Förlänger teckningstiden i noteringsemissionen till den 15 december

Styrelsen för Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har beslutat sig för att förlänga teckningstiden för nyemissionen inför notering på AktieTorget. Syftet med förlängd teckningstid är att ytterligare sprida ägandet och därmed främja handeln i bolagets aktie. Sista dag för teckning är förlängd till den 15 december 2017 med första beräknade dag för handel den 3 januari 2018.   

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

TECKNINGSTID:                  
27 nov 2017 – 15 dec 2017 - (förlängd från 8 december 2017). 

TECKNINGSKURS:              
3,00 SEK per aktie.

AKTIENS KORTNAMN:        
ORGO.

TECKNINGSPOST:               
Minsta teckningspost är 1 500 aktier, därefter i poster om 1 aktie.

EMISSIONSGARANTIER:    
Orgo Tech har erhållit garantiåtaganden om 6 000 000 SEK, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

EMISSIONSVOLYM:             
Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 000 000 SEK före emissions- och garantikostnader.

ANT. AKTIER INNAN EMISSION:
8 000 000 aktier.

TECKNINGSBERÄTTIGADE
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.

VÄRDERING:
24 MSEK (PRE-MONEY).

ISIN-KOD
SE0009806177.

MARKNADSPLATS:
Orgo Techs aktie har godkänts för notering på AktieTorget.
Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 3 januari 2018.

GARANTIÅTAGANDE:
Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden om 6 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av nyemissionen.

MEMORANDUM, INFORMATIONSFOLDER OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.orgotech.com/investor-relations) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) webbplatser.

GODKÄNNANDE AV NOTERING
Orgo Tech har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om 6 MSEK samt uppnår AktieTorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 3 januari 2018 (tidigare 20 december 2017).

EMISSIONSINSTITUT
Bolaget har anlitat Partner Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med nyemissionen och noteringen.

För mer information kontakta:
VD Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com 

Prenumerera

Dokument & länkar