Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 541 016 (928 437) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -923 383 (-80 956) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 (-0,01) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90 (80) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 028 728 (461 527) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -303 324 (-105 106) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 (-0,01) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2018: 10 000 000 (8 000 000) aktier. Antal aktier i Orgo Tech per den 30 juni 2018: 10 000 000 aktier (8 000 000).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

 • Den 3 april offentliggör Orgo Tech den nya panelen till tjänsten IMGO. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder sig av IMGO.
 • Den 17 april offentliggör Orgo Tech årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets (www.orgotech.se) och Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
 • Den 8 maj hålls årsstämma i Orgo Tech. Kommuniké med en sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets (www.orgotech.se) och Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
 • Den 23 maj publicerar Orgo Tech en månadsrapport där Bolaget informerar om att IMGO har vidareutvecklats ytterligare samt att Bolaget även har arbetat med att vidareutveckla existerande kunders system och webbplatser.
 • Den 11 juni publicerar Orgo Tech en månadsrapport där Bolaget meddelar en kraftigt ökad omsättning jämfört med motsvarande månad föregående räkenskapsår. Vidare meddelar Orgo Tech att Bolaget kommer att lansera ORGOWEBB som tjänst, vilken kommer fokusera på utveckling, marknadsföring och drift av olika externa webbplatser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 juli 2018 lanserar Orgo Tech den nya plattformen ORGOWEBB, på vilken tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av olika externa webbplatser kommer att marknadsföras.

VD Mathias Palmkvist har ordet

Det andra kvartalet 2018 har nu avslutats. Orgo Tech har haft ett finansiellt framgångsrikt kvartal där vi under både april och maj 2018 hade kraftiga omsättningsökningar gentemot respektive månad föregående verksamhetsår. Vidare har vi under kvartalet planenligt lanserat den nya panelen för IMGO, vilken innehåller många förbättringar och flera nya funktioner samt även lanserat ett nytt verksamhetsområde; ORGOWEBB.

I början av april 2018 lanserade vi den nya panelen till vår tjänst IMGO. Som ovan nämnt har den nya panelen många förbättringar och flera nya funktioner. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder sig av IMGO. En av de nya funktionerna är att kunderna kan ladda upp bilder direkt från sin dator eller smartphone och optimera dessa direkt i panelen. Ytterligare en ny funktion är att kunden kan se alla bilder som kunden har optimerat via Orgo Tech direkt i panelen. Härutöver har även IMGOs optimeringskod blivit uppdaterad till en nyare version, vilket innebär att IMGO nu kan hantera fler bilder per sekund och större bilder i filstorlek. Vår bedömning är att dessa förbättringar dels kommer att generera ökad kundnöjdhet och dels generera ökade intäkter för Orgo Tech. Vi ser redan nu att användandet av IMGO har ökat sedan lanseringen av den nya panelen, vilket tillsammans med en ökande kundbas gör oss optimistiska över framtida verksamhetsutveckling.

Orgo Tech sköter parallellt med utvecklingen av IMGO även ett större antal kunders datasystem samt webbplatser. Under det andra kvartalet 2018 har vi fortsatt att utveckla dessa samt anpassat systemen efter GDPR-regelverket. Vidare har vi även anpassat systemen så att dessa ska kunna hantera mer trafik både snabbare och säkrare. Antalet kunder som har kontaktat Orgo Tech för att de behöver hjälp med utveckla, marknadsföra och hantera webbplatser har föranlett att vi valt att utveckla den nya tjänsten ORGOWEBB. Den nya tjänsten drivs separat från IMGO och kommer endast att fokusera på utveckling, marknadsföring samt drift av företags webbplatser. För mer information om ORGOWEBB rekommenderar jag ett besök på den nya hemsidan – www.orgowebb.se.

Finansiellt har Orgo Tech tagit flera steg framåt under det andra kvartalet 2018. Under april 2018 hade vi en omsättningsökning om cirka 208 procent gentemot april 2017 och i maj 2018 hade vi en omsättningsökning om cirka 187 procent jämfört med maj 2017. Sammantaget har Orgo Tech under kvartalet tagit flera steg framåt och vi bedömer även att vi har en pipeline som ger oss förhoppningar om en god verksamhetsutveckling framöver.

Jag tackar samtliga som följer med på vår tillväxtresa.

Mathias Palmkvist
VD, Orgo Tech AB


Om Orgo Tech

Verksamhetsbeskrivning

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster skall förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten finns tillgänglig som en ”plug-in” i WordPress och kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande bolaget inom optimering av högtrafikerade webbplatser och webbtjänster.

Affärsmodell

Orgo Techs affärsmodell utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. Intäkterna per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik.

Målsättningar

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste fem åren. Bolagets målsättningar för 2018 presenteras nedan:

2018

 • Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
 • Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
 • Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar