Idag inleds Orgo Techs fullt garanterade noteringsemission inför notering på Aktietorget.

Idag 2017-11-27 inleds teckningstiden i Orgo Tech AB:s fullt garanterade noteringsemission av högst 2 000 000 nya aktier. Efter genomförd emission tillförs Orgo Tech 6 MSEK, före emissionskostnader. Orgo Tech har på förhand mottagit garantiåtagande på 6 MSEK vilket motsvarar hela emissionslikviden.

Kort om Orgo Tech
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolaget grundades våren 2016 med målet att förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. I dag har Bolaget ett team av utvecklare och Bolaget har sitt säte i Stockholm.  

Bolagets första produkt, IMGO utför bildoptimering i realtid och gör bilderna upp till 98 % lättare (mindre i storlek). Detta leder till att webbplatserna blir snabbare, minskar kostnaderna för bandbredd samt möjliggör till ökade intäkter då webbplatserna laddar snabbare och fler annonsvisningar möjliggörs. Orgo Techs vision är att bli ett ledande bolag inom optimerings lösningar för högtrafikerade webbplatser och tjänster.

VD Mathias Palmqvist kommenterar:
Jag är idag väldigt stolt över att kunna presentera mig som VD för Orgo Tech, trots att jag i grund och botten är webbutvecklare som är mer bekväm bakom datorn än framför publik. Idén till vår första tjänst dök inte helt oväntat upp under mina första år som anställd webbutvecklare. Jag upplevde att ett anmärkningsvärt stort antal webbsidor har höga laddningstider med anledning av för stor bild, CSS eller javascript fil. Då kunderna ofta upplevde det som dyrt och tidskrävande att sitta och optimera dessa fil för fil började jag fundera på hur jag skulle kunna utveckla en produkt som automatiserade arbetet, och det är idag produkten IMGO.

Jag trodde då aldrig att vi ett år efter lanseringen av IMGO skulle stå inför en notering av Orgo Techs aktier, inte minst med tanke på att vi tog in externt riskkapital från New Equity Venture Int. AB sommaren 2016 som redan då tyckte att vår tjänst låg rätt i tiden. Vi har med hjälp av det kapitaltillskottet kunnat anställa fler medarbetare som kontinuerligt utvecklar tjänsten till att vara den mest tillämpade bildoptimeringsverktyget. Vi insåg snabbt att extra kapital möjliggjorde mycket mer än vad vi kunnat förutspå och ser därför att en notering av Bolagets aktier kommer att kunna öppna upp ännu fler dörrar för oss. Kapitalet kommer vara rent expansionskapital och kommer ge möjligheten att utöka organisationen och därmed kunna ta emot fler kunder och därmed öka våra intäkter. Under årets tre första kvartal har Orgo Tech genererat intäkter om drygt 1,5 MSEK (jmf. 0,025 MSEK) med positivt resultat, värt att notera är att vi dessutom per dags dato är kassaflödes positiva.

Nu tar jag som VD och Bolaget ett stort steg framåt. För att avsluta meningen som mitt VD-ord inleddes med kan jag meddela att jag idag är väldigt trygg i mitt företagande där jag ihop med ledning och och engagerad styrelse (däribland Björn Mannerqvist: Tourn Int AB & Ayima Group AB) kommer göra vårt yttersta för att uppnå positiv avkastning för våra aktieägare över tid. Jag hoppas härmed, tillsammans med Styrelsen för Orgo Tech, att få hälsa dig välkommen som aktieägare att vara delaktig i vår fortsatta utveckling!


EMISSIONEN I SAMMANDRAG
TECKNINGSTID:                  
27 nov 2017 – 8 dec 2017

TECKNINGSKURS:  
3,00 sek per aktie

AKTIENS KORTNAMN:
ORGO


TECKNINGSPOST:              
Minsta teckningspost är 1 500 aktier, därefter i poster om 1 aktier

EMISSIONSGARANTIER:    
Orgo Tech har erhållit garantiåtaganden om 6 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM:
Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader


ANT. AKTIER INNAN EMISSION:
8 000 000 aktier

TECKNINGSBERÄTTIGADE
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare

VÄRDERING:
24 MSEK (PRE-MONEY)

ISIN-KOD
SE0009806177

MARKNADSPLATS:
Orgo Techs aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 20 dec 2017.

GARANTIÅTAGANDE:
Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden om 6 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av emissionen.

MEMORANDUM, INFORMATIONSFOLDER OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för neddladning på bolagets (www.orgotech.com/investor-relations) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) webbplatser.

GODKÄNNANDE AV NOTERING
Orgo Tech har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om 6 MSEK samt uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 20 december 2017.

EMISSIONSINSTITUT
Bolaget har anlitat Partner FK AB som emissionsinstitut i samband med noteringen.

För mer information kontakta:
VD Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Prenumerera

Dokument & länkar