Orgo Tech– en ny generations bildoptimering på väg till börsen

Orgo Tech AB (publ) (”Orgo Tech” eller ”Bolaget”) avser ta in 6 MSEK (exkl. emissionskostnader) i samband med noteringen på AktieTorget, till en  pre-money värdering om 24 MSEK. Beräknad första handelsdag är satt till den 20 december. Emissionen, vilken omfattas till 100 % av garantiåtaganden, möjliggör investeringar för att stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen samt Bolagets produkt. Sista teckningsdag för att delta i emissionen är den 7e december.

Orgo Techs bildoptimeringstjänst, IMGO, kan minska användares hemsidors laddningstid med upp till 98 %. Amazon har gjort beräkningar som visat att om deras hemsida skulle ladda in 1 sekund långsammare än vad den gör idag, skulle de tappa 1,6 miljarder USD i årlig försäljning. Orgo Tech erbjuder sin tjänst som en plug-in i plattformen WordPress, världens största och mest använda hemsidesverktyg. Idag använder 26% av alla webbplatser i världen sig av Wordpress som deras hemsidesverktyg, samtidigt visar statistik att 500 nya webbplatser registrerar sig dagligen på WordPress.

”Notering av Bolagets aktier kommer att kunna öppna upp ännu fler dörrar för oss att växa än snabbare och inte minst utöka vår kundbas. Värt att notera är att vi dessutom per dags dato är kassaflödespositiva.” - Mathias Palmqvist, VD på Orgo Tech.

3 anledningar att investera enligt Orgo Tech:

  • Attraktiv mjukvarutjänst som sänker företags driftskostnader.
    Oavsett om Bolagets användare har en webbshop, blogg eller en informationssida så påverkar deras hemsidas laddningstid deras resultat. Det största e-handelsföretaget Amazon räknade ut att om deras hemsida skulle ladda in 1 sekund långsammare än vad den gör idag skulle de tappa 1,6 miljarder USD i årlig försäljning.
  • Snabb konkurrenskraftig bildoptimeringstjänst.
    Att hantera stora bilder och optimera dessa för webbens alla storlekar är tidskrävande och dyrt. Orgo Techs bildoptimeringstjänst löser en optimering automatiskt på under en sekund utan att påverka bildernas visuella intryck.
  • Mobila enheter används mer vilket ställer krav på snabba hemsidor.
    Mer än 50 % av besökarna på en normal webbplats kommer via en mobiltelefon eller tablet. Därför är det viktigt att en webbplats ska vara så lätt som möjligt för att kunna ha snabbare laddningstider.Nedan följer en sammanfattning av Analyst Groups syn på Orgo Tech

Orgo Tech adresserar en omfattande marknad och statistik har visat att det dagligen registreras cirka 500 nya WordPress-baserade webbplatser, samtidigt används WordPress idag som hemsideverktyg av cirka 26 % av alla webbplatser i världen. Orgo Techs intäktsmodell genererar återkommande licensintäkter och då Bolaget enkelt kan addera nya kunder utan några större extra försäljningskostnader, möjliggörs goda marginaler.

Orgo Tech erbjuder idag sin bildoptimeringstjänst, IMGO, kostnadsfritt som en plug-in till WordPress, i syfte att erhålla testdata. Under 2017 prognostiserar Analyst Group att omsättningen uppgår till cirka 2 MSEK, där intäkterna primärt härrör från tjänster bestående av implementering av bildoptimeringstjänsten och kringtjänster. De potentiella licensbaserade intäkterna från IMGO prognostiseras öka framgent, samtidigt som intäkter från implementering och kringtjänster förväntas minska.  

Orgo Tech prognostiseras öka antalet betalkunder i en exponentiell takt där Bolaget vid slutet av 2019 har 10 000 betalande webbplatser. Varje webbplats antas generera en månatlig genomsnittsintäkt om 75 SEK, vilket ger en omsättning om 6 MSEK för helåret 2019. Prognoserna baseras enbart på intäkter från IMGO som plug-in till WordPress och anses vara en konservativ ansats. Bolaget noteras till en pre-money värdering om 24 MSEK och värderas då till en EV/Sales-multipel om 4 på 2019 års prognos. Bolag med liknande affärsmodell som Orgo Tech, dvs. mjukvarubaserade licensintäkter och SaaS-modeller, kan värderas till försäljningsmultiplar omkring 7-10. Utrymme bedöms således finnas för potentiell uppvärdering av Orgo Tech. Värt att belysa är att under 2019 prognostiseras intäkterna växa med 8 % på månadsbasis, för att vid slutet av året nå en rullande månadsomsättning om 750 000 SEK. En sådan tillväxttakt kan motivera en värderingspremie.

Bolaget har uttalat att antalet anställda kan uppgå till mellan 10 och 15 personer under 2018, att jämföra med nuvarande 5 (varav 3 heltidsanställda). 2018 bedöms således bli ett investeringsår där organisationen, med sin korta historik, etableras och gör sig redo för fortsatt tillväxt. Burn rate för 2017 beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK per kvartal, vilken under 2018 och 2019 kan stiga, bl.a. till följd av ökad personalstyrka. Även vid dubblerad kapitalförbrukning bedöms Orgo Tech, med erhållen nettolikvid om 5 MSEK från emissionen, enligt Analyst Group vara finansierade under kommande året.  

Sammantaget är denna nyintroduktion en intressant möjlighet för den riskvillige. Analyst Group ser potential i Bolaget, givet att ledningen lyckas exekvera på den handlings- och tillväxtplan som kommunicerats i samband med emissionen.


Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 27 november 2017 – 8 december 2017.
Orgo Techs värdering: 24 MSEK (pre-money).
Teckningskurs: 3 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar  2 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Orgo Tech 6 MSEK före emissionskostnader (cirka 1 MSEK).
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garantiåtaganden om totalt 6 MSEK, motsvarande 100 % av emissionsbeloppet.


Anmälningssedel här

För memorandum läs här

Se Analyst Groups videosammanfattning här

Prenumerera

Dokument & länkar