Delårsrapport januari - september 2000 för Ortivus AB (publ)

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 för Ortivus AB (publ) Sammanfattning * Ortivus har fått den hittills största beställningen i Sverige avseende telemedicinskt system för patientövervakning i ambulanser. Den sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar därmed system till 103 ambulanser och 16 sjukhus. I Storbritannien har Ortivus UK fått två kommersiella beställningar av Mobimed till sammanlagt 15 ambulanser och 2 sjukhus. * Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies (Hewlett-Packard) om att teckna två avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra avtalet innebär ett utökat industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år. Avtalen innehåller garanterade minimiersättningar som ger Ortivus högre intäkter jämfört med nuläget. Avtalen är slutförhandlade och beräknas bli undertecknade inom cirka 10 dagar. I samband med avtalens undertecknande kommer Ortivus att återkalla sin stämningsansökan mot Agilent Technologies. * Ortivus har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. (SCS). SCS är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård och har en etablerad sälj- och serviceorganisation som har levererat system och har serviceavtal med 1.700 kunder över hela USA. * Ortivus dotterbolag Biosys AB har kommit överens om ett utvecklingssamarbete med TRW, Inc. Detta innebär att TRW kommer att finansiera delar av den fortsatta utvecklingen av slummervarningssystemet Biodrow. * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,2 (59,1). * Ortivuskoncernens resultat uppgick till MSEK -17,9 (7,1). Resultat före avskrivningar av goodwill uppgick till MSEK - 11,9 (7,1). Försäljning och Resultat Bolagets intäkter uppgick till MSEK 46,2 (59,1). Av dessa utgjorde försäljning (i huvudsak licensintäkter) till Agilent Technologies (Hewlett-Packard) MSEK 36,2 (54,9) och egen försäljning MSEK 10,0 (4,2). Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -17,9 (7,1). Resultatförsämringen förklaras av minskning av licensintäkter från Agilent samt satsningar på att bygga upp dotterbolag i Storbritannien och USA. Marknad MIDA Under perioden har Agilent Technologies ökat sina beställningar av MIDA- systemet. Värdet av dessa beställningar understiger dock minimigarantin. Marknad Mobimed Orderingången har varit mycket god. I Sverige har under perioden Mobimed installerats i 33 ambulanser och 3 sjukhus. Kompletteringar har dessutom genomförts till tidigare gjorda beställningar. Den sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar system till 103 ambulanser och 16 sjukhus. I orderstocken ingår beställning från Kronoberg läns landsting om system till 20 ambulanser och 2 sjukhus. Upphandlingar pågår för närvarande i 5 landsting varav en är en större upphandling. Ortivus distributör i Norge har fått beställningar på Mobimed till 8 ambulanser och 3 sjukhus. För närvarande pågår en större upphandling. I Finland har beställningar omfattande Mobimed till 2 ambulanser erhållits och flera upphandlingar pågår. I Storbritannien har Ortivus UK fått 2 kommersiella beställningar på Mobimed till 15 ambulanser och 2 sjukhus. Dessa beställningar har installerats. Ortivus UK deltar dessutom i flera upphandlingar vilket förväntas ge fler order under andra fjärde kvartalet och nästa år. Försäljningen av Mobimed förväntas öka betydligt under kommande år som ett resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av Mobimed-systemet via dotterbolag samt nuvarande och nya distributörer. Erfarenheter från referensanläggningar i Storbritannien, USA, Norge och Finland är mycket positiva och Mobimed röner ett mycket stort intresse på medicintekniska mässor. Marknad Biosaca Under perioden har Ortivus distributörer fått beställningar om 14 Biosaca- enheter. Fem av dessa har levererats till kunder i Sverige och de övriga har levererats till kunder i Europa och USA. Oxford Instruments har ändrat sin inriktning och har därför upphört med att distribuera Biosaca. Det pågår för närvarande uppgradering av mjukvaran till Biosaca för den amerikanska marknaden. För övriga marknader har ett samarbete med Judex A/S, Danmark inletts om mjukvara till Biosaca. Det innebär att Biosaca har utvecklats till ett komplett system för sömnutredning i hemmet. Samarbetet innebär dessutom tillgång till nya distributörer. Försäljningen av Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år som ett resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av Biosaca. Organisation och verksamhetsutveckling Under perioden har Biosys och Ortivus integrerat sina verksamheter. Biosys VD lämnade bolaget den 12 oktober 2000. Det operativa arbetet har förts över till moderbolagets organisation. Utvecklingsarbetet är fokuserat på att ta fram en gemensam teknisk plattform för den kommande produktportföljen. Under perioden har Ortivus ökat sitt fokus på marknadsföring och försäljning av Mobimed och Biosaca. Antalet beställningar och intäkterna kommer fortsätta att öka under innevarande och nästa år. Arbete pågår med att finna lämpliga samarbetspartners för distribution av Biosaca och Mobimed på utvalda marknader där företaget idag inte är representerat. Samarbetet med Agilent Technologies har påbörjats under hösten och kommer att intensifieras nästa år med lansering av nya produkter redan under år 2001. Utvecklingsarbete pågår med att ta fram nästa generations system för Patient Informatik vilket beräknas lanseras under våren 2001. Uppgradering och anpassning av Mobimed-systemet görs för nya och existerande marknader och kunder. Utvecklingsarbete pågår också med att uppgradera mjukvaran till Biosaca vilket beräknas öka försäljningen under resten av året. Biohome är ett utvecklingsprojekt inom vilket ett samarbete drivs med Umeå kommun, Västerbottens Landsting, Umeå Universitet och Telia. Detta projekt förväntas kunna ge betydande intäkter för företaget på sikt. Projektet Biodrow drivs i dotterbolaget Biosys. En överenskommelse har gjorts med det amerikanska bolaget TRW, Inc. Bolaget är ett av de ledande inom säkerhetssystem för fordonsindustrin. Samarbetet innebär att TRW finansierar delar av det fortsatta utvecklingsarbetet. Tillsammans med TRW kommer Biodrow att marknadsföras till kunder inom fordonsindustrin. Många företag har redan visa stort intresse för konceptet. Under perioden har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala universitet inlett ett projekt för att utveckla ett integrerat datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos, prognos och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Överenskommelse med Agilent Technologies (Hewlett-Packard) Ortivus har kommit överens med Agilent Technologies om att teckna två avtal. Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra innebär ett utökat industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år. De är slutförhandlade och beräknas bli undertecknade inom cirka 10 dagar. Avtalen innehåller garanterade minimiersättningar som ger Ortivus högre intäkter jämfört med nuläget. I samband med avtalens undertecknande kommer Ortivus att återkalla sin stämningsansökan mot Agilent Technologies. En förlängning av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Samtidigt innebär ett avtal om ett bredare industriellt samarbete en stor potential för framtida system och produkter. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer. Det kommande industriella samarbetet har påbörjats. Det innebär att gemensamma projekt har identifierats och håller på utvärderats. Samarbetet med Agilent har således intensifierats och förväntas redan under nästa år resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i Agilents nya övervakningssystem. Utvecklingskostnader Utvecklingskostnaderna uppgick under perioden till MSEK 21,5 (20,2 exkl. Biosys AB), inklusive avskrivningar på tidigare aktiverade kostnader exklusive avskrivningar för goodwill. Någon ytterligare aktivering av utvecklingskostnader har ej skett under perioden. Investeringar Investeringar uppgick till MSEK 5,2 (3,3). Moderbolagets resultat Moderbolagets resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK -6,9 (16,1) varav MSEK -6,0 (0,0) är hänförliga till nedskrivning av aktier i dotterbolag motsvarande goodwillavskrivning i koncernen. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2000 till MSEK 119,5 (139,7). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 1,3 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till 1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 4,2 (3,3). Större delen av nettoflödet i US dollar terminssäkrades under första halvåret. Därefter har ingen terminssäkring gjorts. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det redovisade resultatet varit MSEK 0,1 högre. Framtiden Överenskommelsen med Agilent Technologies innebär möjlighet till ökad försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Lansering av nästa generations system för Patient Informatik och MIDA beräknas starta under våren 2001. Systemet kommer också att introduceras på nya marknader. Sweet Computer Services (SCS) och Ortivus är verksamma inom samma kundsegment och företagens produkter kompletterar varandra. Genom det planerade förvärvet av SCS kommer Ortivus att kunna leverera kompletta informationssystem till den amerikanska akutsjukvården. Det vill säga system som hanterar såväl kliniska data om patientens hälsotillstånd som administrativa rutiner kring patienten. Med fakturerings-, utlarmnings- och patientdatasystem adderade till Mobimeds kliniska funktioner kan nu en produkt tas fram som erbjuder en komplett uppsättning av ambulansens nödvändiga informationssystem. Medan behovet av Mobimeds nydanande system av klinisk kommunikation blir alltmer uppenbar inom amerikansk sjukvård, är behovet av SCS tre system redan väl etablerat. SCS befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder således vägen för introduktionen av Mobimed-systemet på den amerikanska marknaden. Försäljning av Mobimed-system förväntas öka under de kommande åren då sjukvården ställer ökade krav på tidigt trombolysbehandling. Mobimed- system i ambulans ger förutsättningar för att inleda tidig trombolysbehandling på distans. Ökningen kommer dels från försäljning, underhåll och uppgradering av Mobimed-system på befintliga marknader dels genom att introducera Mobimed på nya marknader. Lansering av nästa generations Biosaca påbörjas under det första halvåret 2001. Biohomeprojektet innebär att Ortivus positionerar sig som ett ledande företag inom vård och behandling på distans, vilket är ett nytt marknadssegment med betydande försäljningspotential på sikt. Samarbetet med TRW skapar förutsättningar för ett nytt affärsområde med en betydande försäljningspotential till bland annat fordonsindustrin. Resultatet före goodwillavskrivning för år 2000 förväntas bli i paritet med det samlade resultatet för Ortivus och Biosys föregående år. Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsktekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. Ortivus aktien är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00890/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00890/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar