Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport Januari - september 2001 Viktiga händelser: · Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) har förvärvats och integrationen följer plan. Försäljningen har utvecklats mycket positivt under perioden. · Ortivus har efter avslutade medbestämmandeförhandlingar vid ett extra styrelsemöte den 31 oktober 2001 beslutat att koncentrera den svenska verksamheten till Täby genom att flytta Göteborgskontoret. · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 105,8 (46,2 föregående år exklusive Sweet). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till MSEK 1,7 (-10,7 föregående år exklusive Sweet). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -9,1 (-17,8 föregående år exklusive Sweet). · Nettoomsättningen i USA uppgick till MSEK 41. Nettoresultatet före skatt på denna marknad uppgick till MSEK 3,6 (exklusive goodwillavskrivning Sweet MSEK 3,1). · Produktionen av Mobimed 300 har startats och 18 enheter har levererats till kunder i Storbritannien, Norge och Sverige. · Försäljningen av Mobimed har under perioden utvecklats mycket positivt med en stark orderingång i Storbritannien. · Den nya generationen av Mobimed har lanserats vid ambulansmässan AMBEX i Storbritannien den 29 juni-1 juli och för en bredare publik vid kongressen European Society of Cardiology i Stockholm den 1-5 september 2001. Biosaca har relanserats vid APSS (Associated Professional Sleep Societies) i USA 7-9 juni. Mobimed och Biosaca kommer att visas vid Medica-mässan i Düsseldorf den 21-24 november 2001. · Bokslutskommuniké Delårsrapport januari - september 2001 Omsättning och resultat Koncernens intäkter uppgick till MSEK 105,8 (46,2*). Av denna nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK 42,3 (36,2), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK 40,8, försäljning av Mobimed till MSEK 20,8 (6,7) och övrig försäljning till MSEK 1,9 (3,3). Intäkterna från Philips har bestämts av den avtalade minimigarantin. I avtalet om teknologi och produktutveckling mellan Philips och Ortivus har MSEK 3,4 intäktsförts under tredje kvartalet. Omkostnaderna uppgick till MSEK 98,5 (60,5*), inklusive avskrivningar MSEK 15,7 (11,3). De ökade omkostnaderna förklaras av omkostnader i det nyligen förvärvade dotterbolaget Sweet, immateriella avskrivningar för förvärvet av Sweet, utvecklingskostnader i ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet** samt ökade konsultkostnader i samband med färdigställandet av den nya generationens Mobimed. Dessa konsultkostnader uppgick under perioden till MSEK 5,6. I samband med förvärvet av Sweet tillkommer tidigare aktiverade utvecklingskostnader. Någon ytterligare aktivering av utvecklingskostnaderna i Sweet har ej skett under perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -9,1 (-17,8*). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till MSEK 1,7 (-10,7). Förbättringen av resultatet förklaras av en hög tillväxt i försäljningen av Mobimed i Storbritannien och av förvärvet av Sweet. Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -23,9 (- 13,3). Exklusive förvärvet av Sweet och därmed sammanhängande transaktioner var det operativa kassaflödet MSEK -3,9. Koncernens egna kapital har under perioden ökat till MSEK 215,5 från 207,6, varav nyemission till aktieägarna i Sweet Computer Services, Inc. i samband med förvärvet utgör MSEK 20,3, periodens resultat utgör MSEK - 12,1 samt omräkningsdifferenser i dotterbolagen utgör MSEK -0,3. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,1 (2,4). Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 71,7 (119,5). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 0,8 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till 1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 4,9 (4,2). Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det redovisade resultatet varit MSEK 3,7 högre. Koncernens skattekostnad på MSEK 3,0 är hänförlig till Sweet. Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 58,6 (45,4) och resultatet efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK -12,6 (-6,9) varav MSEK 6,3 (6,0) är hänförliga till nedskrivning av aktier i dotterbolag. I koncernen finns beräknade ackumulerade skattemässiga underskott som uppgår till minst ca MSEK 130 för år 2001. Rapportperioden juli - september 2001 Omsättning och resultat Koncernens intäkter uppgick till MSEK 32,1 (14,1*). Av denna nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK 16,5 (11,8), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK 12,6, försäljning av Mobimed till MSEK 1,9 (0,7) och övrig försäljning till MSEK 1,1 (1,6). Intäkterna från Philips har bestämts av den avtalade minimigarantin. I avtalet om teknologi och produktutveckling mellan Philips och Ortivus har MSEK 3,4 intäktsförts under perioden. Försäljningen av Sweets produkter har under tredje kvartalet på grund av säsongsvariationer varit lägre än tidigare kvartal 2001. * exklusive Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) ** Ortivus samarbetar med tre forskare vid Uppsala Universitet om att utveckla ett datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Marknad MIDA Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies (Hewlett- Packard)) Under perioden har Royal Philips Electronics förvärvat Health Care Division of Agilent Technologies, som därmed ingår i Philips Medical System. Philips blir därmed en av de tre största leverantörerna av medicintekniska utrustningar och lösningar till sjukvården. Avtalen mellan Ortivus AB och Agilent Technologies har förts över till Philips. Samarbetet kommer således att fortsätta enligt plan. Avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. Mobimed Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera stora beställningar. Orderingången har under periodens första del varit mycket hög i Storbritannien där beställningar på sammanlagt 50 patient- och 10 sjukhusenheter har erhållits (år 2000 januari - september: 15 patient- och 2 sjukhusenheter). Lanseringen av Mobimed 300 har resulterat i ett stort intresse med kommersiella beställningar på sammanlagt 6 Mobimed 300 system och ytterligare beställningar förväntas under hösten. I Storbritannien finns 32 ambulansorganisationer, varav 8 stycken har köpt Mobimed. Det pågår diskussioner med ytterligare 14 ambulansorganisationer. I Sverige pågår diskussioner med två ambulansorganisationer om upphandling av större system. Tre landsting har kompletterat sina befintliga system med sammanlagt 2 patient- och 4 sjukhusenheter. I Norge har 2 ambulansorganisationer köpt sammanlagt 9 Mobimed 300 system. Det pågår diskussioner med flera fylken i Norge och landsting i Finland vilket förväntas ge ytterligare beställningar under 2002. Under perioden januari - september har Mobimed installerats i sammanlagt 129 ambulanser och 22 sjukhus i Sverige och Storbritannien. Installationer av 15 Mobimed 300 system pågår i Norge, Storbritannien och Sverige. Intäkter från dessa installationer har kommit under perioden och kommer även under resten av året. Ortivus UK har också diskussioner om ytterligare beställningar. Ortivus US, Inc. för diskussioner med kunder i Nordamerika. Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar, vilket även ligger till grund för erhållna beställningar. Den nya generationen av Mobimed har lanserats vid AMBEX i Storbritannien den 29 juni-1 juli och för en bredare publik vid kongressen European Society of Cardiology i Stockholm den 1-5 september 2001. Systemet presenterades även vid ambulansmässan FLISA i Halmstad, den 3-5 september 2001. Systemet är baserat på Windows 2000 vilket gör det mer lämpligt för en bredare lansering på den europeiska marknaden via distributörer. Ortivus ställer ut Mobimed 300 och Biosaca vid Medica- mässan i Düsseldorf den 21-24 november 2001. Sweet Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och patientjournaler, vilket har tagits emot väl. Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den amerikanska marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Biosaca Under perioden har uppgraderingen av Biosaca slutförts och Biosaca relanserades vid kongressen APSS (Associated Professional Sleep Societies) i USA 7-9 juni. Under perioden har 1 system sålts i Sverige, 2 i Norge och 3 i USA/Canada. Ytterligare beställningar av Biosaca förväntas under hösten. Organisation och verksamhetsutveckling Ortivus AB har efter förhandlingar enligt medbestämmandelagen beslutat vid ett extra styrelsemöte den 31 oktober 2001 att koncentrera den svenska verksamheten till Täby genom att flytta Göteborgskontoret. Beslutet berör 17 medarbetare, vilka samtliga har erbjudits tjänst i Täby. Detta kommer i framtiden att innebära en besparing på minst 2,5 miljoner kronor per år. Effektiviseringsvinster förväntas tillkomma utöver denna besparing. Mats-Olof Wallin har anställts som Vice President / Chief Financial Officer för koncernen. Mats-Olof kommer närmast från Pharmacia där han under många år har haft ledande chefsbefattningar inom koncernen. Agneta Franksson har anställts som Säljchef Norden med ansvar för att utveckla Ortivus verksamhet i Norden. Agneta kommer närmast från IT/Telekombranschen och har dessförinnan en lång erfarenhet från den medicin-tekniska branschen. Peter Worsöe har anställts som marknadschef med ansvar att utveckla marknadsföringen av företagets produkter och försäljning via distributörer utanför Norden. I och med lanseringen av den nya generationen Mobimed kommer fokus att ligga på att bygga distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Ortivus US, Inc. nuvarande vice President Walter Young har även utsetts till President för dotterbolaget Sweet. Med förvärvet av Sweet har Ortivus erhållit produkter som genererar ett positivt rörelseresultat och som därmed kan bidra till finansieringen av den fortsatta satsningen på att introducera Mobimed och positionera Ortivus på den amerikanska marknaden. Befintliga kunder får bättre möjligheter att successivt uppgradera sina system med hela Mobimed. Utvecklingsarbetet har under perioden varit fokuserat på att färdigställa nästa generations system för Patient Informatik. Uppgradering och anpassning av befintliga Mobimed-utrustningar har gjorts för existerande marknader och kunder. Utvecklingsarbetet har också färdigställt uppgraderingen av mjukvaran till Biosaca. Lanseringen av dessa system beräknas öka försäljningen av Mobimed och Biosaca. Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård på distans eller i det egna hemmet. Under perioden har samarbeten inletts med flera kvalificerade partners inom områdena neonatal hemsjukvård och vård av äldre kroniskt sjuka. Genom dessa projekt, och under året tillkommande projekt, avser Ortivus att positionera sig som en ledande leverantör av produkter och tjänster inom den framväxande marknaden för vård och behandling på distans. Denna marknad tillskrivs på sikt en betydande kommersiell potential. Ortivus lösningar och tjänster tar i mycket sin utgångspunkt i det kunnande samt de produkter och komponenter som redan utvecklats inom företaget, som exempelvis Mobimed. Detta kompletteras sedan med egen nyutveckling eller med komponenter från andra leverantörer och partners. Arbetet har hittills inriktats på IT-infrastruktur och mätsystem lämpliga för hemsjukvård. Under perioden har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala Universitet fortsatt att utveckla ett integrerat datorbaserat beslutsstödssystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies) Överenskommelsen med Philips Medical System innebär möjlighet till ökad försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Det industriella samarbetet har påbörjats vilket innebär att gemensamma projekt har identifierats och håller på att utvärderas. Samarbetet med Philips har således intensifierats och förväntas redan under år 2002 resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i Philips nya patientövervakningssystem. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer. Mobimed Intäkter från Mobimed förväntas öka under de kommande åren då sjukvården ställer ökade krav på tidig behandling av akuta sjukdomstillstånd som exempelvis trombolys- behandling vid hjärtinfarkt samt krav på förbättrad dokumentation, uppföljning, informationsintegrering och kvalitetssäkring. Ambulanser som är utrustade med Mobimed kan inleda behandling före eller under transporten till sjukhus. Det ökar möjligheten att rädda patientens liv och minska sjukvårdens kostnader. Mobimed ger dessutom datoriserad hantering av patientdata, observationer och kvalificerade möjligheter till efterbearbetning samt integrering av patientrelaterad information. Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar, vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året. Diskussioner med blivande distributörer i de europeiska länder där Ortivus för närvarande saknar representation, kommer att intensifieras i samband med att en ny generation Mobimed lanseras. Försäljningen kommer även att öka genom tecknande av service-, utbildnings- och uppgraderingsavtal med landsting som har Mobimed installerat i sina ambulanser. Förvärvet av Sweet Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den amerikanska marknaden. Försäljningen av Sweets program har utvecklats mycket positivt under perioden. Biosaca Biosaca har relanserats under perioden. Försäljningen av Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år. Biosys Ortivus AB har per den 2 augusti 2001 erhållit förhandstillträde till den utestående minoriteten på 1,9 % av aktierna i Biosys AB. I koncernens delårsrapport per 2001-09-30 behandlas Biosys AB som helägt. Framtidsutsikter Styrelsen bedömer att resultatet under fjärde kvartalet kommer att vara ungefär som genomsnittet av de tre första kvartalen och att årets rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar därmed kommer att bli positivt. Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen 67 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00850/bit0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00850/bit0003.pdf Hela rapporten

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar