Delårsrapport Januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - september 2002 Viktiga händelser under delårsperioden: *Omsättningen ökade med 19 procent till MSEK 125,9 (105,8 föregående år). *Det positiva rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,2 (-13,9). *Vinsten per aktie uppgick till 0,86 kr ( - 0,88) *Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har en mycket stark utveckling med en ökning av omsättningen på 62 procent jämfört med föregående år. *Under perioden har beställningar på MobiMed till 48 ambulanser och 17 sjukhus erhållits. I oktober har beställningar på ytterligare 71 ambulansenheter erhållits. *Avtal har träffats om att förvärva minoritetens andel i Ortivus US, Inc. I september fusionerades bolaget med Sweet Computer Services, Inc. *Den goda utvecklingen hittils under 2002 förväntas fortsätt under årets sista kvartal. · Ortivus Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i Storbritannien och USA. Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Delårsrapport januari - september 2002 Utveckling under tredje kvartalet 2002 Omsättningen ökade med 31 % till MSEK 41,9 (32,1). Härav uppgick omsättning till Philips Medical Systems till MSEK 17,1 (16,5), omsättning i dotterbolaget Sweet till MSEK 22,4 (12,7), omsättning av MobiMed till MSEK 1,6 (1,9) samt övrig omsättning till MSEK 0,8 (1,0). Rörelseresultatet under perioden uppgick till MSEK 10,2 (-3,7) och resultatet efter finansiella poster till MSEK 10,6 (-2,0). Resultatförbättringen förklaras främst av den framgångsrika utvecklingen i dotterbolaget Sweet samt av kraftigt sänkta kostnader i moderbolaget och av lägre avskrivningar. Omsättning och resultat januari - september 2002 Koncernens omsättning ökade under niomånadersperioden med 19 % till MSEK 125,9 (105,8). Härav uppgick omsättning till Philips Medical Systems till MSEK 51,9 (42,3), omsättning i dotterbolaget Sweet till MSEK 65,9 (40,8), omsättning av MobiMed till MSEK 6,2 (20,8) samt övrig omsättning till MSEK 1,9 (1,9). Omsättningsökningen avseende Philips Medical Systems beror på att MSEK 10,8 (3,4) intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling. Den kraftiga omsättningsökningen i dotterbolaget Sweet beror på att kunderna har uppgraderat till Sweets nya system. Den lägre MobiMed- omsättningen jämfört med 2001 förklaras av att flera större beställningar, främst i Storbritannien, fakturerades under första halvåret 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,2 (-13,9) och resultatet efter finansiella poster till MSEK 19,3 (-9,1). Resultatförbättringen beror på den ökade omsättningen samt att kostnaden för sålda varor är betydligt lägre vad avser Philips och Sweet jämfört med MobiMed. Vidare har kostnaderna i moderbolaget minskat bl.a. genom nedläggningen av kontoret i Göteborg. Även avskrivningarna är lägre än föregående år. Koncernens beräknade valutaflöden i dollar under perioden har terminssäkrats. Om så inte skett hade det redovisade resultatet varit MSEK 6,2 lägre. Koncernens skattekostnad på MSEK 7,4 (3,0) är hänförlig till Sweet. Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 11,9 (-12,1) vilket motsvarar en vinst per aktie på 0,86 kr (-0,88). Kassaflöde, investeringar och likviditet Koncernens kassaflöde under niomånadersperioden uppgick till MSEK 3,6 (-23,9). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,7 (1,1) , immateriella anläggningstillgångar till MSEK 3,0 (0.0) och övriga investeringar till MSEK 3,5 (20,0). Övriga investeringar för niomånadersperioden avser en långfristig finansiell placering på MSEK 3,5. För motsvarande period föregående år på totalt MSEK 20,0 avser MSEK 4,8 ett långsiktigt hyresavtal för Sweet samt MSEK 15,2 förvärv av dotterbolaget Sweet. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till MSEK 69,6 (71,7). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 0,0 (0,8). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 1,1 (4,9). Moderbolaget Moderbolagets omsättning under niomånadersperioden uppgick till MSEK 59,4 (58,6) och resultatet efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK 14,0 (-12,6). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar