Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003

Kommuniké från Ortivus ABs (publ) bolagsstämma den 28 april 2003 Vid stämman beslutades: - att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern; - att någon utdelning inte skulle ske och att årets vinst om 41.509.840 kronor skulle balanseras i ny räkning; - att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktören. Dock önskade en minoritet vid stämman representerande mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget en anteckning till protokollet, att minoriteten i avvaktan på en studie av en förordnad särskild granskningsman enligt nedan inte biföll beslutet om ansvarsfrihet. - att omvälja styrelseledamöterna, Akbar Seddigh Rolf Lydahl Lennart Ribohn samt nyvälja följande ledamöter till styrelsen, Jack Forsgren Egon Jonsson Jan Wurtz Jack Forsgren har sedan 1970-talet varit verksam i ledande befattningar inom bland annat Mölnlycke AB och Nobel Biocare, senast som koncernchef i Nobel Biocare AB. Egon Jonsson har sedan 1984 bland annat varit professor vid hälsoekonomiska sektionen vid Karolinska Institutet, VD för SBU sand rådgivare till institutionella institutioner i hälsoekonomiska frågor (WHO, OECD m. fl.) Jan Würtz har lång industriell erfarenhet från Ericsson och Pharmacia Diagnostics. Han är senast verksam som VD för Pharmacia Diagnostics AB. Nils-Ove Andersson och Magnus Andersson lämnade styrelsen. - att till nomineringskommittén omvälja Akbar Seddigh samt nyvälja Johan Ågren, Ramsey Brufer och Sture Hedlund; - en minoritet omfattande mer än 10 procent av samtliga aktier framställde önskemål om förordnande av en särskild granskningsman; - att avslå Aktiespararnas förslag att ge styrelsen i uppdrag att inrätta en ersättningskommitté och revisionskommitté; - att godkänna styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission genom utgivande av högst 700 000 B- aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie bolagsstämma. Ortivus AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar