Ortivus AB Bokslutskommuniké Januari - december 2000

Ortivus AB Bokslutskommuniké Januari - december 2000 Viktiga händelser · Ortivus har tecknat 2 avtal med Agilent Technologies (Hewlett- Packard). Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA-teknologin. Det andra avtalet innebär ett utökat industriellt samarbete som har påbörjats. Båda avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 66,7 (73,0 föregående år exklusive Biosys). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK - 30,4 (-1,2 föregående år exklusive Biosys). · I Sverige har Ortivus under året fått den hittills största beställningen avseende telemedicinskt system för patientövervakning i ambulanser. Den sammanlagda orderstocken i Skandinavien motsvarar därmed system till 104 ambulanser och 18 sjukhus. · I Storbritannien har Ortivus UK under året fått tre kommersiella beställningar av Mobimed till sammanlagt 15 ambulanser och 2 sjukhus. I USA har den första kommersiella beställningen erhållits till en ambulans och 1 sjukhus. · Ortivus har inlett ett samarbete med tre forskare vid Uppsala Universitet om att utveckla ett datorbaserat beslutsstödssystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. · Ortivus har förvärvat det amerikanska bolaget Sweet Computer Services, Inc. (SCS) per den 1 januari 2001. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner US dollar. SCS omsatte år 2000 4.6 miljoner US dollar och har 52 anställda. Omsättning och resultat Koncernens intäkter uppgick till MSEK 66,7 (73,0*). Av dessa uppgick intäkter från försäljning till Agilent Technologies till MSEK 51,9 (65,6*), Mobimed-försäljning MSEK 11,1 (5,7) och övrig försäljning uppgick till MSEK 3,7 (1,7*). Intäkterna från Agilent Technologies har bestämts av den avtalade minimigarantin. Utvecklingskostnaderna uppgick till MSEK 41,0 (29,7), inklusive goodwillavskrivningar (MSEK 8,0) och avskrivningar på tidigare aktiverade kostnader, MSEK 4,9 (5,5). I utvecklingskostnaderna ingår även MSEK 1,6 (0,0) avseende samarbetet med forskarna vid Uppsala Universitet. Någon ytterligare aktivering av utvecklingskostnaderna har ej skett under perioden. Investeringar i uppbyggnaden av försäljningsbolag i USA och England har medfört att försäljningskostnaderna har ökat till MSEK 26,1 (23,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -30,4 (-1,2*). Resultatförsämringen förklaras av minskade licensintäkter från Agilent Technologies, marknadssatsningar i dotterbolagen i Storbritannien och USA samt investeringar i utveckling av ny mjukvara för Mobimed respektive Biosaca. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 2,3 (4,2). Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 95,6 (132,8). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 1,1 (1,3). Skuldsättningsgraden uppgick till 1% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 4,0 (4,5) Koncernen har haft terminssäkringar under året på beräknade valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det redovisade resultatet varit MSEK 0,3 lägre. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -12,0 (+10,0). Detta resultat är belastat med avskrivningar som uppgår till MSEK 13,8, varav nedskrivningar av dotterbolaget Biosys' aktier (FoU) uppgår till MSEK 8,0 (0,0) och avskrivningar på tidigare aktiverade utvecklingskostnader MSEK 4,9 (5,5). Moderbolagets likvida medel uppgick till MSEK 94,4 (127,6) och finansnetto uppgick till MSEK 3,5 (3,7). * exklusive Biosys Marknad MIDA Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard) Ortivus har tecknat två avtal med Agilent Technologies. Det ena avtalet innebär en förlängning av nuvarande distributionsavtal för MIDA- teknologin. Det andra innebär ett utökat industriellt samarbete mellan bolagen. Båda avtalen avser en period om 5 år och innehåller garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. I och med detta har Ortivus återkallat sin stämningsansökan mot Agilent Technologies. Under året har Agilent Technologies ökat sina beställningar av MIDA- systemet. Värdet av beställningarna har dock understigit minimigarantin. Mobimed Orderingången har under året varit mycket god. Antalet beställningar av Mobimed uppgick till sammanlagt 121 PWS** (1999: 26 st) och 18 HWS** (1999: 9 st). Installationerna av dessa system pågår, vilket medför att en stor del av intäkterna kommer först under år 2001. Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera stora beställningar. I Sverige har ytterligare 2 landsting investerat i Mobimed och 6 landsting har kompletterat befintliga system. I Norge har 3 beställningar gjorts under året och i Finland har en beställning erhållits. Ortivus UK har fått 3 beställningar under året om sammanlagt 15 PWS och 2 HWS. I USA har Ortivus US fått sin första kommersiella beställning om 1 HWS och 1 PWS. Antalet offerter under upphandling uppgår för närvarande till 66 PWS och 7 HWS. Dessutom har offerter lämnats på sammanlagt 385 PWS och 63 HWS, vilka bedöms som mer osäkra, och kan resultera i försäljning under åren 2001 - 2003. Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar, vilket även ligger till grund för erhållna beställningar. Diskussioner förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings- och distributionsavtal för Mobimed-systemen i de europeiska länder där Ortivus för närvarande saknar representation. ** PWS-Patient Workstation, patientenhet. HWS-Hospital Workstation, sjukhusenhet. Biosaca Under året har Ortivus erhållit flera beställningar av Biosaca. Leveranserna av dessa beställningar har senarelagts på grund av behov av att förbättra designen av Biosaca enligt gällande standarder. Det innebär att 4 Biosaca har levererats till kund av de erhållna beställningarna om 14 system. Oxford Instruments har ändrat sin inriktning och har därför upphört med att distribuera Biosaca. Det pågår för närvarande uppgradering av mjukvaran till Biosaca för den amerikanska marknaden. För övriga marknader har ett samarbete med Judex A/S, Danmark inletts om mjukvara till Biosaca. Det innebär att Biosaca har utvecklats till ett komplett system för sömnutredning i hemmet. Biosaca kommer att relanseras under våren 2001. Organisation och verksamhetsutveckling Under året har Biosys och Ortivus integrerat sina verksamheter. Biosys VD lämnade bolaget den 12 oktober 2000. Det operativa arbetet har förts över till moderbolagets organisation. Utvecklingsarbetet är fokuserat på att ta fram en gemensam teknisk plattform för den kommande produktportföljen. Utvecklingsarbetet har under året varit fokuserat på att ta fram nästa generations system för Patient Informatik. Systemet beräknas lanseras under våren 2001. Uppgradering och anpassning av Mobimed-systemet har också gjorts för nya och existerande marknader och kunder. Utvecklingsarbete pågår också med att uppgradera mjukvaran till Biosaca. Lanseringen av dessa system beräknas öka försäljningen av Mobimed och Biosaca. Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård i det egna hemmet. Under året har bland annat ett projekt genomförts i samarbete med Umeå kommun, Västerbottens Landsting, Umeå Universitet och Telia. Genom Biohome avser Ortivus positionera sig som en ledande leverantör av produkter och tjänster inom den framväxande marknaden för vård och behandling på distans, ett marknadssegment som på sikt tillskrivs en betydande kommersiell potential. Projektet Biodrow drivs i dotterbolaget Biosys. Under år 2000 har ett utvecklingssamarbete genomförts med TRW, Inc. Bolaget är ett av de ledande inom säkerhetssystem för fordonsindustrin. Samarbetet har bland annat inneburit att TRW har finansierat delar av utvecklingsarbetet. Samarbetet är vilande i väntan på resultat från studier som syftar till att kliniskt verifiera slummervarningssystemet. Behovet av slummervarningssystem till fordonsindustrin bedömas som mycket stort. Vägverket har nyligen (publikation 2000:74) rapporterat att 10-20% av olyckorna kan orsakas av att föraren slumrar till bakom ratten. Under året har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala Universitet inlett ett projekt för att utveckla ett integrerat datorbaserat beslutsstödssystem för tidig diagnos, prognos och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Systemet baseras på mätningar av biokemiska infarktmarkörer. Tillsammans med Ortivus MIDA- och Mobimed- system kan ett komplett system bildas som omfattar både biokemiska markörer och elektrofysiska signaler (EKG) för omhändertagande av patienter med misstänkt hjärtsjukdom. Utvecklingsarbetet och produktifieringen bedrivs av forskarna i bolagsform. Avtal har tecknats vilket ger Ortivus rättigheterna att tillgodogöra sig resultatet av projektet och även att förvärva bolaget. Organisationen har under året förstärkts med nya medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Medelantalet anställda var under året 60 personer vilket är i paritet med föregående år (59 personer). År 2001 Samarbetsavtal med Agilent Technologies (Hewlett-Packard) Överenskommelsen med Agilent Technologies innebär möjlighet till ökad försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Det industriella samarbetet har påbörjats vilket innebär att gemensamma projekt har identifierats och håller på att utvärderas. Samarbetet med Agilent har således intensifierats och förväntas redan under år 2002 resultera i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i Agilent Technologies nya patientövervakningssystem. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och med större volymer. Philips Medical har kommit överens med Agilent Technologies att förvärva Agilents "Health Sector" under förutsättning att affären godkänns av federala myndigheter. Philips Medical är en av de tre största leverantörerna av sjukhusutrustning, vid sidan om Siemens och General Electric. Förvärvet av Sweet Computer Services Inc. Ortivus har den 1 januari 2001 förvärvat det amerikanska Sweet Computer Services, Inc., som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4 miljoner US dollar varav 1,873 miljoner US dollar har erlagts kontant den 1 januari 2001. Resterande belopp (2,127 miljoner US dollar) har betalats genom utgivande av 672 884 nyemitterade Ortivus aktier av serie B. Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och patientjournaler, vilket har tagits emot väl. SCS befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed-systemet på den amerikanska marknaden. Förvärvet av Sweet förväntas öka Ortivus omsättning betydligt. Sweet omsatte under år 2000 4,6 miljoner US dollar och bolaget har 52 personer anställda. Mobimed Försäljning av Mobimed-system förväntas öka under de kommande åren då sjukvården ställer ökade krav på bland annat tidig behandling av hjärtinfarkt med exempelvis trombolys. Mobimed-systemet i ambulans ger förutsättningar för att inleda tidig behandling på distans, vilket även gäller vid andra sjukdomstillstånd och innebär datoriserad hantering av patientdata, observationer samt behandling direkt på fältet. Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar, vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året. Diskussioner förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings- och distributionsavtal för Mobimed-systemen i de europeiska länder där Ortivus för närvarande saknar representation. Försäljningen kommer även att öka genom tecknande av service-, utbildnings- och uppgraderingsavtal med landsting som har Mobimed installerat i sina ambulanser och lansering av Mobimed på nya marknader. Biosaca Biosaca kommer att relanseras under våren år 2001. Försäljningen av Biosaca förväntas öka betydligt under kommande år som ett resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av Biosaca. Diskussioner förs med blivande distributörer för att teckna försäljnings- och distributionsavtal i de länder där distributörer saknas. Koncernen Baserat på genomförda aktiviteter kring MIDA, Mobimed, Biosaca samt förvärvet av Sweet Computer Services, Inc. förväntas en kraftig försäljningsökning samtidigt som resultatet förväntas bli betydligt bättre än för år 2000. Konvertering av A-aktier till B-aktier Inför dagens styrelsesammanträde har ingen begäran inkommit till företaget om konvertering av aktier. Fördelningen av aktier är 738 970 A-aktier och 12 320 480 B-aktier per 31 december 2000. Nyemission av 672 884 B-aktier skedde i samband med förvärvet av Sweet 2001. Optionsprogrammet som är riktat till medarbetarna innebär att de har möjlighet under perioden 1 december 2001 till och med den 31 januari 2002 förvärva sammanlagt 110 000 aktier av serie B. Teckningskurs är SEK 80. Den 31 december 2000 hade 78 300 optioner förvärvats av personalen. Återstående optioner är avsedda för kommande anställda i företaget. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Ekonomisk information från Ortivus AB Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 beräknas distribueras den 19 mars 2001. Den kommer då också att finnas tillgänglig på bolagets kontor Ortivus AB, Enhagsslingan 5 i Täby och finns tillgänglig på företagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen kommer att distribueras till hos VPC registrerade aktieägare. Bolagstämman äger rum den 5 april 2001, klockan 16.00 i Scandic Anglais Hotel, Stockholm. Delårsrapport för januari - mars publiceras den 26 april 2001. Delårsrapport för januari - juni publiceras den 21 augusti 2001. Delårsrapport för januari - september publiceras den 7 november 2001. Koncernens resultaträknin g januari- december Belopp i KSEK 2000 1999 Nettoomsättnin 66 706 73 018 g Kostnad för -15 734 -11 523 sålda varor Bruttoresultat 50 972 61 495 Försäljningsko -26 101 -23 689 stnader Administration -19 833 -13 861 skostnader FoU-kostnader -41 025 -29 681 Övriga 1 640 50 rörelseintäkte r/-kostnader Rörelseresulta -34 347 -5 686 t Finansiella 3 954 4 490 poster, netto Resultat efter -30 393 -1 196 finansiella poster Resultat efter -30 485 -1 244 skatt Avskrivningar 15 346 7 156 som belastat detta resultat Varav 8 049 0 goodwill- avskrivningar (FoU) Koncernens balansräkning Anläggningstil 00-12-31 99-12-31 lgångar Immateriella 80 661 90 984 anläggningstil lgångar Materiella 6 073 5 085 anläggningstil lgångar Finansiella 109 16 anläggningstil lgångar Summa 86 843 96 085 anläggningstil lgångar Omsättningstil lgångar Varulager 7 214 5 053 Kortfristiga 37 323 22 764 fordringar Kortfristiga 49 243 0 placeringar Kassa och bank 46 368 132 779 Summa 140 148 160 596 omsättningstil lgångar Summa 226 991 256 681 tillgångar Eget kapital 208 664 237 194 Minoritetsintr 92 276 esse Avsättningar 1 212 1 392 och långfr. skulder Kortfristiga 17 023 17 819 skulder Summa eget 226 991 256 681 kapital och skulder Antal aktier 13 059 11 160 (tusental) Utestående 110 110 optioner (tusental) Koncernens kassaflödesana lys Den löpande -14 654 1 681 verksamheten Förändring -17 516 5 240 rörelsekapital Investeringar -5 088 -5 709 Finansiering 90 -209 Förändring -37 168 1 003 likvida medel Nyckeltal 99123 98123 97123 96123 95123 001231 1 1 1 1 1 Resultat -30 -1 -22 5 804 1 392 -969 485 244 639 Vinstmarginal -46% -2% -54% 13% 3% -3% Räntabilitet -14% -1% -13% 3% 2% -3% på eget kapital Räntabilitet -13% 0% -13% 4% 2% 1% på sysselsatt kapital Soliditet 92% 92% 92% 94% 91% 82% Eget 15,98 18,16 14,68 16,71 16,00 6,50 kapital/aktie, kr Vinst/aktie, n/a n/a N/a 0,52 0,12 n/a kr Nyckeltalen är ej omräknade med hänsyn till utspädningseff ekten av utestående teckningsoptio ner, p.g.a att effekten anses oväsentlig. I FoU- kostnader ingår goodwill avskrivningar med KSEK 8 049. Biosys AB ingick inte i koncernen år 1999. Rapport för perioden januari-mars publiceras den 26 april 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01270/bit0002.DOC http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01270/bit0002.pdf

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar