KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Report this content

Pressmeddelande 15 mars 2018

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 klockan 10.00 i Norra Tornen showroom, Norra Stationsgatan 75, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2018, och

dels               anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 12 april 2018 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 12 april 2018, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 454 590 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 1 483 166 är preferensaktier och 407 928 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt 28 752 605,40 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 (i anslutning därtill anföranden av styrelseordföranden, verkställande direktören och revisorn).
 8. Beslut om:

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017;

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman (i anslutning därtill redogörelse för valberedningens arbete).
 2. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 4. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
 5. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 8. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför stämman har bestått av Fredrik Palm (ordförande), utsedd av Oscar Engelbert AB, Fredrik Persson, utsedd av Zimbrine Holding BV, Fabian Hielte utsedd av Ernström Finans AB och Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Förslag under punkten 2: Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Palm ska utses till ordförande på stämman.

Förslag under punkten 8b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen för bolaget har föreslagit dels ett bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare preferensaktier och preferensaktier av serie B (punkten 12 i dagordningen), dels en fondemission (punkten 13 i dagordningen). Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande:

A.                  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier med 20 kronor per aktie, motsvarande totalt 29 663 320 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 maj 2018, 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019.

B.                  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier av serie B med 50 kronor per aktie, motsvarande totalt 20 396 400 kronor, att betalas kvartalsvis med 12,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 maj 2018, 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019.

C.                  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras genom det föreslagna emissionsbemyndigandet (punkten 12 i dagordningen) och den föreslagna fondemissionen (punkten 13 i dagordningen). Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019, för preferensaktier med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie och för preferensaktier av serie B med 37,50 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 12,50 kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs samt att bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera preferensaktier och preferensaktier av serie B kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till totalt 34 819 035 kronor. Oavsett aktieslag ska utdelning utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet (dvs. tidigast den 5 augusti 2018, av praktiska skäl).                

Ovanstående förslag innebär att högst 84 878 755 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Förslag under punkten 9: Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Förslag under punkten 10: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:

(i) 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande;

(ii) 200 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter, dock undantaget verkställande direktören till vilken inget styrelsearvode ska utgå;

(iii) 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande; och

(iv) 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Ann Grevelius, Staffan Persson samt Johan Thorell.

Jakob Grinbaum föreslås omväljas till styrelseordförande.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.oscarproperties.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen.

Förslag under punkten 12: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst 500 000 preferensaktier och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 13: Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ökas med 1 142 538 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 571 269 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. I syfte att uppnå ett ändamålsenligt stamaktieantal inför fondemissionen kommer bolagets huvudägare att undanta fyrtiosex (46) av sina stamaktier från deltagande i fondemissionen. De nya preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning. Avstämningsdag ska vara den 18 maj 2018. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 5 augusti 2018.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 50) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Förslag under punkten 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att på följande villkor, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av aktier i bolaget får ske för att användas för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse av aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Bemyndigandet att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier får endast utnyttjas om aktierna ifråga vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning, för närvarande fem personer. Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av: fast lön, rörlig lön, pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner.

Fast lön

Den huvudsakliga ersättningen ska utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av ett antal konkreta och koncerngemensamma verksamhetsmål med utgångspunkt från den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Respektive mål ska ges en viktning av total rörlig lön beroende på hur viktigt respektive mål anses vara för bolaget. Målen kan inkludera finansiella mål, operativa mål samt mål för medarbetar- eller kundnöjdhet. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rörlig lön, vilken som huvudregel inte ska överstiga 50 procent av den fasta lönen, ska regleras i individuella överenskommelser med de anställda som ska upprättas kalenderårsvis.

Den verkställande direktören är ej berättigad till någon rörlig lön.

Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar

Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Uppsägningslön ska uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag ska inte tillämpas.

Rätt att frångå riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, senast från och med onsdagen den 28 mars 2018 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar