Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) föreslår vinstutdelning, emissionsbemyndigande och fondemission samt ändrar rapportdatum

Oscar Properties Holding AB (publ) föreslår att bolagets årsstämma den 20 april 2016 bland annat beslutar om ett emissionsbemyndigande för styrelsen, om vinstutdelning till befintliga aktier och sådana aktier som kan komma att emitteras genom styrelsens emissionsbemyndigande samt om en fondemission.

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:

 • Förslag om en fondemission riktad till innehavare av stamaktier som innebär att tvåhundra (200) stamaktier berättigar till en (1) preferensaktie.
 • Emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie B, preferensaktier och preferensaktier av serie B.
 • Förslag om utdelning på befintliga preferensaktier, i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen.
 • Förslag om utdelning på preferensaktier av serie B, i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsordningen, som innan årsstämman kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 16 mars 2016.
 • Förslag om utdelning på preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigandet och den föreslagna fondemissionen.
 • Förslag om utdelning på stamaktier med 0,30 kronor per aktie, motsvarande totalt 8 420 994,90 kronor.

Oscar Properties har också ändrat datum för bolagets delårsrapport januari – mars 2016. Nytt rapportdatum är den 20 april 2016, dvs. dagen för årsstämman 2016.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org nr 556870-4521, kallas till årsstämma onsdagen den 20 april 2016 klockan 09.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, och

dels                anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 april 2016 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, per telefon 08-510 607 70 eller per e-post till info@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 14 april 2016, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 29 269 983 stycken, varav 28 069 983 är stamaktier och 1 200 000 är preferensaktier, vilket motsvarar totalt 28 189 983 röster. Bolaget har ej gett ut några stamaktier av serie B eller preferensaktier av serie B. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 (i anslutning därtill anföranden av styrelseordföranden, verkställande direktören och revisorn).
 8. Beslut om:
  a)    
  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015;
  b)   
  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
  c)    
  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman (i anslutning därtill redogörelse för valberedningens arbete).
 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 12. Beslut rörande valberedning.
 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
 14. Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför stämman har bestått av Fredrik Palm, utsedd av Oscar Engelbert AB, Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, Monika Pers, utsedd av Zimbrine Holding BV, och Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande. Därtill har Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans, deltagit såsom adjungerad.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN RESPEKTIVE VALBEREDNINGEN

Förslag under punkten 2: Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Palm ska utses till ordförande på stämman.

Förslag under punkten 8b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen för bolaget har föreslagit dels ett bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare preferensaktier och preferensaktier av serie B (punkten 13 i dagordningen), dels en fondemission (punkten 14 i dagordningen). Styrelsen föreslår med anledning härav att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande:

A.           Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier med 15 kronor per aktie, motsvarande totalt 18 000 000 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017. Styrelsen noterar även att föregående årsstämma beslutat om utdelning på preferensaktier med 5 kronor per aktie, motsvarande totalt 6 000 000 kronor. Avstämningsdag för den utdelningen är den 5 maj 2016. Denna utdelning har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.

B.           Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier av serie B som, innan årsstämman, kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 16 mars 2016 (högst 500 000 aktier) med 35 kronor per aktie, motsvarande totalt högst 17 500 000 kronor, att betalas kvartalsvis med 8,75 kronor per aktie, från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbesluten. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 maj 2016, 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017.

C.           Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigandet (punkten 13 i dagordningen) och den föreslagna fondemissionen (punkten 14 i dagordningen). Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017, dvs. för preferensaktier med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie och för preferensaktier av serie B med 26,25 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 8,75 kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs samt att bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera preferensaktier och preferensaktier av serie B kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till 22 730 235 kronor. Oavsett aktieslag ska utdelning utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbesluten (dvs. tidigast den 5 augusti 2016, av praktiska skäl).

D.           Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på stamaktier med 0,30 kronor per aktie, motsvarande totalt 8 420 994,90 kronor. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara 22 april 2016.

Ovanstående förslag innebär att högst 66 651 229,90 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Förslag under punkten 9: Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Förslag under punkten 10: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:

(i) 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande; och

(ii) 200 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter, dock undantaget verkställande direktören till vilken inget styrelsearvode ska utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och Oscar Properties Holding AB och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Oscar Properties Holding AB samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Oscar Properties Holding AB:s besparing.

Förslag under punkten 11: Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Ann Grevelius, Staffan Persson samt Johan Thorell.

Jakob Grinbaum föreslås omväljas till styrelseordförande.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats www.oscarproperties.se.

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Förslag under punkten 12: Beslut rörande valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut om valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas.

* * *

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Utsedd valberedning ska kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, väsentligt minska sitt aktieägande så att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för en plats i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägares ledamot entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan. Skulle en aktieägare som inte är representerad i valberedningen, öka sitt aktieägande så att aktieägandet skulle kunna kvalificera för en plats i valberedningen (och denne aktieägare inte i samband härmed erbjuds att utse ledamot i valberedningen på grund av vad som föreskrivs i föregående mening) ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägare erbjudas möjlighet att utse en ledamot utan att ledamot utsedd av annan aktieägare entledigas. Antalet ledamöter i valberedningen ska aldrig överstiga sex (6).

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda aktieägare ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Valberedningen ska agera i samtliga aktieägares intresse.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode eller annan ersättning från bolaget ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter eller andra externa kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberednings uppgift ska vara att inför årsstämman arbeta fram förslag att föreläggas årsstämma för beslut om:

1)     ordförande vid årsstämma;

2)     antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förekommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;

3)     val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

4)     val av revisor; och

5)     arvode till bolagets revisor.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats www.oscarproperties.se.

Därutöver ska valberedningen inför varje årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i denna instruktion och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

Förslag under punkten 13: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst 500 000 preferensaktier, och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 14: Beslut om fondemission med utgivande av nya preferensaktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ökas med 280 698 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 140 349 nya preferensaktier riktade till innehavare av stamaktier. Innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie. De nya preferensaktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdag ska vara den 11 maj 2016. De nya preferensaktierna berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de har registrerats hos Bolagsverket, dock tidigast den 5 augusti 2016.

Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 200) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Förslag under punkten 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernledning, för närvarande åtta personer. Målsättningen med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av: fast lön, rörlig lön, pensionsavsättningar samt övriga ersättningar och förmåner.

Fast lön

Den huvudsakliga ersättningen ska utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av ett antal resultatparametrar, så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), vilka ska definieras av styrelsen. Respektive KPI ges en viktning av total rörlig lön beroende på hur viktig respektive KPI anses vara för bolaget. Sådan viktning ska beslutas av styrelsen. KPI:er kan även kombineras med individuella mål.

Utfallet för respektive KPI baseras på en beräkningsmodell där utfallet kan variera mellan 0 procents måluppfyllelse (så kallad startpunkt) och 100 procents måluppfyllelse (så kallad outperform). Utfallet mellan startpunkt och outperform beräknas pro rata. Exempel: om startpunkten är 20, outperform 100 och utfallet 60 resulterar detta i 50 procents utfall av maximal rörlig lön.

Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rörlig lön, som inte ska överstiga 50 procent av den fasta lönen, ska regleras i individuella bonusavtal som upprättas kalenderårsvis.

Pensionsavsättningar samt övriga ersättningar

Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Uppsägningslön ska uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag ska inte tillämpas.

Rätt att frångå riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, senast från och med onsdagen den 30 mars 2016 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2016

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2016, kl. 20.00.

Prenumerera

Dokument & länkar