Delårsrapport januari - mars 2003

Förvaltningsintäkterna för första kvartalet 2003 ökade med 0,6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 134,1 (133,2) Mkr. Ökningen förklaras av en god utveckling i hotellfastighetsportföljen trots en försämrad marknad samt att påsken föregående år inföll i mars. För jämförbara enheter var ökningen 2 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 110,8 (110,2) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,4 (9,6) procent.
Finansnettot uppgick till -40,4 (-42,5) Mkr.
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter, ökade med 3 Mkr till 45,2 (42,2) Mkr.
Kassaflödet ökade med 6 procent och uppgick till 61,4 (58,0) Mkr
 
"Pandox hotellfastighetsportfölj fortsätter att prestera väsentligt bättre än marknaden. Tillväxten i intäkter och resultat beror på en kombination av bolagets strategi, portföljens höga kvalitet och det aktiva ägandet," säger Anders Nissen, VD Pandox AB.
 
Utsikter
Hotellkonjunkturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera. Marknaden påverkas fortsatt av lågkonjunkturen, de negativa effekterna av Irakkriget samt osäkerheten kring SAR viruset. Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar dock fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget. Med nuvarande hotellfastighetsportfölj beräknas resultatet före skatt för 2003 uppgå till 195 Mkr.

För ytterligare information: <!-- hugin-supplied --><br> Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02 <!-- hugin-supplied --><br> Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53 <!-- hugin-supplied --><br> Bifogas: Delårsrapport i sin helhet

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera