Delårsrapport januari – juni 2016

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG
• Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725)
• Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496)
• Resultat per aktie: -0,14 SEK (-0,13)


ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
• Periodens intäkter uppgick till 1 029 KSEK (782)
• Periodens resultat uppgick till -1 371 KSEK (-870)
• Resultat per aktie: -0,10 SEK (-0,08)
• Antal aktier: 14 008 806 (11 207 045)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Parans styrelse beslutade den 14 mars med stöd av bemyndigandet från föregående årsstämma att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Parans avslutade den 15 april emissionen som tillför bolaget drygt 14 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 350 000 kronor.
• Parans har under senaste kvartalet påbörjat uppbyggnaden av en större och starkare organisation som skall ligga till grund för att Parans skall nå strategiska mål 2020. Som första åtgärd har Parans styrelse nyligen avslutat rekryteringen av ny VD, Anders Koritz, som kommer att tillträda posten 1 september 2016.
• Under perioden har stort fokus lagts på färdigställandet av Paranssystemet SP4 för serieproduktion.
• Under första kvartalet påbörjades lanseringen av Parans fjärde produktgeneration Parans-ljus, SP4, i samband med att Parans i mars ställde ut på EcoBuild i London. Med SP4 har Parans tagit ett jättekliv närmare sin vision ”Solljus i alla rum” då den nya generationen ger möjlighet till solljus upptill 100 meter från SP4.
• Parans deltog också under mars på RetrofitTech Conference i Dubai tillsammans med ”Energy Savers Corp”, där Parans gavs chansen att promota nya generationen Parans-ljus SP4.
• Nike, som är ett av världens högst värderade varumärken och en global arbetsgivare, installerade SP4 systemet under försommaren i sitt nya hållbara distributionscenter i Belgien.

VERKSAMHETEN

Under det gångna halvåret genomförde styrelsen en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Anledningen till beslutet om emissionen var att tillförsäkra Parans tillräckliga resurser för marknadslanseringen av det nya Paranssystemet SP4 samt att påbörja byggandet av en över tiden stabil marknads och försäljningsorganisation. Vid sammanställning av utfallet kunde konstateras att emissionen om 14 MSEK tecknats till 35,5 MSEK vilket innebär en täckningsgrad om 253 procent. Emissionen tillför bolaget drygt 14 MSEK före emissionskostnader. Parans har som mål att år 2020 nå en omsättning om minst 75 MSEK.

Som ett första steg i uppbyggnaden av den nya organisationen avslutade Styrelsen rekryteringen av ny VD för PARANS under andra kvartalet. Ny VD blir Anders Koritz. Anders kommer närmast från posten som VD för clean tech-bolaget Cleanergy AB (för mer information se separat PM). Avgående VD Nils Nilsson tillträder 1 september rollen som CDO, Cheif Design Officer, med fokus på att kundanpassa installationer av PARANS ljuslösningar och för att öka kundnyttan av PARANS ljuslösningar i rummet.

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer Parans att ytterligare förstärka sin organisation för att nå uppsatta mål.

Vid lanseringen av nya SP4 systemet har stort intresse visats från ett flertal håll globalt. SP4-systemet kan leverera solljus 100 meter från mottagaren vilket ger Parans nya möjligheter att leverera solljus till större projekt och med det också erhålla större ordervärden. Den tidigare produktgenerationen SP3 kommer fortsättningsvis att ingå i produktutbudet.

Efterfrågan på det nya SP4 systemet och antalet förfrågningar för Parans system har ökat markant. Genom det utökade produktutbudet med SP4 och dess möjligheter kommer Parans att stärka sin position på marknaden som ledande leverantör av solljus inomhus.

Parans första kunder för det nya SP4 systemet är två globala företag, Google och Nike.

Det första systemet SP4 installerades under försommaren hos Nike, som är ett av världens högst värderade varumärken och en global arbetsgivare. Installationsplatsen är Nikes nya distributionscenter i Belgien. Byggnationen har optimerats för att minska koldioxidutsläppen med 30% genom att bland annat att använda 100 % förnyelsebar energi samt att använda Paranssystem som en del av ljussättningen.

Google, som är världens mest attraktiva arbetsgivare, har sedan tidigare Parans systemet SP3 på sitt kontor i Kalifornien för att ge medarbetare en bättre inomhusmiljö. Under första halvåret i år har Parans varit på plats för att förbereda installationen av det nya SP4 systemet som kommer att tas i drift under hösten 2016.

Med stort fokus på uppbyggnaden av marknads- och försäljningsorganisationen och på en utökad försäljning ser Parans fram emot en spännande höst.

BOLAGETS RESULTAT
Parans rörelseresultat för första halvåret 2016 uppgick till -1 979 tkr. Rörelseresultatet för samma period år 2015 uppgick till -1 496 tkr.

Det negativa resultatet för första halvåret beror på ett ökat fokus på lanseringen av SP4 och kostnader relaterade till nyemissionen. Resurser har också lagts på uppbyggnaden av försäljnings- och marknadsorganisationen.

UTSIKTER
2016 kommer fortsättningsvis att präglas av intensiva marknads- och försäljningsaktiviteter för att försäljningen av SP4 ska öka. Befintlig produkt, SP3, kommer att fortsätta ingå i produktutbudet. Ut-över att faktiskt kunna leda in solljus upptill 30 våningar ner i byggnader kommer Parans att fokusera mer på ”upplevelsen i rummet” för att tillföra ytterligare kundnytta. Parans kommer att erbjuda såväl designtjänster som installation av system och service för att ta ett större helhetsansvar och bredda intäktsbasen. På strategiskt viktiga marknader kommer Parans även att fortsätta arbeta aktivt med försäljning i egen regi och direkt mot slutkund för att öka marknadsnärvaron och därigenom också bättre driva marknadsutvecklingen, öka projektstorleken samt förbättra bruttomarginalen.

GRANSKNING
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 23 november 2016 då publicering sker av Kvartalsredogörelse juli – september 2016. Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget. 

23 augusti 2016

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar