Delårsrapport januari – juni 2018

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 4 741 KSEK (2 734)
 • Periodens resultat uppgick till -9 296 KSEK (-8 242)
 • Resultat per aktie: -0,45 SEK (-0,59)

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 2 572 KSEK (521)
 • Periodens resultat uppgick till -5 058 KSEK (-5 174)
 • Resultat per aktie: -0,25 SEK (-0,37)
 • Antal aktier: 20 472 279 (14 008 806)
 • Likvida medel: 1 011 KSEK (10 483)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Parans har under första halvåret 2018 fortsatt att bygga bolagets förmåga, både kommersiellt och operationellt, enligt den expansiva strategiska plan som man arbetat efter under 2017.
 • Operationellt har detta inneburit att bolaget tagit hem produktionsverksamheten i egna lokaler. Detta gör att bolaget har ökad kontroll över både kvalitets- och kapacitetsutvecklingen, vilket är nödvändigt för att kunna bygga ett starkt förtroende för vår förmåga att leverera gentemot stora kunder med stora projekt.
 • Vi har idag en stabil teknisk lösning. Bolaget har under våren fortsatt arbetet med att gå över till standardkomponenter där så är möjligt och genom detta vidareutveckla vår leverantörsbas mot större leverantörer med bättre kapacitet för framtida volymökning. Investeringar i kontinuerligt kvalitetsarbete kommer dock fortsätta.
 • Organisationen har stärkts i form av ytterligare en installations- och servicetekniker samt en ekonomichef.
 • Bolagets försäljningsstrategi, som bygger på etablering av ett starkt nätverk av lokala partners (distributörer) i våra fokuserade marknader har under våren tagit kliv framåt. Nya partnerkontrakt har ingåtts med bolag i Italien och Dubai samtidigt som mycket arbete har lagts på att öka aktivitetsnivån hos våra befintliga partners i Hong Kong, Kanada, Storbritannien och i UAE. Vi ser också hur kännedomen kring vårt bolag och våra produkter kontinuerligt ökar. Detta har lett till att antalet förfrågningar från nya potentiella försäljningspartners har ökat. Exempel på marknader där vi nu är i partnerdiskussioner är Oman, Australien, Indien och Holland.
 • Bolaget arbetar nu direkt mot de representantbolag som tidigare gick genom Wasco Skylight i USA. Vi har därför etablerat nödvändig infrastruktur för att kunna sälja och leverera direkt mot slutkund till den amerikanska marknaden. Vi har redan ett antal prospekt som dessa rep-bolag har identifierat och där vi nu är i projekteringsfasen.
 • I syfte att utveckla bolagets försäljning gentemot den offentliga sektorn i USA etablerade bolaget ett samarbete med National Strategies Inc. (NSI). Fokus har varit på Kalifornien, då de anses vara den mest miljöinriktade och progressiva staten runt grön teknik i USA. Efter en första omgång av möten och presentationer under våren kommer vi presentera vår lösning för ytterligare 11 energibolag i södra Kalifornien i början av september.
 • En generell utveckling i de prospekt som kommer in är att fler och fler av dessa är av större karaktär. Vi ser detta som ett kvitto på att våra investeringar i att bygga en trovärdig förmåga, både kommersiellt men också operationellt, ger resultat. Ett konkret exempel på detta är affären med tunnelprojektet i Holland. Det är ett projekt som bolaget arbetat med under hela våren 2018 och som kulminerade i början av juli då representanter från slutkunden (holländska staten) och konsortiet som utvecklar tunneln besökte Parans. Deras feedback var att de var imponerade över vår förmåga och professionalism, vilket låg till grund för slutkundens formella klartecken till att gå vidare med att använda Parans fiberoptiska lösning för ett belysa tunneländarna. Affärens storlek för Parans del kommer vara på ca 20 MSEK.
 • Under våren har vi identifierat helt nya applikationsområden för vår teknik, förutom att belysa kommersiella lokaler med fullspektrum solljus där människor vistas dagligen.
 • Det ena är, som beskrivet i punkten ovan, belysning av tunnlar. Målet för tunnelprojektet har varit att minska risken för trafikolyckor när bilister kör in i en mörk tunnel från en ljus och solig miljö utanför tunneln. Bilistens öga behöver tid på sig för att anpassa sig till den mörkare miljön i tunneln. Detta kan åstadkommas genom elektrisk belysning. Det är dock förenat med en hög energikostnad att åstadkomma den nödvändiga belysningen i tunnelns ändar genom traditionell belysning. Vidare så skall ljuset i tunnelns ändar kontinuerligt anpassa sig till hur ljust det är utomhus. Genom Parans lösning åstadkommer man en naturlig anpassning av ljusmängden samtidigt som energikostnaden blir när noll. Vår samarbetspartner i Holland ser denna applikation för Parans som möjlig för flera av deras infrastrukturprojekt med en möjlighet att det kan bli en industristandard.
 • Den andra applikationen rör vertikal odling i växthus. Denna typen av odling ökar i stor omfattning på global basis och med Parans teknik kan man odla med exceptionellt lågt utrymme mellan respektive odlingshylla. Vi är idag i förhandling med ett par olika aktörer inom segmentet.
 • I Australien har Paransljuset fått certifikat och blivit klassat som dagsljus. Intresset från svenska myndigheter av certifikatet är stort och kan man få detta godkänt inom EU så kommer det att ge en enorm möjlighet att påverka fastighetsvärdena inom hela EU.

BOLAGETS RESULTAT

 • Bolagets resultat är enligt plan och vi ser hur både orderingång och omsättningssiffrorna ökar betydligt jämfört med 2017 då bolaget påbörjade försäljningen av det industrialiserade SP4-systemet. Den strategiska plan som togs fram under hösten 2016 innebar en nystart för bolaget, med en betydligt mer expansiv ambition och uppbyggnad av generell förmåga för att kunna ta kontinuerliga steg i ökad försäljning. Detta innebär att bolaget har tagit på sig en högre kostnadsbas, men den är helt nödvändig för att kunna nå våra långsiktiga mål för försäljning och lönsamhet.

UTSIKTER

 • Bolaget kommer fortsätta att investera framåtriktat genom att öka marknadsinsatserna i form av deltagande på mässor, ökade resursinsatser i att stödja våra distributörer och agenter ute i fält samt att utveckla vår marknadsföring med uppdaterad hemsida, mer rörlig media och utökat produktutbud.
 • Ett av målen för hösten är att öka insatserna gentemot våra distributörer samt att öka nätverket av nya partners/distributörer.
 • Antalet prospekt som bolaget arbetar med ökar kontinuerligt. Vi ser därför med tillförsikt på höstens utveckling av både orderingång och försäljning.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 22 november 2018 då publicering sker av Kvartalsredogörelse juli – september 2018.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotligh Stock Markets hemsida www.spotlight.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 augusti 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen


Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.



Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar