Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2000 PartnerTech väl positionerat - fokus på framtidsbranscher * Nettoomsättningen ökade med 47 procent till SEK 1 189 miljoner (807) * Rörelseresultatet ökade med 49 procent till SEK 97,7 miljoner (65,7). * Detta exklusive jämförelsestörande poster på SEK 24,2 miljoner Vinst per aktie efter full skatt ökade till SEK 10,65 (6,01). Exklusive jämförelsestörande poster blev vinsten per aktie efter full skatt SEK 8,34 Marknadstrender De marknadssegment som PartnerTech prioriterar präglades under året av en god konjunktur. Inom branschen för mobil telekom infrastruktur i Norden pågår för närvarande en omfattande utflyttning av produktion till andra länder. Detta bl a för att frigöra resurser på hemmaplan inför expansionen av tredje generationens basstationer (3G). Utbyggnaden av de nya näten innebär en mycket stor potential för PartnerTechs verksamhet. Den mångfasetterade verksamheten inom marknadssegment IT/mekatronik visade under året fortsatt god tillväxt. Positiv utveckling redovisar också segmentet medicinsk teknik, vars verksamhet har kännetecknats av stabil tillväxt under längre tid. Under året uppkom allmänt i branschen en brist på vissa typer av elektronikkomponenter. Situationen förbättrades dock markant under de senaste månaderna. Inför år 2001 bedöms företaget vara väl positionerat inför den kraftiga marknadsexpansion som förväntas börja under senvåren. Omflyttningarna inom mobil telekom infrastruktur kommer dock att ge en tillfällig volymnedgång under våren. Det kan inte uteslutas att denna nedgång kräver någon form av personalreduktion. Reduktionen förväntas endast ske i någon av enheterna varvid enbart en marginell del av företagets ca 900 anställda berörs. Utfall fjärde kvartalet Under det fjärde kvartalet hade koncernen en nettoomsättning på SEK 335,7 miljoner (238,1), den hittills högsta. Detta innebär en ökning med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, på SEK 18,2 miljoner (17,3) är en förbättring med SEK 0,9 miljoner - rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, sjönk från 7,3 procent till 5,4 procent. Skillnaden beror främst på stora volym- och produktmixsvängningar samt initiala kostnader i samband med start av projekt för nya kunder. Inklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet SEK 20,0 miljoner (17,3). Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Under år 2000 har PartnerTech haft en volymtillväxt med 47 procent, vilket motsvarar en försäljning på SEK 1 188,5 miljoner (807,4). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31 procent. Tillväxten har främst skett inom PartnerTechs marknadssegment telekom infrastruktur och IT/mekatronik. Tillväxten förklaras dels av underliggande marknadstillväxt, dels av ett tillskott av nya kunder och en ökad volymandel hos befintliga kunder. Koncernens utveckling per kvartal Mkr Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 -98 -99 -99 -99 -99 -00 -00 -00 -00 Nettoomsätt 205,5 188,3 209,9 171,2 238,1 250,4 327,0 275,4 335,7 ning Rörelseresu 14,7 9,5 21,1 17,8 17,3 20,5 34,5 24,5 18,2 * ltat Rörelsemarg 7,1% 5,1% 10,1% 10,4% 7,3% 8,2% 10,6% 8,9% 5,4% * inal * Exklusive "Jämförelsestörande poster" (SEK -4,1 miljoner kvartal 4 1998, SEK 22,4 miljoner kvartal 2, år 2000, SEK 1,8 miljoner kvartal 4 år 2000) Rörelseresultatet för år 2000 blev, exklusive jämförelsestörande poster på SEK 24,2 miljoner, SEK 97,7 miljoner (65,7). Detta är en ökning med 49 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen har, jämfört med 1999, ökat något från 8,1 procent till 8,2 procent för år 2000. Variationerna i rörelsemarginal mellan olika kvartal beror främst på förändringar i volym och produktmix, men också på nytillkommande produkter och kunder. Som jämförelsestörande post har redovisats återbetalningen från SPP med SEK 24,2 miljoner där förnyad omräkning visar på en ökning med SEK 1,8 miljoner under fjärde kvartalet. Koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick för år 2000 till SEK -8,2 miljoner (-3,1). Ökningen av finansiella kostnader förklaras framförallt av att de förvärv som gjorts under 1999 och 2000 har finansierats genom positivt kassaflöde från ursprungsverksamheten samt genom ökad upplåning. Resultatet efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick för år 2000 till SEK 89,5 miljoner (62,5), vilket är en ökning med 43 procent jämfört med föregående år. I resultatet ingår goodwillavskrivningar med SEK 3,8 miljoner (1,1). Inklusive jämförelsestörande poster blir resultatet efter finansiella poster SEK 113,7 miljoner (62,5). Finansiell ställning och likviditet Koncernens operativa kapital uppgick vid årets slut till SEK 410,8 miljoner (243,2). Detta är en ökning med SEK 167,6 miljoner. Av kapitalet avser SEK 27,3 miljoner förvärv. Rörelsekapitalet har ökat med 94 procent och var vid periodens slut SEK 197,2 miljoner (101,4). Av dessa utgjorde kundfordringarna vid årets slut SEK 196,3 miljoner (131,4), lagret SEK 192,4 miljoner (148,1) och leverantörsskulderna SEK 114,0 miljoner (97,5). Av ökningen härrör sig SEK 0,2 miljoner från förvärv. Anläggningskapitalet var vid utgången av år 2000 SEK 240,9 miljoner (159,6) varav SEK 61,4 miljoner (56,7) var immateriella tillgångar, SEK 159,8 miljoner (102,8) materiella och resterande SEK 19,7 miljoner (0,2) finansiella. Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minus likvida medel, var vid periodens slut SEK 204,5 miljoner (112,0). Egna kapitalet har under året ökat med SEK 75,1 miljoner och uppgick vid årsslutet till SEK 206,3 miljoner (131,2). Soliditeten ökade under året med 2,8 procentenheter, från 29,5 procent till 32,4 procent. Resultatgenerering tillförde koncernen SEK 117,0 miljoner (69,1). Medel bundna i rörelsen ökade med SEK 95,8 miljoner (1,6). Totalt gav detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten på SEK 21,2 miljoner (70,7). Under året uppgår nettoinvesteringarna till SEK 91,1 miljoner (117,3). Av dessa är bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar SEK 10,2 miljoner (57,7), materiella anläggningstillgångar SEK 80,0 miljoner (59,6) samt finansiella anläggningstillgångar SEK 0,9 miljoner. Kassaflödet efter investeringar blev minus SEK -69,8 miljoner (-46,5). Personal Det genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2000 var 867 (625) personer. Antalet heltidsanställda var vid årets slut 895 (749). Förvärvet av PartnerTech Järfälla innebar att koncernen fick 30 nya medarbetare. I övrigt är ökningen relaterad till organisk tillväxt. Omsättning per genomsnittligt antal anställda ökade med 6 procent till SEK 1,37 miljoner (1,29). Viktiga händelser under 2000 Under februari bildades och registrerades PartnerTech Inc. i Atlanta, Georgia, USA. PartnerTech har under året startat upp tillverkning i enheten och erbjuder nu sina kunder i USA tillverkningskapacitet, men också andra tjänster som utveckling och logistik. I slutet av mars förvärvade PartnerTech samtliga aktier i Temo Finmekaniska Verkstad AB, som namnändrades till PartnerTech Järfälla AB. Bolaget, som omsätter ca SEK 60 miljoner och har drygt 30 anställda, är kontraktstillverkare av prototyper och svarar för kvalificerad bearbetning. Huvuddelen av verksamheten, som bedrivs i Järfälla, Stockholm, avser höghastighetsbearbetning för telekommarknaden. Förvärvet är strategiskt och stärker PartnerTech främst inom prototyptillverkning och som utvecklingspartner. I juli meddelade PartnerTech att företaget utsetts till partner i ett industrialiseringsprojekt avseende vissa specialenheter till Ericsson Radio Access. Projektet har resulterat i serieproduktion av TMA (Tower Mounted Amplifier) - masttoppsförstärkare för radiosignaler från mobiltelefoner. Projektet beräknas på årsbasis omsätta ca SEK 120 miljoner. Under december invigde PartnerTech ett nytt Design & Engineering Center i Järfälla. Centret är det första i PartnerTechs regi och blir en strategisk utvecklingsenhet för främst telekom. Tyngdpunkten ligger på utveckling och prototypframtagning. Efter räkenskapsårets utgång erhöll PartnerTech i januari 2001 ett större uppdrag från C Technologies, vilket innebär ett fördjupat samarbete mellan företagen som bland annat inkluderar nya rutiner för logistik och distribution. Ordern innebär att PartnerTech kommer att ansvara för slutmontering, test och distribution av C-Pen 600C och C-Pen 800C. På årsbasis värderas uppdraget för PartnerTech till över SEK 100 miljoner. Aktieutdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att av årets vinst utdela SEK 1,50 per aktie (0,75) motsvarande totalt SEK 11,3 miljoner (5,7). Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars 2001, kl. 17.00. Stämman förläggs till Finlandshuset , Snickarbacken 4, Stockholm. Nominering av styrelseledamöter De aktieägare, som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter, kan kontakta nominerings- kommitténs ledamöter: Andrejs Cakste, styrelseledamot Telefon 070-852 12 21 Patrik Tigerschiöld, styrelseledamot Telefon 08-614 00 20 Styrelsens ordförande Per Wejke har informerat styrelsen om att han avböjer ett eventuellt omval. Kommande rapporttillfällen Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos PartnerTech, Södra Tullgatan 3 i Malmö, senast två veckor före bolagsstämman och skickas samtidigt ut till aktieägarna. * Bolagsstämma tisdagen den 27 mars. * Delårsrapport januari-mars presenteras fredagen den 27 april. * Halvårsrapport presenteras tisdagen den 14 augusti. * Delårsrapport januari-september presenteras onsdagen den 24 oktober. PartnerTech AB den 6 februari 2001 Mikael Jonson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte i sin helhet granskats av bolagets revisorer. 2000 1999 1998 1997 Koncernens resultaträkning (MSEK) jan - jan - jan - jan - dec dec dec dec Nettoomsättning 1 188,5 807,4 585,6 542,0 Kostnad för sålda varor och tjänster -1 049,5 -715,5 -539,3 -498,7 Bruttoresultat 139,0 91,9 46,3 43,3 Försäljningsomkostnader -24,6 -13,0 -8,3 -10,0 Administrationskostnader -18,5 -13,3 -5,2 -3,4 Jämförelsestörande poster 24,2 0,0 -4,1 -10,1 Övriga rörelseintäkter 4,9 1,5 2,0 4,0 Övriga rörelsekostnader -3,2 -1,5 -1,7 -3,2 Rörelseresultat 121,9 65,7 29,0 20,6 Finansnetto -8,2 -3,1 -3,9 -4,5 Resultat efter finansiella poster 113,7 62,5 25,1 16,2 Skatt -33,2 -17,1 -7,9 -4,4 PERIODENS RESULTAT 80,5 45,5 17,2 11,7 2000 1999 1998 1997 Koncernens balansräkning (MSEK) 31 dec31 dec 31 31 dec dec TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 61,4 56,7 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 159,8 102,8 54,7 35,5 Finansiella anläggningstillgångar 19,7 0,2 - - Anläggningstillgångar 240,9 159,6 54,7 35,5 Omsättningstillgångar - Varulager 192,4 148,1 115,9 101,3 - Kundfordringar 196,3 131,4 129,7 65,8 - Övriga omsättningstillgångar 6,5 5,4 2,2 2,8 - Likvida medel 1,6 0,6 0,3 9,5 Summa omsättningstillgångar 396,8 285,5 248,2 179,4 SUMMA TILLGÅNGAR 637,7 445,2 302,9 214,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 206,3 131,2 86,7 71,4 Långfristiga räntebärande krediter 176,4 106,9 62,9 59,8 Kortfristiga räntebärande krediter 29,7 5,7 1,9 0,0 Summa räntebärande skulder 206,1 112,6 64,8 59,8 Långfristiga ej räntebärande skulder (avsättn) 27,2 17,9 6,6 3,8 Leverantörsskulder 114,0 97,5 85,0 36,3 Övriga kortfristiga ej räntebärande skulder 84,1 86,0 59,9 43,6 Summa ej räntebärande skulder 225,3 201,4 151,4 83,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 637,7 445,2 302,9 214,9 2000 1999 1998 1997 Koncernens finansieringsanalys (MSEK) jan - jan - jan - jan - dec dec dec dec Redovisat resultat 80,5 45,5 17,2 11,7 Återläggning avskrivningar 28,8 12,4 7,6 6,6 Reavinst/-förlust 0,1 -0,1 -0,3 -0,8 Förändring i latent skatt 7,7 11,3 2,8 1,3 Förändringar i rörelsekapital -95,8 1,6 -13,1 7,8 Nettoinvesteringar - 91,1-117,3 -26,5 -16,1 Kassaflöde efter investeringar - 69,8 -46,5 -12,3 10,7 Förändring av lån 44,4 26,1 4,1 -20,4 Förändring av leasingskuld 32,1 21,7 0,9 7,8 Aktieutdelning -5,7 -3,0 -1,9 - Emission av teckningsrätter, netto - 2,0 - - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1,0 0,3 -9,2 -1,9 2000 1999 1998 1997 Koncernens nyckeltal Jan - Jan - Jan- Jan- dec dec dec dec Bruttomarginal % 11,7 11,4 7,9 8,0 Rörelsemarginal % (exkl jämförelsestörande 8,2 8,1 5,7 5,7 poster) Rörelsemarginal % 10,3 8,1 5,0 3,8 Vinstmarginal % (exkl jämförelsestörande poster) 7,5 7,7 5,0 4,9 Vinst marginal % 9,6 7,7 4,3 3,0 * Räntabilitet på operativt kapital % 36,1 41,7 20,4 16,5 * Räntabilitet på eget kapital % 47,3 42,6 23,3 17,0 Soliditet % 32,4 29,5 28,6 33,2 * I räntabilitetstalen har kapitalet beräknats som medelvärde av resp kvartalsslutsvärde. 2000 1999 1998 1997 Koncernens data per aktie jan - jan - jan - jan - dec dec dec dec Antal aktier vid periodens slut (tusental) 7 561 7 560 7 560 7 560 Vinst efter full skatt (SEK) (exkl 8,34 6,01 2,67 2,51 jämförelsestörande poster) Vinst efter full skatt (SEK) 10,65 6,01 2,28 1,55 Eget kapital (SEK) 27,29 17,35 11,47 9,44 Företagets personaloptionsprogram kommer maximalt att öka antalet aktier med 288 800 st motsvarande 3,8%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar