DELÅRSRAPPORT Januari - september 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2000 * Resultatet efter finansiella poster ökade med 56 procent till SEK 71,8 miljoner (45,9), exklusive SPP:s återbetalning, SEK 22,4 miljoner. Inklusive återbetalningen blev utfallet SEK 94,2 miljoner (45,9). * Nettoomsättningen för perioden ökade med 50 procent till SEK 852,8 miljoner (569,3). * Vinst per aktie efter full skatt ökade till SEK 6,68 (4,39), exklusive SPP:s återbetalning. Inklusive SPP:s återbetalning blev vinsten per aktie efter full skatt SEK 8,76 (4,39). Marknadstrender Telekommarknaden befinner sig sedan några år i stark tillväxt, och inom mobiltelefoni pågår ett generationsskifte mellan andra (2G) och tredje (3G) generationens system. Detta förutspås innebära stora möjligheter för branschen, men kan också tidvis komma att innebära en ojämn efterfrågan för leverantörer som PartnerTech. Tredje kvartalet har varit gynnsamt för PartnerTech och företaget uppvisar god tillväxt. Detta beror framför allt på den höga tillväxten inom telekom, och på andra för PartnerTech viktiga marknader. Den allmänt goda konjunkturen samt kundernas ökade grad av extern upphandling av utvecklings- och tillverkningskompetens/resurser har också bidragit. Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Under årets första tre kvartal ökade nettoomsättningen med 50 procent till SEK 852,8 miljoner (569,3). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 30 procent. Rörelseresultatet ökade under samma period med 65 procent till SEK 79,5 miljoner (48,1) exklusive SPP:s återbetalning. Detta gav en rörelsemarginal på 9,3 procent (8,4). Inklusive SPP:s återbetalning blev rörelseresultatet SEK 101,9 miljoner och rörelsemarginalen 12,0 procent (8,4). Resultatet efter finansiella poster, exklusive SPP:s återbetalning, uppgick efter nio månader till SEK 71,8 miljoner (45,9), vilket är en ökning med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatökningen beror på ökad volym, en förskjutning av produktmixen mot en större andel mer kompletta produkter samt fortsatt effektivisering av tillverkningsprocessen. PartnerTech har under tredje kvartalet påverkats något av volymvariationer samt till viss del av bristen på elektronikkomponenter. Inklusive SPP:s återbetalning uppgick resultatet efter finansiella poster till SEK 94,2 miljoner (45,9). Koncernens utveckling per kvartal Mkr Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 -98 -98 -99 -99 -99 -99 -00 -00 -00 Nettoomsättnin 122,8 205,5 188,3 209,9 171,2 238,1 250,4 327,0 275,4 g Rörelseresulta 6,3 14,7 9,5 21,1 17,8 17,3 20,5 34,5 24,5 t * Rörelsemargina 5,1% 7,1% 5,1% 10,1% 10,4% 7,3% 8,2% 10,6% 8,9% l * *Exklusive "Jämförelsestörande poster" (SEK -4,1 miljoner kvartal 4, 1998 samt SEK 22,4 miljoner kvartal 2, 2000) Finansiell ställning och likviditet Rörelsekapitalet inom koncernen uppgick vid tredje kvartalets utgång till SEK 182,1 miljoner (62,0). Nettoinvesteringar under året omfattar SEK 58,9 miljoner (41,2). Kassaflödet efter investeringar för årets nio månader blev SEK -52,8 miljoner (34,3) främst beroende på förvärv, men också på en tillfällig uppbyggnad av lager. Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minus likvida medel, var vid periodens slut SEK 188,4 miljoner (31,1). Soliditeten uppgick den 30 september 2000 till 30,3 procent (34,3). Personal Vid det tredje kvartalets utgång år 2000 var det genomsnittliga antalet heltidsanställda 853 (603) personer. Personalökningen motsvarar 41 procent. Antalet heltidsanställda har under året ökat med 146 personer till 895 (581). Ökningen under året är 19 procent och beror främst på volymtillväxt samt den nyförvärvade enheten i Järfälla, som tillförde koncernen 32 nya medarbetare. Händelser under årets tredje kvartal Under juli månad fick PartnerTech i uppdrag att som partner till Ericsson genomföra ett industrialiserings- och produktionsuppdrag avseende flera av Ericssons TMA (Tower Mounted Amplifiers) med början under sommaren. PartnerTech och det medicintekniska företaget ProstaLund AB beslutade under augusti att samarbeta i ett industrialiseringsprojekt. Projektet innebär att PartnerTech skall industrialisera och serieproducera den nyutvecklade produkten "ProstaLund Compact" (metod för behandling av prostataproblem). PartnerTech har för sin produktion utvecklat en automatisk process för att lösa köproblem vid montering av filter som ingår i bl a basradiostationer, en metod som halverar monteringstiden. Kommande rapporttillfälle Helårsrapporten för år 2000 kommer att offentliggöras den 6 februari år 2001. PartnerTech AB den 25 oktober 2000 Mikael Jonson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer 2000 1999 1999 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan- Jan- Jan- sep sep dec Nettoomsättning 852,8 569,3 807,4 Kostnad för sålda varor och tjänster -747,8 -504,2 -715,5 Bruttoresultat 105,0 65,2 91,9 Försäljningsomkostnader -18,0 -8,8 -13,0 Administrationskostnader -8,8 -8,4 -13,3 Jämförelsestörande poster 22,4 - - Övriga rörelseintäkter 2,0 0,8 1,5 Övriga rörelsekostnader -0,7 -0,8 -1,5 Rörelseresultat 101,9 48,1 65,7 Finansnetto -7,7 -2,2 -3,1 Resultat efter finansiella poster 94,2 45,9 62,5 Skatt -28,0 -12,7 -17,1 PERIODENS RESULTAT 66,2 33,2 45,5 2000 1999 1999 KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 216,0 88,1 159,6 Omsättningstillgångar - Varulager 228,7 115,1 148,5 - Kundfordringar 175,7 87,8 131,4 - Övriga omsättningstillgångar 12,5 4,1 5,1 - Likvida medel 1,0 51,7 0,6 Summa omsättningstillgångar 417,8 258,7 285,5 SUMMA TILLGÅNGAR 633,8 346,7 445,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 191,8 118,9 131,2 Långfristiga räntebärande krediter 160,7 72,0 101,2 Kortfristiga räntebärande krediter 28,6 10,8 11,4 Summa räntebärande skulder 189,4 82,8 112,6 Långfristiga ej räntebärande skulder (avsättningar) 17,9 - 17,9 Leverantörsskulder 138,2 67,2 97,5 Övriga kortfristiga ej räntebärande skulder 96,6 77,9 86,0 Summa ej räntebärande skulder 252,7 145,0 201,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 633,8 346,7 445,2 2000 1999 1999 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (MSEK) Jan- Jan- Jan- sep sep dec Redovisat resultat 66,2 33,2 45,5 Återläggning avskrivningar 20,3 7,8 12,4 Reavinst/-förlust 0,3 - - Förändring i latent skatt - - 11,3 Förändringar i rörelsekapital -80,7 34,5 1,6 Nettoinvesteringar -58,9 -41,2 -117,4 Kassaflöde efter investeringar -52,8 34,3 -46,5 Förändring av lån 47,2 8,7 26,1 Förändring av leasingskuld 11,7 9,3 21,7 Aktieutdelning -5,7 -3,0 -3,0 Emission av teckningsrätter, netto - 2,0 2,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0,3 51,4 0,3 2000 1999 1999 KONCERNENS NYCKELTAL Jan- Jan- Jan- sep sep dec Bruttomarginal % 12,3* 11,4 11,4 Rörelsemarginal % 12,0* 8,4 8,1 Vinstmarginal % 11,1* 8,1 7,7 Räntabilitet på operativt kapital % 42,7* 45,9 41,7 Räntabilitet på eget kapital % 54,9* 44,0 42,6 Soliditet % 30,3* 34,3 29,5 I räntabilitetstalen har kapitalet beräknats som medelvärdet av respektive kvartals slutvärde. 2000 1999 1999 KONCERNENS DATA PER AKTIE Jan- Jan- Jan- sep sep dec Antal aktier vid periodens slut (tusental) 7 560 7 560 7 560 Vinst efter full skatt, exklusive SPP:s 6,68 4,39 6,01 återbetalning (SEK) Vinst efter full skatt, inklusive SPP:s 8,76* 4,39 6,01 återbetalning (SEK) Eget kapital (SEK) 25,37* 15,73 17,35 1999 års personaloptionsprogram kan maximalt öka antalet aktier med 288.800 stycken motsvarande 3,8 %. * Nyckeltalen är beräknade inklusive SPP:s återbetalning Affärsidé PartnerTech utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag till ledande tillväxtföretag främst inom telekommunikation, informationsteknologi och medicinsk teknik. PartnerTech är en systemleverantör som med stor flexibilitet, geografisk följsamhet och hög servicegrad växer och utvecklas med sina kunder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar