Extra bolagsstämma i PartnerTech

Extra bolagsstämma i PartnerTech PartnerTech kallar till extra Bolagsstämma den 6 december 2001 kl. 16.00, Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Utöver ordinarie frågor innehåller dagordningen följande frågor: * Beslut om apportemission i samband med förvärv av Vellinge Electronics Holding AB. * Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av EQ Elektroniq AB. * Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av Baltic Microwave Sp. z o.o. Den fullständiga kallelsen bifogas PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget har cirka 900 anställda i Sverige och utomlands och är noterat på Attract 40-listan vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tel 040-10 26 41 eller mobil 070-678 10 01. Jonas Arkestad, CFO PartnerTech AB, tel 040-10 26 42. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (publ) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 december, 2001 kl. 16.00, Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast måndagen den 26 november 2001. dels senast måndagen den 3 december 2001 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 4282, 203 14 Malmö; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 40, lämpligen med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 26 november 2001, då sådan införing skall vara verkställd. Dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Framläggande och godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om apportemission i samband med förvärv av Vellinge Electronics Holding AB. 7. Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av EQ Elektroniq AB. 8. Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av Baltic Microwave Sp. z o.o. 9. Övriga frågor Styrelsens fullständiga förslag under punkterna 6-8 ovan jämte styrelsens redogörelser enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) och revisorns yttrande häröver, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Tullgatan 3, Malmö fr o m torsdagen den 29 november 2001, och skickas då ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Besluten enligt punkterna 7 och 8 omfattas av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. och är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. p. 6 Beslut om apportemission i samband med förvärvet av Vellinge Electronics Holding AB Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av tvåmiljoner niohundratusen (2.900.000) aktier i Bolaget, envar på nominellt SEK fem (5), innebärande att aktiekapitalet ökas med SEK 14.500.000 från SEK 41.555.000 till SEK 56.055.000, vilket motsvarar en utspädning om ca. 25,9 procent. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Emissionskursen skall vara SEK 49,75 per aktie. Betalning för de nya aktierna skall ske senast den 7 december 2001 genom erläggande av samtliga tjugotusen (20.000) aktier i Vellinge Electronics Holding AB. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. p. 7 Beslut om kvittningsemission i samband med förvärvet EQ Elektroniq AB Bolaget ingick den 8 mars 2001 ett aktieöverlåtelseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska avseende förvärv av aktier i EQ Elektroniq AB, org nr 556413-9631 (numera PartnerTech Stockholm AB). Aktieöverlåtelseavtalet föreskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska skall erhålla en tilläggsköpeskilling om sammanlagt SEK 13.554.271, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsstämman så beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktieöverlåtelseavtalet fastställas till den genomsnittliga börskursen på Bolagets aktie tio (10) dagar före bolagsstämman. Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier i Bolaget enligt ovan, varvid företrädesrätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent- Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska, och betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning av den respektive fordran som Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska har på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet om sammanlagt SEK 13.554.271. Det slutliga antalet nya aktier i Bolaget (envar på nominellt SEK fem (5)), liksom emissionskursen, ökningen av aktiekapitalet samt utspädningen kommer att fastställas på dagen för bolagsstämman efter beräkning av den genomsnittliga börskursen under de tio (10) närmast föregående dagarna. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Med en hypotetisk genomsnittskurs på Bolagets aktie om SEK 59 (slutkursen per den 14 november 2001) skulle Bolaget behöva emittera 229.734 nya aktier för att uppfylla ovannämnda förpliktelse enligt aktieöverlåtelseavtalet. Detta skulle innebära att emissionskursen uppgick till SEK (13.554.271/229.734) per aktie, att aktiekapitalet ökades med SEK 1.148.670 samt att utspädningen uppgick till ca. 2,7 procent. p. 8 Beslut om kvittningsemission i samband med förvärvet Baltic Microwave Sp. z o.o. Bolaget ingick den 8 mars 2001 vidare ett aktieöverlåtelseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB avseende förvärv av aktier i Baltic Microwave Sp. z o.o., med säte i Gdansk, Polen. Aktieöverlåtelseavtalet föreskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB skall erhålla en tilläggsköpeskilling om sammanlagt SEK 2.147.743, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsstämman så beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktieöverlåtelseavtalet fastställas till den genomsnittliga börskursen på Bolagets aktie tio (10) dagar före bolagsstämman. Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier i Bolaget enligt ovan, varvid företrädesrätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent- Andersson, Jercy Dabrowski samt Our Economics in Stockholm AB, och betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning av den respektive fordran som Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski samt Our Economics in Stockholm AB har på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet om sammanlagt SEK 2.147.743. Det slutliga antalet nya aktier i Bolaget (envar på nominellt SEK fem (5)), liksom emissionskursen, ökningen av aktiekapitalet samt utspädningen kommer att fastställas på dagen för bolagsstämman efter beräkning av den genomsnittliga börskursen under de tio (10) närmast föregående dagarna. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Med en hypotetisk genomsnittskurs på Bolagets aktie om SEK 59 (slutkursen per den 14 november 2001) skulle Bolaget behöva emittera 36.403 nya aktier för att uppfylla ovannämnda förpliktelse enligt aktieöverlåtelseavtalet. Detta skulle innebära att emissionskursen uppgick till SEK (2.147.743/36.403) per aktie, att aktiekapitalet ökades med SEK 182.015 samt att utspädningen uppgick till ca. 0,4 procent. Malmö i november 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00910/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar