Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Report this content

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (- 41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet, efter investeringar, var positivt SEK 58,4 miljoner (-44,0) Soliditeten uppgick till 41,9 procent (35,5). Marknadstrender Marknaden bedöms fortfarande som svag och kännetecknas av stora skillnader mellan branscher och specifika kunder. Kundernas situation ger kortare orderhorisont än normalt. Området telekom infrastruktur uppvisar oförändrat låg efterfrågan. Inom området IT/mekatronik förekommer stora skillnader i efterfrågan. Flera kunder har trots konjunkturen visat stark utveckling. Jämfört med de senaste åren är dock efterfrågenivån som helhet fortfarande låg. Området medicinsk teknik uppvisar nu ökade volymer efter en svag inledning på året. Branschen för kontraktstillverkning genomgår för närvarande strukturella förändringar. Dels pågår i flera fall konsolideringar, dels visar flera av de större aktörerna tecken på att söka andra strategiska inriktningar. PartnerTech bedömer att förändringarna i omvärlden skapar ökade möjligheter och stärker bolagets position. Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2002 uppgick till SEK 988,5 miljoner (811,2). Detta innebär en volymökning med 22 procent jämfört med föregående år. En stor del av ökningen inom IT/mekatronik och medicinsk teknik motsvaras av volymer som tillkommit genom förvärvet av Vellinge Electronics. Denna enhet förvärvades under fjärde kvartalet 2001. Jämförbara enheter uppvisade under de första nio månaderna en volymreduktion på 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under tredje kvartalet begränsades volymreduktionen för jämförbara enheter till fyra procent. Nettoomsättning per affärsenhet Mkr 2002 2001 2002 2001 2002 2001 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep % andel % andel Telekom 60,1 57,1 227,7 303,0 23 % 37 % infrastruktur IT/mekatronik 178,3 118,0 586,8 396,1 59 % 49 % Medicinsk 61,3 36,5 174,0 112,1 18 % 14 % teknik Total 299,7 211,6 988,5 811,2 100 % 100 % Koncernens utveckling per kvartal Mkr Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 -00 -00 -01 -01 -01 -01 -02 -02 -02 Nettoomsättn 275,4 335,7 310,5 289,1 211,6 315,6 334,2 354,6 299,7 ing Rörelseresul 24,5 18,2 4,4 - 4,2 -11,3 0,5 -21,1 -7,7 1,4 tat* Rörelsemargi 8,9% 5,4% 1,4% -1,5% -5,3% 0,2% -6,3% -2,2% 0,5% nal* * Exklusive "Jämförelsestörande poster" ( SEK 1,8 miljoner kvartal 4 år 2000, SEK -21,8 miljoner kvartal 2 år 2001, SEK 6,8 miljoner kvartal 4 år 2001). Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2002 uppgick till SEK - 27,4 miljoner (-32,9). Utfallet förklaras främst av den volymreduktion som skett det senaste året och den tid och resurser som åtgår för att anpassa kostnaderna till nuvarande situation. Även oregelbundenhet i volym samt ökande frekvens av korta serier är orsaker till nivån på rörelseresultatet. Det tredje kvartalet uppvisar en förbättring av rörelseresultatet till SEK 1,4 miljoner (-11,3), vilket är en ökning med SEK 12,7 miljoner jämfört med motsvarande period föregående år. Finansnettot uppgick till SEK -8,2 miljoner (-8,7) för de första nio månaderna 2002. Sett till tredje kvartalet var resultatet efter finansiella poster SEK -1,5 miljoner (-14,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick under de första nio månaderna till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Finansiell ställning och likviditet Det operativa kapitalet minskade under de första nio månaderna med SEK 92,2 miljoner till SEK 576,7 miljoner (423,4). Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år innebär utfallet en minskning med SEK 49,5 miljoner, exkluderat den ökning på SEK 202,8 miljoner som följde med förvärvet av Vellinge Electronics. Rörelsekapitalet har sedan årsskiftet reducerats med SEK 46,6 miljoner och var vid periodens slut SEK 277,4 miljoner (164,9). Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år har rörelsekapitalet ökat med SEK 112,5 miljoner, varav SEK 117,4 miljoner är hänförliga till förvärvet av Vellinge Electronics. Exkluderat förvärvet av Vellinge Electronics är minskningen SEK 4,9 miljoner. Den återbetalning av pensionsmedel som Alecta medgivit är upptagen i balansräkningen med SEK 10,0 miljoner. Ingen förändring i redovisningen har gjorts efter beskedet att Alecta tillfälligt fryser aktuella utbetalningar. Nettoinvesteringarna uppgick under perioden till SEK 4,3 miljoner (78,0). I summan ingår försäljning av finansiella anläggningstillgångar om SEK 3,9 miljoner. Verksamheten nådde ett positivt kassaflöde efter investeringar om SEK 58,4 miljoner (-44,0). Det tredje kvartalet uppvisar ett kassaflöde efter investeringar om SEK -3,0 miljoner (-10,5). Nettoupplåningen, d v s räntebärande skulder minus likvida medel, uppgick vid september månads utgång till SEK 196,1 miljoner (187,2). Vid september månads utgång 2002 uppgick det egna kapitalet till SEK 380,6 miljoner (236,3). Jämfört med samma tidpunkt föregående år är detta en ökning med SEK 133,5 miljoner, varav SEK 144,3 miljoner härrör från emissionen i samband med förvärvet av Vellinge Electronics. Soliditeten har under de första nio månaderna 2002 minskat marginellt med 0,6 procentenheter till 41,9 procent (35,5). Jämfört med samma tidpunkt föregående år är ökningen 6,4 procentenheter. Personal Det genomsnittliga antalet heltidsanställda var 1 091 (973) under de första nio månaderna 2002. Under denna period har antalet heltidsanställda minskat med 39 och var vid periodens slut 1 102 (892). Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år är ökningen 210 heltidsanställda. Ökningen står att finna i förvärvet av Vellinge Electronics i december 2001, som vid övertagandet tillförde 266 heltidsanställda. I föregående års utfall har konsolideringen av den polska verksamheten inneburit en genomsnittlig ökning med 110 heltidsanställda och en ökning av antalet heltidsanställda med 99 vid periodens slut. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. PartnerTech har inga egna produkter, varför Redovisningsrådets rekommendation RR 15 kring aktiveringsprinciper av forsknings- och utvecklingskostnader inte gett upphov till någon aktivering av detta slag. Några viktiga händelser under perioden Under juni månad undertecknade PartnerTech och SAAB Bofors Dynamics en avsiktsförklaring om att starta ett fördjupat samarbete inom mekanik, elektronik och montering. Som ett led i samarbetet skall PartnerTech överta verksamheten i SAAB Bofors Dynamics maskinbearbetningscenter. Enheten är belägen i Karlskoga och sysselsätter ca 130 personer. Den årliga omsättningen för verksamheten motsvarar ca SEK 150 miljoner. Vidare erhöll PartnerTech under perioden en order från Hypercom Financial Terminals AB gällande tillverkning av kontokortsterminaler för användning i ett On-Line system. Ordervärdet är SEK 70 miljoner. Leveransen skall ske före december månads utgång. Under sommaren informerade PartnerTech och Precise Biometrics att bolagen inlett ett fördjupat samarbete kring utveckling och tillverkning av ett antal nya produkter från Precise Biometrics. Under augusti meddelade PartnerTech att bolaget konsoliderar sin verksamhet i Ljungby till andra enheter inom koncernen. Samtidigt såldes återstående verksamhet i Ljungby, som omfattar elskåpsmontering och reservdelsförsäljning, med övertagande den första oktober. Under perioden har PartnerTech på kort tid med framgång genomgått två mycket viktiga kvalitetsrevisioner: - Inom telekom infrastruktur har en japansk kund utfört en revision motsvarande QAT, Quality Assurance Training, för produkter till tredje generationens basstationer. - Inom medicinsk teknik har det genomförts en revision motsvarande QSR, Quality System Regulation, utförd av amerikanska FDA, Food and Drug Administration. Under det tredje kvartalet har ytterligare ca 50 personer varslats om uppsägning. Varslen berör främst enheterna i Stockholm och Ljungby. Varslen är effekterna av det kontinuerliga arbete som görs för att ytterligare effektivisera koncernens verksamheter. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2002 presenteras den 10 februari 2003. Delårsrapport för första kvartalet 2003 presenteras den 23 april, för andra kvartalet 2003 den 16 juli och för tredje kvartalet 2003 den 20 oktober. Den ordinarie bolagsstämman är planerad till den 8 april 2003. PartnerTech AB den 23 oktober 2002 Mikael Jonson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar