Kommuniké från ordinarie bolagsstämma PartnerTech AB (publ) den 8 april 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma PartnerTech AB (publ) den 8 april 2003 VD Mikael Jonson konstaterade i sitt stämmoanförande att marknadsläget är fortsatt kärvt. Samtidigt beskrev han att företaget generellt sett erhåller positiva gensvar på sin strategiska positionering och specifikt för sitt arbete att kraftigt förenkla och kostnadsoptimera processer och produkter. På PartnerTech AB (publ) ordinarie bolagsstämma fattade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att ingen utdelning kommer att ske för år 2002. Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Andrejs Cakste, Mikael Jonson, Patrik Tigerschiöld samt Johan Siberg. Claes Wretlind med ett förflutet som VD för Vellinge Electronics, valdes som ny ledamot. Claes Wretlind ersätter Hans Ahlinder som avsagt sig omval och avtackades efter fyra år i styrelsen. Tidigare styrelseordförande Gunnar Ekdahl avtackades i sin frånvaro. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Johan Siberg till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital eller möjliggöra företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat till maximalt 1 000 000 aktier på vardera fem (5,00) kronor. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om omval av nuvarande revisionsfirma, Deloitte & Touche för ytterligare fyra år. Vidare beslöt stämman att avslå ett förslag om att utse en nomineringskommitté, en ersättningskommitté samt en revisionskommitté. Detta med motiveringen att styrelsens storlek gör att man funnit starka argument för att de frågor, som dessa kommittéer avses behandla, kan hanteras av styrelsen på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2002. För ytterligare information kontakta: Mikael Jonson, VD, tfn 070-678 10 01 eller Jonna Opitz, Investor Relations, tfn 040-10 26 43. Kommande informationstillfällen: Delårsrapport januari - mars, onsdagen den 23 april 2003 Delårsrapport januari - juni, onsdagen den 16 juli 2003 Delårsrapport januari - september, måndagen den 20 oktober 2003 PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 200 medarbetare och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar