PAYNOVA GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSSION OM 19 MSEK

Styrelsen i Paynova AB kommer att föreslå bolagsstämma att fatta beslut om företrädesemission av aktier med medföljande optionsrätter i två serier. Nyemissionen kommer att föreslås till en kurs om 11,80 kronor per aktie. Tjugo innehavda aktier kommer enligt förslaget att berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget samt en optionsrätt av vardera serie.

Nyemission på föreslagna villkor kommer att vid full teckning tillföra bolaget ca 19 MSEK.

Emissionslikviden avses att användas som ersättning för det avbrutna strukturavtalet med Xponse till finansiering av den löpande verksamheten.

De optionsrätter som enligt styrelsens förslag kommer att medfölja de nyemitterade aktierna kommer, utan någon ytterligare betalning, vad avser den första serien, att kunna nyttjas fram till och med den 19 september 2007 varvid två optionsrätter av denna serie berättigar till nyteckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 12 kronor. Optionsrätter av den andra serien kommer att kunna nyttjas fram till och med den 30 september 2008 varvid fyra optionsrätter av denna serie berättigar till nyteckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 24 kronor.

Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar över 2/3 av utestående röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att rösta för den planerade nyemissionen. Emissionen är garanterad i sin helhet, varav 48 procent genom teckningsåtagande och resten genom ett garanti konsortium.

Fullständiga villkor samt tidsplan för nyemissionen kommer att offentliggöras inom kort och senast i samband med kallelse till den aktuella bolagsstämman.

Stockholm den 22 februari 2007

Paynova AB (publ.)

Styrelsen

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta.

Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar