Delårsrapport från Peab 000331

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2000 * Kraftig ökning av orderingången, + 63 procent till 4.598 Mkr * Högsta orderstocken någonsin, + 23 procent till 9.040 Mkr * Positivt rörelseresultatet första kvartalet 15 Mkr (-16) * Fortsatt renodling - avyttring av aktierna i Wihlborgs och Folkebolagen * Nya finansiella mål fastställda * Soliditeten ökade till 25,4 procent (20,4) Första kvartalet Koncernens positiva utveckling fortsätter såväl avseende omsättning, resultat som nya order. Såväl orderingången som orderstocken i bygg- anläggningsverksamheten har ökat kraftigt och är den hittills högsta i Peabs historia. Bygg och anläggnings- samt industriverksamheterna utvecklas mycket positivt med förbättrade rörelsemarginaler. Peab har tecknat ett samarbetsavtal med Tele 1 och har därmed etablerat sig som en betydande aktör i utbyggandet av den snabbväxande och rikstäckande IT-infrastukturen. I och med avyttringen av aktieinnehavet i Wihlborgs har Peab tagit ytterliggare ett steg mot den renodling av verksamheten till bygg- och anläggningsrelaterad verksamhet som tidigare beslutats. Kvarvarande aktier i Folkebolagen förväntas avyttras under andra kvartalet i enlighet med lämnat bud från Lindab. Resultatförbättringen inom byggverksamheten och projektutveckling är främst beroende på ett bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i produktionen. Den starka konjunktururen bidrar till ökad efterfrågan på bygginvesteringar och förbättrade marginaler. Även inom verksamhetsområdet Industri har efterfrågan ökat med fortsatt förbättrade marginaler. Nya finansiella mål Peabs styrelse har fastställt nya finansiella mål från och med år 2000. Dessa är: * Räntabiliteten på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 12 procent * Räntabiliteten på eget kapital skall uppgå till minst 15 procent * Soliditeten skall långsiktigt överstiga 30 procent * Utdelningen till aktieägarna skall uppgå till 35-45 procent av resultatet efter skatt * Kassaflödet skall vara positivt och ökande Målen har formulerats med hänsyn till Peabs ökade andel av verksamhet inom byggrelaterad industri där hänsyn tagits till olikheter i kapitalbindningen. Omsättning Peabs verksamhet har under första kvartalet präglats av ett fortsatt bra kapacitetsutnyttjande, en fortsatt ökad andel förtroendeentreprenader, ökning av egen exploatering samt utveckling av speciella projekt. Koncernens nettoomsättning för perioden januari-mars ökade med 11 procent till 3.043 Mkr (2.741). Av nettoomsättningen avsåg 129 Mkr förvärvade enheter. Justerat för dessa förvärv, ökade omsättningen med 6 procent. Ökningen är hänförlig till svenska enheter. Av periodens omsättning avsåg 344 Mkr (310) produktion utanför Sverige, varav produktion utförd i Norge uppgick till 275 Mkr (299) och i Finland till 43 Mkr (-). Resultat Rörelseresultatet för perioden januari-mars förbättrades med 31 Mkr till 15 Mkr jämfört med -16 Mkr för samma period 1999. På grund av normala säsongsmässiga variationer på byggmarknaden visar första kvartalet en lägre produktionsvolym och ett lägre resultat än vad resterande kvartal förväntas uppnå. Svängningarna i rörelseresultatet beroende på säsongsmässiga variationer på byggmarknaden per kvartal under de senaste nio kvartalen illustreras i följande diagram: Resultatet efter finansiella poster uppgick under samma period till -1 Mkr att jämföra med -32 Mkr. För den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick rörelseresultatet till 277 Mkr jämfört med 246 Mkr för helår 1999. Om rörelseresultatet korrigeras för jämförelsestörande poster på -322 Mkr och för resultat sålda andelar i intresseföretag på 181 Mkr uppgick rörelseresultatet för motsvarande period till 418 Mkr jämfört med 387 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick under den senaste rullande 12- månadersperioden till 193 Mkr att jämföra med 162 Mkr för helår 1999. Räntabilitet Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12- månadersperioden uppgick till 9,2 procent jämfört med 8,3 procent för helår 1999. Motsvarande siffra exklusive jämförelsestörande poster på -322 Mkr och resultat sålda andelar i intresseföretag på 181 Mkr var 13,0 procent jämfört med 12,1 procent för helår 1999. Vårt mål är att räntabiliteten på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 12 procent. För den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 11,7 procent jämfört med 10,1 procent för helår 1999. Motsvarande siffra exklusive jämförelsestörande poster på -322 Mkr och resultat sålda andelar i intresseföretag på 181 Mkr var 19,0 procent jämfört med 17,2 procent för helår 1999. Vårt mål är att räntabiliteten på eget kapital skall uppgå till minst 15 procent. Överskottsmedel från SPP Peab har allokerats 215 Mkr i företagsanknutna medel från SPP. En stor del av dessa medel kommer att resultatredovisas under år 2000. I avvaktan på slutligt klarläggande om formen och tidpunkten för utbetalning har, i enlighet med Redovisningsrådets uttalande, ingen del av fordran intäktsförts. Intresseföretag Andelar i intresseföretags resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Periodens andel i intresseföretagens resultat före skatt blev -14 Mkr (12). Det negativa resultatet beror främst på förluster i Oskarsborg AB med -9 Mkr (-8) samt i Ecuro med -10 Mkr (0). Resultat sålda andelar i intresseföretag uppgår till 0 Mkr (1). Peab redovisar resultatandelarna med ett kvartals förskjutning. Intresseföretagens verksamheter är till övervägande del inom entreprenadbranschen och följer därmed branschens säsongsmässiga svängningar i rörelseresultatutvecklingen, vilket under första halvåret ger ett lägre resultat än vad andra halvåret förväntas uppnå. Resultat från finansiella investeringar Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -16 Mkr (-16). Skatt Skatt på resultat i intressebolag uppgår till -3 Mkr (-8) och latent skatt till 0 Mkr (-5). Finansiell ställning Nettoskuldsättningen uppgick till 998 Mkr jämfört med 1.660 Mkr vid samma tidpunkt 1999. Minskningen beror främst på avyttringar av andelar i intresseföretag samt avyttringar av värdepapper. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 5,2 procent (4,9). Koncernens disponibla likvida medel var vid periodens slut 1.072 Mkr jämfört med 1.004 Mkr vid årsskiftet 1999/2000. Soliditeten uppgick till 25,4 procent jämfört med 20,4 procent vid samma tidpunkt föregående år. Långsiktigt är vårt mål att soliditeten skall överstiga 30 procent. Det riskbärande kapitalet uppgick till 1.897 Mkr jämfört med 1.914 Mkr vilket motsvarade 32,0 procent (29,1) av balansomslutningen. Kassaflöde Kassaflödet före finansiering uppgick för den senaste rullande 12- måndersperioden till 573 Mkr jämfört med 169 Mkr för helår 1999. Förbättringen beror på en ökad lönsamhet samt avyttringar av tillgångar och verksamheter som inte uppfyller Peabs strategiska och finansiella mål. Enligt Peabs finansiella mål skall kassaflödet vara positivt och ökande. Investeringar och personal Nettoavyttringar av anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till -243 Mkr (nettoinvesterat 52) varav aktier och andelar nettoavyttrades för -225 Mkr (nettoinvesterat 8). Under perioden förvärvades exploateringsfastigheter netto för 28 Mkr (5). Antalet anställda var vid periodens slut 8.736 jämfört med 8.405 föregående år. Verksamhetsområden Peabs olika verksamheter redovisas uppdelat i fyra olika verksamhetsområden: Bygg och anläggning, Industri, Förvaltning samt Verksamheter under avveckling. Bygg och anläggning Sverige Utvecklingen i den svenska ekonomin blir allt mer gynnsam. Den inhemska efterfrågan ökar i allt snabbare takt samtidigt som omvärldskonjunkturen blir starkare. De totala bygginvesteringarna fortsätter att öka i Sverige och tillväxten förväntas ligga på fem till sex procent under år 2000. De konkreta effekterna av den pågående högkonjunkturen blir nu synbara och exempelvis sjunker boendekostnadens andel av de svenska hushållens disponibla inkomst. Det medför att efterfrågan på såväl nyproduktion som underhålls- och ombyggnadsarbeten ökar. Bostäder: Bostadsbyggandet ökar nu i god takt. Under år 2000 kommer cirka 20.000 nya bostäder att påbörjas, vilket är en fördubbling jämfört med 1998. Ökningstakten för nya bostäder förväntas uppgå till 15 procent de närmaste åren. Nivåerna är dock fortfarande låga och i storstäderna är bostadsbristen ett stort problem. För ombyggda bostäder, av vilka 75 procent utgörs av småhus, förväntas ökningstakten ligga på ungefär samma nivå som för nyproduktion, det vill säga 15 procent. Industrins byggande: Det industriella byggandet fluktuerade kraftigt under början av 1990-talet. På senare år har utvecklingen legat på en relativt stabil nivå. Näringslivets byggande, det vill säga butiker, kontor etc har utvecklats mycket gynnsamt de senaste åren. Investeringsnivån var under 1999 den högsta någonsin och efterfrågan förväntas vara fortsatt hög de närmaste åren. Offentligt byggande: Den offentliga sektorns byggande har på senare år legat på en relativt låg nivå. I takt med att den svenska ekonomin nu stabiliseras och förbättras, kommer byggandet inom stat och kommun att öka. Det investeringsbehov som ackumulerats de senaste åren kommer nu stegvis att balanseras. Väg- och anläggning: Anläggningsbyggandet utvecklades svagt under 1999 främst beroende på att det offentliga väg- och järnvägsbyggandet blev betydligt mindre än väntat. Vid en internationell jämförelse framgår att Sverige investerar mindre i vägar och vägunderhåll, än andra länder. Investeringsviljan varierar kraftigt i landet beroende på att det är kommunerna som svarar för merparten av produktionen. Av de privata anläggningsinvesteringarna är det insatserna inom telekommunikation och i energihantering som för närvarande ökar mest. Norge Uppgången i oljepriset de senaste kvartalen innebär en märkbar förbättring av den norska ekonomin. Investeringsklimatet har förbättrats och den nergång i bygginvesteringar som förutspåtts, blir mindre än befarat. Bostadsbyggandet kommer under 2000 att ligga på samma relativt höga nivå som under 1999, alltmedan investeringar i infrastruktur förväntas ligga på en fortsatt låg nivå. Finland Den finska ekonomin är för närvarande mycket stark, delvis beroende på att exportindustrin blir allt bättre. Bygginvesteringarna ökar också kraftigt, företrädesvis i Helsingforsområdet, men även i Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Det finns för närvarande inga synbara tecken på avmattning och ökningen gäller såväl bygg som anläggning. Polen Trots omfattande internationella investeringar är behovet av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur fortfarande mycket stort i Polen. Efterfrågan förväntas vara fortsatt hög de närmaste åren. Resultatförbättringen i den svenska verksamheten beror huvudsakligen på den allt starkare produktionen, den ökade andelen förtroendeentreprenader och den tydliga satsningen på projektutveckling. Den samordning av den svenska verksamheten som genomfördes föregående år har börjat ge effekt i form av bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i produktionen. Dessutom har den starka konjunkturen bidragit till ökad efterfrågan på bygginvesteringar och förbättrade marginaler. Orderstock att producera och orderingång Bygg och anläggning Orderingången under första kvartalet ökade med 63 procent till 4.598 Mkr (2.826) vilken är den hittills högsta orderingången för ett enskilt kvartal i Peabs historia. Efter en tidigare medveten återhållsamhet avseende byggprojekt med för låga marginaler har vi nu ökat orderingången i takt med den förbättrade prisbilden. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till förtroendeentreprenader. Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden ökade med 23 procent och uppgick till 9.040 Mkr, vilken även den är den hittills högsta i Peabs historia, jämfört med 7.355 Mkr vid samma tid föregående år. Andelen byggprojekt var högre och andelen anläggningsprojekt lägre jämfört med samma tid föregående år. Vid årsskiftet 1999/2000 uppgick orderstocken till 7.188 Mkr. Industri Peabs bygg- och anläggningsrelaterade industriverksamhet följer i allt väsentligt utvecklingen inom byggmarknaden. Den inhemska efterfrågan ökar i allt snabbare takt samtidigt som omvärldskonjunkturen blir starkare. De totala bygginvesteringarna fortsätter att öka i Sverige och tillväxten förväntas ligga på fem till sex procent under år 2000. De konkreta effekterna av den pågående högkonjunkturen blir nu synbara. Resultat Industri Swerock visar under första kvartalet ett bättre resultat än under motsvarande period föregående år. Efterfrågan på fabriksbetong i tätorterna ökar samtidigt som marknaden viker för anläggningsprojekt. Detta är särskilt märkbart i södra Sverige där stora projekt såsom Öresundförbindelsen och Västkustbanan nu står klara. Peab Asfalts orderläge är bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Maskin och Kran följer i stort byggmarknadens utveckling, vilket innebär att båda dessa verksamheter visar ett ökat kapacitetsutnyttjande. Andelen extern försäljning ökar. Förvaltning Här redovisas centrala bolag, vissa intressebolag, avskrivningar på koncernmässiga övervärden hänförliga till aktier i dotterbolag samt övriga koncernjusteringar. Det sysselsatta kapitalet uppgår till 889 Mkr (738). Av detta utgör aktieinnehavet i samt utlåning till Investeringssällskapet 1999 AB 300 Mkr. Resultatförsämringen är främst hänförlig till effekter av avyttrade andelar i intresseföretagen, BPA och Miljöservice, vilkas resultatandelar fanns med under första kvartalet föregående med 20 Mkr. Årets förlust är främst att hänföra till intresseföretaget Ecuro, där strukturkostnader av engångskaraktär har belastat resultatet. Verksamheter under avveckling Peab arbetar med att förtydliga sin struktur och med att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå god lönsamhet. Peab avser att fortsätta renodlingsprocessen och därmed skapa ökad tydlighet. Sysselsatt kapital för verksamheter under avveckling uppgår till 962 Mkr (1.532) varav hänförligt till Oskarsborg 791 Mkr. Norge Den norska underjordsverksamheten med tillhörande anläggningsarbeten i Scandinavian Rock Group (SRG) belastade första kvartalet med en förlust på -3 Mkr (-16). Förhandling pågår med ett antal intressenter om avyttring av SRG. Oskarsborg Verksamheten i intresseföretaget Oskarsborg AB, i vilket Peab äger 46 procent, kommer successivt att avvecklas. Under våren har arbetet med avvecklingen intensifierats och bedöms kunna ske under verksamhetsåret 2000. Övriga aktieinnehav Som ett led i renodlingsprocessen har Peab avvecklat sitt aktieinnehav i Wihlborgs Fastigheter AB. Aktierna var bokförda till 223 Mkr och avyttringen medförde inte någon resultateffekt. Viktiga händelser under rapportperioden Peab och Samschakt har träffat en överenskommelse om att Peab förvärvar den entreprenadverksamhet som bedrivs i bolagen Samschakt Mark AB, Samschakt Maskin AB och Bromac AB. Verksamheten omsätter cirka 200 Mkr och antalet anställda uppgår till 70. Cramo har förvärvat Lambertsson Sveriges maskinavdelning i Region Nord. Överenskommelsen innebär att Cramo övertar Lambertssons maskinavdelning i Region Nord med cirka 30 anställda samt maskiner och inventarier. Verksamheten omsätter cirka 55 Mkr. Samtliga aktier i Wihlborgs Fastigheter AB, omfattande 4.500.000 A-aktier och 13.370.000 B-aktier avyttrades den 13 mars 2000. Innehavet motsvarade 5,7 procent av kapitalet och 14,6 procent av rösterna. Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Den 8 maj lämnade Lindab AB ett kontant bud på aktierna i Folkebolagen AB. Erbjudandet innebär att Lindab betalar 43,50 kontant per B-aktie i Folkebolagen. Peab har accepterat erbjudandet. Om erbjudandet fullföljs innebär det en köpeskilling på 43 Mkr. Någon väsentlig resultateffekt uppkommer ej. Framtidsutsikter Den starka orderingången under första kvartalet tillsammans med den förbättrade prisbilden medför att framtiden ser ljus ut. Koncernens resultat efter finansiella poster för år 2000 förväntas bli cirka 400 Mkr exklusive eventuella överskottsmedel från SPP. Kommande information Halvårsrapport över 2000 års första sex månader publiceras den 23 augusti, delårsrapport över de första nio månaderna den 8 november och verksamhetsårets bokslut den 8 februari 2001. Förslöv den 10 maj 2000 Mats Paulsson Verkställande direktör Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. För mer information kontakta VD Mats Paulsson 0431-89 000, vice VD Mats Leifland 0431-89 000 eller informationschef Gösta Sjöström 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00610/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00610/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar