Peab återköpet teckningsoptioner

Peab köper tillbaka Teckningsoption 2000 i Peab genom offentligt erbjudande * Erbjudandet innebär 6 kronor kontant för varje Teckningsoption 2000 i Peab. * Erbjudandet innebär en premie om 9,1 procent i förhållande till sista betalkursen för Teckningsoption 2000 dagen före erbjudandets offentliggörande. * Baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för Teckningsoption 2000 under de senaste 10 handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande innebär erbjudandet en premie om 30,8 procent. Styrelsen i Peab AB (publ) (Peab) beslutade den 11 maj 2000 att lämna ett offentligt erbjudande (Erbjudandet) till innehavarna av Teckningsoptioner 2000 i Peab. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Ordinarie bolagsstämma i Peab den 10 maj 2000 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp, med medel som kan användas för vinstdisposition, av samtliga utestående teckningsoptioner i Peab (Teckningsoption 2000 och Teckningsoption 1997/2002), motsvarande rättigheter till teckning av sammanlagt 9 060 000 nya aktier av serie B i bolaget. Styrelsen i Peab beslutade den 11 maj 2000 att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande genom att lämna ett offentligt erbjudande till innehavarna av Teckningsoptioner 2000. I beslutet deltog ej Ulf H Jansson och Mats Paulsson. Erbjudandet omfattar samtliga 6.000.000 utestående Teckningsoptioner 2000. Dessa teckningsoptioner är marknadsnoterade på OM Stockholmsbörsen sedan januari 1998 och antalet ägare uppgår till cirka 850. Återköpta teckningsoptioner avses att makuleras. Peab har inför verksamhetsåret 2000 fastställt nya finansiella och strategiska mål. Bland de finansiella målen kan nämnas att soliditeten långsiktigt skall överstiga 30 procent, räntabiliteten på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 12 procent samt räntabiliteten på eget kapital till minst 15 procent. Den övergripande strategin för koncernen är en fortsatt renodling mot bygg- och anläggningsrelaterad verksamhet. Peab skall med hemmamarknaden Sverige som bas fortsätta expansionen i Norge och Östersjöområdet. Peab befinner sig för närvarande i ett gynnsamt läge med den högsta orderingången i bolagets historia. Andelen förtroendeentreprenader och egenutvecklade projekt fortsätter att öka vilket bidrar till en allt bättre intjäningsförmåga. Bidragande till den ökade intjäningen är också en positiv resultatutveckling inom verksamhetsområdet Industri. Peab har lämnat en resultatprognos för verksamhetsåret 2000 om cirka 400 Mkr efter finansnetto exklusive överskottsmedel från SPP. Utestående konvertibla förlagslån om totalt 259 Mkr kan konverteras till och med den 15 december 2000 till en kurs om 17 kronor per konvertibel skuldförbindelse. Mot bakgrund av detta är styrelsen av uppfattningen att Peab kommer att uppfylla såväl sina finansiella som strategiska mål i framtiden med hjälp av egna medel utan tillförsel av ytterligare externt kapital. Utestående Teckningsoptioner 2000 skulle vid fullt utnyttjande tillföra Peab ytterligare kapital om 135 Mkr under år 2000, vilket inte bedöms nödvändigt för att uppnå de finansiella och strategiska målen. Ett återköp av utestående Teckningsoptioner 2000 minskar framtida utspädningseffekter och kan ses som ett komplement till återköp av aktier. Om samtliga teckningsoptioner samt konvertibler utnyttjas kommer antalet aktier i Peab att uppgå till 93 421 997 st. Ett återköp av samtliga utestående Teckningsoptioner 2000 reducerar antalet aktier efter full utspädning till 87 421 997 st. Detta medför att vinst per aktie efter full utspädning baserat på resultatet för den senaste 12 månadersperioden (1999-04-01 - 2000-03-31) ökar från 3,05 kronor till proforma 3,20 kronor som en effekt av återköpet. Det totala budvärdet för samtliga utestående Teckningsoptioner 2000 i Peab uppgår till 36 Mkr. Förvärvslikviden kommer att finansieras med räntebärande skulder. Erbjudandet * Erbjudandet innebär 6,0 kronor kontant för varje Teckningsoption 2000 i Peab. Inget courtage utgår. * Det erbjudna priset motsvarar en premie om 9,1 procent i förhållande till sista betalkursen för Teckningsoption 2000 dagen före Erbjudandets offentliggörande. * Baserat på den genomsnittliga sista betalkursen för Teckningsoption 2000 under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande innebär erbjudandet en premie om 30,8 procent. Villkor för Erbjudandets genomförande Erbjudandet gäller under förbehåll av att Erbjudandet enligt Peabs bedömning inte, till och med tidpunkten för offentliggörande av att Erbjudandet fullföljs, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas föreligga, eller av någon annan omständighet utanför Peabs kontroll. Preliminär tidsplan Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 24 maj 2000 till och med den 14 juni 2000. Ett prospekt med villkoren för Erbjudandet beräknas skickas till innehavarna av Teckningsoption 2000 i Peab omkring den 22 maj 2000. Kontant betalning av likvid för överlåtna teckningsoptioner beräknas ske omkring den 27 juni 2000. Peab förbehåller sig rätten att förlänga Erbjudandet, och om så erfordras, senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Ett tillkännagivande om att Erbjudandet kommer att fullföljas förväntas ske omkring den 20 juni 2000. Förslöv den 11 maj 2000 Peab AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Paulsson, VD Peab +46-431-890 00 Mats Leifland, Vice VD Peab +46-431-890 00 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien och Japan. Det offentliga Erbjudandet på Teckningsoptioner 2000 i Peab kommer inte att lämnas i dessa länder. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar