Peab bildar Brinova Fastigheter

Peab bildar Brinova Fastigheter Som tidigare meddelats har Peabs styrelse beslutat föreslå en utdelning av koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs aktieägare. Förslaget kommer att behandlas på Peabs ordinarie bolagsstämma i maj 2003. Inför den planerade utdelningen har fastigheterna överförts till ett nybildat fastighetsbolag med namnet Brinova Fastigheter AB ("Brinova"). Avsikten är att marknadsnotera Brinovas aktier under hösten 2003. Nedan presenteras Brinova och dess verksamhet. Bakgrund Brinova bildades under december 2002 genom att Peab överförde sitt innehav av förvaltningsfastigheter i de helägda dotterbolagen Fastighets AB Skånehus ("Skånehus") och Birsta Fastigheter AB ("Birsta") samt ett antal direktägda förvaltningsfastigheter till Brinova. Skånehus bildades 1997 för att aktivt äga bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Skåne och södra Halland. Fastighetsbeståndet består av 45 fastigheter med en uthyrbar area om ca 204 000 kvm. Birsta bildades 1996 för att äga logistikfastigheter i Sverige. Sedan december 2002 är Birsta helägt av Peab. Fastighetsbeståndet består av 13 logistikfastigheter med Danzas ASG och Green Cargo som dominerande hyresgäster. Den uthyrbara arean uppgår till ca 212 000 kvm. Resterande fastigheter utgörs av 19 direktägda förvaltningsfastigheter, huvudsakligen belägna i södra Sverige, med en uthyrbar area om ca 148 000 kvm. Verksamhet, mål och strategi Brinova kommer att fokusera på högavkastande fastigheter främst i södra Sverige. Logistikfastigheter kommer att vara ett prioriterat tillväxtområde. Brinovas mål är att genom ett aktivt ägande skapa en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Ett av Brinovas finansiella mål är att andelen riskbärande kapital skall överstiga 25 procent Brinova avser att bli en av de ledande fristående marknadsaktörerna inom högavkastande fastigheter främst i södra Sverige. För att öka sin storlek och marknadsnärvaro kommer Brinova att ha en aktiv förvärvsstrategi. Företaget avser att förvärva såväl fastighetsbestånd som fastighetsbolag. Avsikten är att i hög utsträckning finansiera förvärven med egna aktier. Verksamheten i Brinova kommer löpande utvecklas genom nyinvesteringar, köp och försäljningar av fastigheter samt löpande förvaltningsåtgärder. Fastighetsbestånd Brinovas fastighetsbestånd består av 77 fastigheter belägna på 28 orter med en total uthyrbar area om ca 564 000 kvm. Den uthyrbara arean utgörs till 55 procent av lager- och distributionslokaler varav huvuddelen är strategiskt belägna logistikfastigheter längs de stora trafiklederna Malmö-Göteborg-Stockholm-Malmö. Bostäder utgör 22 procent av den uthyrbara arean och är till största delen belägna i Malmö. Fastighetsbeståndets fördelning per lokaltyp och uthyrbar area framgår av tabellen nedan:framgår av tabellen nedan: [REMOVED GRAPHICS] Fastighetsbeståndets fördelning av hyresintäkterna framgår enligt nedan: [REMOVED GRAPHICS] Fastighetsbeståndets geografiska fördelning och dess huvudsakliga belägenhet framgår av tabellen och kartan nedan: [REMOVED GRAPICHS] [REMOVED GRAPICHS] De totala hyresintäkterna uppgick under 2002 till ca 318 mkr. Den ekonomiska vakansgraden var ca 4 procent. Hyresintäkter för de fem största orterna motsvarar ca 60 procent av de totala intäkterna. Fastighetsbeståndets bokförda värde, avseende ägda och kontrakterade fastigheter, uppgick den 31 december 2002 till totalt 2 550 mkr, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt externa fastighetsvärderingar. Fastigheternas direktavkastning överstiger 8,5 procent. Kapitalstruktur och finansiering Brinovakoncernens balansomslutning uppgick den 31 december 2002 till ca 2 700 mkr. Det egna kapitalet utgjorde 470 mkr. Refinansiering av fastighetsbeståndet pågår. Som en del av finansieringen, och tillika som en del av det riskbärande kapitalet, avser Brinova att från Peab uppta konvertibla förlagslån med lång löptid. Ledning och organisation Den externa styrelse som verkat i Skånehus sedan 1997 föreslås utgöra grunden till ny styrelse i Brinova. Till styrelseledamöter föreslås Lars- Ove Håkansson, Göran Hellström, Bengt Hylén och Mats Paulsson. Därutöver föreslås Boel Flodgren till ny styrelseledamot. Avsikten är att Lars-Ove Håkansson ska fortsätta som ordförande. Rekrytering av VD pågår. Skånehus nuvarande administration och hyresförvaltning kommer att utgöra basen i Brinovas administration. Skånehus och Birstas förvaltningsorganisationer kommer under våren att överföras till Brinova. Ledande befattningshavare är bland andra Lars Nilsson från Skånehus och Mikael Halling från Birsta. Huvudkontoret och bolagets säte är beläget i Helsingborg. Aktieslag och notering Brinova kommer att ha ett aktieslag. En marknadsnotering på Stockholmsbörsens O-lista planeras under oktober/november 2003. Preliminär tidplan 2003 Första veckan i maj Information inför Peabs bolagsstämma publiceras på Peabs hemsida - peab.se 15 maj Behandling av utdelningsförslag på Peabs ordinarie bolagsstämma September Noteringsprospekt färdigställs Oktober/ november Avstämningsdag för erhållande av aktierätter samt marknadsnotering av Brinovaaktien För mer information, kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 135 Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030212BIT01380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030212BIT01380/wkr0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar