Peabs bolagsstämma

* Höjd aktieutdelning * Ulf H Jansson ny styrelseordförande * Bemyndiganden till återköp Peab AB (publ) avhöll under onsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 0,80 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 15 maj och utdelningen skall utsändas av VPC torsdagen 18 maj. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Styrelseledamöterna Ulf H Jansson, Jan Segerberg, Håkan Sundin och Mats Paulsson omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Annette Brodin och Karl-Axel Granlund. Ledamöterna Lennart Ahlgren och Kjell Nilsson hade undanbett sig omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Ulf H Jansson till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av samtliga utestående teckningsoptioner motsvarande rättigheter till teckning av 9.060.000 nya aktier serie B, med tillämpning av marknadsmässiga villkor. Vidare beslöt stämman bemyndiga styrelsen att kunna besluta om förvärv av högst 980.000 A-aktier och högst 6.900.000 B-aktier, dock totalt högst 6.900.000 aktier i bolaget. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än proportion till aktieägarnas innehav och förvärvet får ske på OM Stockholmsbörsen eller genom förvärvserbjudande under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Priset för aktierna skall vara gällande börskurs vid förvärvet med maximalt 10 procents avvikelse uppåt eller nedåt. Stämman bemyndigade också styrelsen att kunna besluta om avyttring av de förvärvade egna aktierna under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om till vem avyttringen skall ske samt villkoren för och det sätt på vilket avyttringen skall ske. Vid avyttring genom OM Stockholmsbörsen har styrelsen rätt att avyttra aktier till ett lägsta pris som motsvarar gällande börskurs vid avyttringstillfället. Bemyndigandena ger styrelsen rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv och avyttring av egna aktier. Aktierna kan förvärvas för att förbättra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner eller i övrigt för avyttring eller inlösen. Stämman bemyndigade slutligen styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 % av vid emissionsbemyndigandet totalt utestående antal aktier. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor. Stämman inrättade en nomineringskommitté i vilken styrelsens ordförande jämte tre till fyra representanter för aktieägare skall ingå. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab AB på 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab AB på 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar