Peabs bolagsstämma 2003

Peabs bolagsstämma 2003 · Höjd kontant aktieutdelning · Beslut om utdelning av Brinova Fastigheter AB · Fortsatt bemyndigande till återköp Peab AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,20 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 20 maj och utdelningen beräknas sändas ut av VPC fredagen 23 maj. Styrelsen beslutade att samtliga aktier i Brinova Fastigheter AB (Brinova) utdelas till aktieägare i Peab, varvid 10 A-aktier i Peab ger rätt till 1 A-aktie i Brinova och 10 B-aktier i Peab ger rätt till 1 B- aktie i Brinova. Som avstämningsdag för erhållande av aktieandelar i Brinova fastställdes onsdagen den 15 oktober 2003. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Styrelseledamöterna Ulf H Jansson, Jan Segerberg, Håkan Sundin, Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund och Mats Paulsson omvaldes. Nyval av Svante Paulsson. Till ordinarie revisor omvaldes auktoriserade revisorn Thomas Thiel samt till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Alf Svensson. Vidare beslöt stämman bemyndiga styrelsen att kunna besluta om förvärv av högst 980 000 A-aktier och högst 8 700 000 B-aktier, dock totalt högst 8 700 000 aktier i bolaget. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav och förvärvet får ske på Stockholmsbörsen eller genom förvärvserbjudande under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Priset för aktierna skall vara gällande börskurs vid förvärvet med maximalt 10 procents avvikelse uppåt eller nedåt. Stämman bemyndigade också styrelsen att kunna besluta om avyttring av de förvärvade egna aktierna under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om till vem avyttringen skall ske samt villkoren för och det sätt på vilket avyttringen skall ske. Vid avyttring genom Stockholmsbörsen har styrelsen rätt att avyttra aktier till ett lägsta pris som motsvarar gällande börskurs vid avyttringstillfället. Bemyndigandena ger styrelsen rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv och avyttring av egna aktier. Aktierna kan förvärvas för att förbättra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner eller i övrigt för avyttring eller inlösen. Avseende ett tidigare gjort bolagsförvärv har slutavräkning av tilläggsköpeskilling gjorts. Säljaren är numera anställd i Peabkoncernen. I den träffade överenskommelsen har avtalats att dellikvid skall utgå i form av aktier i Peab AB. Enligt den s k Leo- lagen krävs bolagsstämmans godkännande för att avyttring av bolagets aktier till anställd skall få ske. Stämman beslutade att avyttring av 10 000 B-aktier i Peab AB får göras till säljaren av det aktuella bolaget. Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt registrerade antal aktier. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor. Stämman inrättade en nomineringskommitté i vilken styrelsens ordförande jämte tre till fyra representanter för aktieägare skall ingå. Sammansättningen av kommittén skall tillkännages senast i samband med publiceringen av bolagets rapport för fjärde kvartalet 2003. Bolagsstämman godkände slutligen att Peab utställer högst 600 000 optioner i ett incitamentsprogram i Brinova. Samtliga anställda i Brinova skall i samband med att Brinova marknadsnoteras, erbjudas att förvärva optionerna på marknadsmässiga villkor. Varje option ger rätt att under perioden 2006-06-16 till 2008-03-30 från Peab AB förvärva ett konvertibelt skuldebrev i Brinova. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab AB 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733-37 10 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01580/wkr0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar