Två nya patentansökningar från Peptonic Medical

Stockholm den 21 december 2016. - Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”Bolaget”) - ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin - meddelar idag att man lämnat in två separata patentansökningar för användning av oxytocin för behandling av vestibulit respektive genital herpes.

”Det är glädjande att vårt arbete med att utvärdera nya medicinska användningsområden för oxytocin resulterat i två nya patentansökningar”, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. ”Vi bedömer att behandling med oxytocin har en stor potential inom dessa indikationer ”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: 0708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om vestibulit
Vestibulit betyder ’brinnande vulva’ och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med samlag, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant. Vestibulit är en relativt ny sjukdom, som betraktats som psykosomatisk, men som snarare tycks vara ett  inflammatoriskt tillstånd, som gör att beröring, som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta.

Prevalensen av vestibulit uppskattas till ca 4 procent av populationen kvinnor vid en given tidpunkt och livstidsprevalensen till 15 procent. Det är framför allt unga kvinnor som drabbas. Sjukdomen kan bli mycket långvarig och ha en mycket negativ effekt på samliv och livskvalitet. Mörkertalet är sannolikt mycket stort, det finns säkerligen många kvinnor med besvär som liknar dem vid vestibulit, som inte sökt vård.

Idag finns inga vedertagna behandlingsmetoder för vestibulit och de flesta drabbade får ofta pröva sig fram för att försöka få symptomlindring. Behovet av en fungerande behandling är därför mycket stort.

Om genital herpes
Genital herpes orsakas av ett virus - Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2), som är närbesläktat med Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1), som orsakar munsår. Vid infektionen uppstår en eller flera ytterst´smärtsamma blåsor i genitalområdet. Efter den första infektionen (primär infektionen), kan genital herpes återkomma (sekundärinfektioner), exempelvis vid olika typer av stress eller i samband med menstruation, eftersom viruset lever kvar i nerverna till de områden som drabbats vid primärinfektionen. Sekundärinfektionerna är ofta av lindrigare natur än primärinfektionen.

Viruset sprids sexuellt. Ungefär var femte vuxen svensk är infekterad med HSV-2, men de flesta som bär på viruset får ingen infektion och därmed inga symtom. Idag behandlas patienter med primär eller återkommande genital herpes med antivirala läkemedel såsom valaciclovir och famciclovir peroralt. Lokal behandling med antiinflammatoriska medel förekommer också. Enligt en färsk rapport förväntas den globala marknaden för genital herpes att växa till 668 miljoner US dollar år 2023. (Källa: GlobalData 2015).

Varför oxytocin?

Oxytocin är ett peptidhormon som produceras i hjärnan och frisätts till blodet. Det är välkänt för sina effekter i samband med barnafödsel och amning, eftersom det stimulerar värkarbetet och mjölkutdrivningen. Oxytocin har använts för att påskynda förlossningsarbetet sedan 1960-talet och ges då som intravenöst dropp. Oxytocin ges också som injektion efter förlossningen för att minska blödningar genom att livmodern dras samman. Relativt nyligen har man upptäckt att oxytocin har många ytterligare effekter såsom läkande och anti-inflammatoriska effekter. Oxytocin kan också dämpa vissa typer av smärta. Det är med anledning av dessa nya rön som vi bedömer att oxytocin kan användas för att behandla kvinnor med t.ex. vestibulit och genital herpes.

Oxytocin är den aktiva substansen i Vagitocin®, som för närvarande testas mot vaginal atrofi hos kvinnor i menopaus. Oxytocingelen administreras då vaginalt för att verka lokalt på slemhinnan.

Vid vestibulit kommer en oxytocingel att användas lokalt på drabbade områden i vulva och vid genital herpes på drabbade hudområden på och utanför vulva.

Om Peptonic
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utvecklingav läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 och dess första produktkandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Det faktum att oxytocin är en välkänd och välstuderad substans möjliggör en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.

Prenumerera

Dokument & länkar