Delårsrapport för Pergo för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) · Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till 28 Mkr (-188 Mkr) och resultat före skatt uppgick till 23 Mkr ( -220 Mkr). · Nettoomsättningen uppgick till 2 464 Mkr (2 760 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 9%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var under delårsperioden 299 Mkr (-140 Mkr). Nettolåneskulden har minskat till 21 Mkr (608 Mkr) · Åtgärdsprogrammet fortgår bättre än planerat. Hittills i år uppgår besparingen till drygt 300 Mkr. Målsättningen för åtgärdsprogrammet har ökat från minst 500 Mkr till minst 600 Mkr. · Det prognosticerade rörelseresultatet för helåret 2002 har höjts från 50 Mkr till minst 50 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas bli positivt för 2002. · Pergo har sagt upp aktieägaravtalet rörande Witex. · Pergo har beviljats ytterligare patent i USA gällande klickfogar. · Efter periodens utgång har världens största laminatgolvsgruppering - Kaindl, Kronospan och Kronotex - tecknat licensavtal med Pergo som ger dem rätt att tillverka klickfogar med stöd av Pergos teknologi. Mkr Kvartal IlI Kvartal I-llI Nettoomsättning 724 (904) 2 464 (2 760) - Nordamerika 447 (537) 1 540 (1 698) - Europa 254 (319) 811 (938) Rörelseresultat 15 (-83) 28 (-188) Resultat före 18 (-97) 23 (-220) skatt Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen under de tre första kvartalen uppgick till 2 464 Mkr (2 760 Mkr), vilket jämfört med föregående år är en minskning med 9% rensat från valutaeffekter. Minskningen förklaras främst av lägre priser på den nordamerikanska marknaden samt minskade volymer i Europa. Leveranser av lågprisprodukter till IKEA har enligt plan upphört. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 724 Mkr (904 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 8% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Den lägre omsättningen förklaras till största del av de avslutade leveranserna till IKEA. Omsättningen på den nordamerikanska marknaden har, rensat för valutaeffekter, varit i paritet med föregående års tredje kvartal. Bruttomarginalen för innevarande års tre första kvartal uppgick till 21,6% vilket var 1,2%-enheter lägre än föregående år. Den lägre bruttomarginalen beror till största del på att åtgärdsprogrammet ej fullt ut har kunnat motverka lägre priser samt höjda licensavgifter. Under det tredje kvartalet har bruttomarginalen stärkts med 1,0%-enhet jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick för delårsperioden till 28 Mkr (-188 Mkr). Förbättringen är ett resultat av det pågående åtgärdsprogrammet. Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 23 Mkr (-220 Mkr). De viktigaste valutorna för koncernen är USD och EUR. Jämfört med de tre första kvartalen föregående år är EUR i stort sett oförändrad medan USD har försvagats mot den svenska kronan. Terminssäkringar har gjorts uppgående till 50% av innevarande års beräknade transaktionsexponering i USD, CHF, GBP samt NOK. Vidare är 25% av den beräknade transaktionsexponeringen i USD för perioden januari-april 2003 terminssäkrad. Hittills i år uppgår resultateffekten av bolagets terminssäkringar till 10 Mkr. Nordamerika Omsättningen i Nordamerika hittills i år uppgick till 1 540 Mkr (1 698 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 6%. Tredje kvartalets omsättning uppgick till 447 Mkr (537 Mkr) vilket rensat från valutaeffekter är i nivå med föregående år. Försäljningsvolymen till The Home Depot översteg fjolårets, och kompenserade därmed för lägre priser samt lägre volymer till Specialty-segmentet. Laminatgolvsmarknaden beräknas ha haft en svag tillväxt på en i övrigt krympande golvmarknad. Konkurrensen på marknaden medför generellt en fortsatt prispress framför allt i mellan- och lågprissegmentet. Försäljningsvolymen till The Home Depot var lägre i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet i år. Huvuddelen av en lyckad kampanjförsäljning genomfördes under andra kvartalet men den pågick även i början av tredje kvartalet och ledde till att försäljningsvolymen under tredje kvartalet var högre än motsvarande period föregående år. Trots den höga volymen under både andra och tredje kvartalet i år är omsättningen lägre hittills i år framförallt på grund av lägre priser. Under slutet av tredje kvartalet påbörjades en ny kampanj som kommer avslutas under mitten av fjärde kvartalet. Omsättningen till fackhandeln i USA under tredje kvartalet låg i nivå med andra kvartalets omsättning. För att möta den snabba övergången från limmade produkter till klickprodukter lanserade Pergo i slutet av augusti en ny konkurrenskraftig klickprodukt för detta segment. Produkten har fått ett bra mottagande på marknaden. Avvecklingen av de limmade produkter som den nya klickprodukten ersatte har fallit väl ut. Pergo har också efter periodens utgång lanserat en ny produkt med förlimmade fogar. Europa Omsättningen i Europa hittills i år uppgick till 811 Mkr (938 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen beror på utfasningen av lågprisprodukter till IKEA som genomfördes under första halvåret i år. Omsättningen till övriga kunder är något högre än föregående år. Tredje kvartalets omsättning uppgick till 254 Mkr (319 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 19% jämfört med motsvarande period föregående år. Utfasningen av IKEA svarar för större delen av minskningen. Fortsatt prispress råder på den europeiska marknaden på grund av den överkapacitet som finns. Trenderna på laminatgolvsmarknaden är produkter med limfria fogar, produkter med underlag direkt limmade på produkten samt ett större fokus på professionella applikationer, områden där Pergo väl möter marknadens krav. Under tredje kvartalet har Pergo för konsumentmarknaden påbörjat en lansering av en ny unik produkt med matt yta, som kombinerar utseendet av ett oljat trägolv med laminatgolvets goda ytegenskaper. Pergo fortsätter att fokusera på den professionella marknaden och företaget har bl a gjort den första installationen av ett specialutvecklat golv för bilföretaget Seats visningsrum samt installerat golv i fotbollsklubben Real Madrids hemmaarena. Leveransförmågan är på en fortsatt hög och stabil nivå efter att korrigerande åtgärder vidtogs för att rätta till de problem som fanns under förra året. Produktion och distribution Upptrappningen av produktionen i den egna produktionsprocessen PMP (Pergo Multilayer Process) fortskrider enligt plan. Volymerna har successivt ökat under andra och tredje kvartalet och upptrappningen kommer att fortgå under fjärde kvartalet. De nya produkter som nu har lanserats i USA i Specialty-segmentet tillverkas enligt den nya tekniken. PMP är en ny och egenutvecklad teknik som förenar de bästa egenskaperna i processerna för direktlaminerade (DL) och högtryckslaminerade (HPL) golv. Processen verifierades under slutet av 2001 och redan under första kvartalet 2002 startades kommersiell produktion i mindre skala. I och med att en ny produktionslinje för limfria fogar togs i bruk i USA under första kvartalet i år, avslutades första steget i omställningen av produktionen till direktlaminerade golv och golv med limfria fogar. Totalt sett finns idag 6 produktionslinjer för golv med limfria fogar, varav 3 är nyinvesteringar gjorda 2001/2002. Den nya distributionscentralen i USA togs i bruk under andra kvartalet och fungerar planenligt. Immateriella rättigheter Pergo har beviljats ett antal patent för limfria fogar på den amerikanska marknaden. Patenten omfattar limfria fogsystem som tillverkas direkt i en träpartikelbaserad bärare och Pergo har utfört ett pionjärarbete inom detta område. Dessa beviljades i juni såväl som i juli i år. Eftersom efterfrågan på klickfogar som tillverkas direkt i bärare vuxit explosionsartat har de nya patenten som Pergo beviljats i USA fått ett stort strategiskt och kommersiellt värde. Diskussioner om licenser på den amerikanska marknaden pågår. Efter periodens utgång har världens största laminatgolvsgruppering bestående av Kaindl, Kronospan och Kronotex tecknat licensavtal med Pergo. Avtalen ger grupperingen rätt att producera och sälja laminatgolv med vissa av Pergos patenterade klickfogar. Licensavtalen berör hela världen och inkluderar licenser för såväl de fogpatent som finns för USA som vissa andra fogpatent. På grund av det patent som en belgisk konkurrent, Unilin, erhöll i slutet av juni i år har Pergos leveranser av produkter tillverkade i Europa med de egna foglösningarna, SmartLock och ProLock, belagts med licensavgifter. För Pergo innebär detta ökade kostnader för licensavgifter. Det patent som Unilin beviljades för Europa liknar de patent som Pergo har beviljats i USA. Åtgärdsprogram för resultatförbättring Pergos åtgärdsprogram, vilket påbörjades hösten 2001 har utvecklats bättre än planerat, men har ej fullt ut kompenserat för prissänkningar i USA samt högre licensavgifter. Arbetet med att reducera de fasta kostnaderna har gått betydligt snabbare än planerat. Totalt har personalen reducerats med drygt 15% sedan november förra året. Resultateffekten från åtgärdsprogrammet uppgår hittills i år till drygt 300 Mkr. Det positiva utfallet av genomförandet av åtgärdsprogrammet samt de negativa resultateffekterna i form av sänkta priser i USA och högre licensavgifter gör att företagsledningen har höjt ambitionsionsnivån i åtgärdsprogrammet. Målsättningen är nu en resultatförbättring om minst 600 Mkr över en tvåårsperiod från tidigare minst 500 Mkr. Den högre ambitionsnivå är nödvändig för att säkerställa företagets finansiella mål. Tvister I samband med att Pergo beviljades patent för limfria fogar i USA i juni vidtog Pergo legala åtgärder mot fyra konkurrenter på den amerikanska marknaden samt informerade alla övriga aktörer på denna marknad om Pergos patent. I juli beviljades Pergo ytterligare patent för limfria fogar i USA. Då Pergo nu har skrivit ett licensavtal med världens största laminatgolvsgruppering är avsikten att dra tillbaka talan mot en av konkurrenterna, Mohawk Inc. När detta är gjort kommer stämningen att omfatta fyra konkurrenter; Shaw Industries, Witex Inc, Armstrong Industries och Alloc Inc/Berry Finance N.V.. Som tidigare meddelats fastställde United States International Trade Commission (ITC) den 22 mars 2002 att den fog som Pergo tillverkar på licens från Unilin ej gör intrång på patent som innehas av Välinge Aluminium AB. ITC:s beslut har överklagats i Court of Appeal of the Federal Circuit av Välinge Aluminium AB. Pergo sade i juli upp aktieägaravtalet med Witex AG och dess huvudägare HW Industries GmbH & Co KG. Detta med anledning av att Pergo anser att Witex bryter mot avtalet på flera viktiga punkter. Pergo kommer även att begära ekonomisk kompensation för de skador som har uppstått i och med avtalsbrotten. Uppsägningen och ersättningsanspråk bedöms leda till rättslig tvist. Med anledning av bland annat uppsägningen avser Pergo att inte nyttja optionen om att förvärva ytterligare 23.9% av Witex AG. Witex har gjort motuppsägning och framfört eget skadeståndsanspråk. Pergo har idag flera leverantörer av DL-produkter och avser att fortsätta att köpa viss andel av sitt behov från Witex. De tidigare leverantörsanspråken som fanns på Pergo avslutades under första kvartalet 2002 inom ramen för gjorda reserveringar. I bokslutet för 2001 reserverades för bl a förväntade kostnader för pågående tvister och anspråk. Inga nya reserveringar har gjorts för eventuella tvister som kan uppstå i samband med de nya patent som Pergo fick beviljat i USA i år eller uppsägningen av aktieägaravtalet rörande Witex. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 55 Mkr (187 Mkr). Investeringar har främst skett i produktionsprojekt beslutade föregående år. Rörelsekapital/sysselsatt kapital Vid kvartalets utgång uppgick rörelsekapitalet till 199 Mkr vilket sedan årskiftet är en minskning med 90 Mkr. Genomsnittlig kredittid på kundfordringar har genom ett aktivt arbete minskat vilket påverkat utestående kundfordringar jämfört med årsskiftet. Efter att under första kvartalet återgått till normala betalningsrutiner har leverantörsskulderna minskat. Kostnader av engångskaraktär som reserverades i bokslutet för 2001 har utbetalats under året och ökat rörelsekapitalet. Det sysselsatta kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 382 Mkr, vilket innebär en minskning med 260 Mkr jämfört med årets början. Sysselsatt kapital har påverkats av en större skatteåterbetalning (loss carried backwards) i det amerikanska bolaget. Finansiell ställning/kassaflöde De första tre kvartalen har gett ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 299 Mkr. Detta tillsammans med den genomförda nyemissionen samt måttliga investeringar har inneburit att nettolåneskulden sedan årsskiftet kunnat minskas med 626 Mkr till 21 Mkr. Under första kvartalet i år fastslogs nya villkor för Pergos lånefinansiering. Totalt tillgängliga krediter och kreditlöften uppgår vid periodens utgång till ca 990 Mkr. Vid periodens utgång utnyttjades 69 Mkr av de beviljade krediterna. Finansnetto Finansnettot har under delårsperioden belastats med 3 Mkr i uppläggningskostnader i samband med den externa lånefinansieringen. Skatt Koncernens skattesats beräknas för året uppgå till 35%. Uppskjuten skattefordran på skattemässiga förlustavdrag, som beräknas kunna utnyttjas inom en överskådlig framtid, uppgår till 157 Mkr. Minskningen sedan årsskiftet beror till största delen på valutaeffekter. Eget kapital Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 1 310 Mkr. Kapitalet har ökats med tillskottet på 382 Mkr från nyemissionen samt delårsperiodens vinst om 17 Mkr. Vidare har en positiv omräkningsdifferens på 9 Mkr påverkat kapitalet. För att kompensera för de eventuella sociala kostnader som Pergos personaloptions-program kan medföra, ingick bolaget ett aktie-swapavtal föregående år. En värdering av detta avtal vid periodens utgång har gett ett reserveringsbehov om 4 Mkr som har förts direkt mot eget kapital. Personal Vid periodens utgång var 782 medarbetare anställda i koncernen, varav 499 i Europa och 241 i Nordamerika, att jämföras med 939 vid årets ingång. Minskningen sedan årsskiftet med 157 medarbetare beror främst på de beslut om personalnedskärningar som togs i december 2001/januari 2002. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för årets tre första kvartal uppgick till -22 Mkr (-35 Mkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till 32 Mkr (0 Mkr). Vid slutet av perioden var 10 personer anställda i moderbolaget (koncernledning samt koncernövergripande funktioner). Likvida medel, inkl utnyttjad checkräkningskredit, vid periodens utgång uppgick till -18 Mkr (7 Mkr) medan skulder till kreditinstitut uppgick till 34 Mkr (716 Mkr). Inga investeringar i anläggningstillgångar har gjorts under delårsperioden (0 Mkr). Nyemission I januari 2002 beslutades att genomföra en nyemission om högst 394 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut som godkändes av extra bolagsstämma den 7 februari 2002 innebar att bolagets aktieägare fick teckna två nya aktier för varje innehavd aktie till teckningskursen 11 kronor per aktie. Emissionen tecknades till 99,7% och innebar en teckning av totalt 35 672 255 aktier till ett belopp om 392 394 805 kronor, inklusive överkurs. Efter emissionskostnader inbringade nyemissionen 382 Mkr. Därefter uppgår aktiekapitalet till 535 696 850 kronor. Utsikter för 2002 De nuvarande licensavgifterna till Unilin och prisutvecklingen för Pergo i USA kräver högre ambitioner i åtgärdsprogrammet för att kunna uppnå Pergos finansiella mål. Detta i kombination med att åtgärdsprogrammet går bättre än planerat gör att målsättningen för resultatförbättringen i åtgärdsprogrammet höjs till minst 600 Mkr från den tidigare kommunicerade nivån om minst 500 Mkr över en tvåårsperiod. Genom tecknandet av licensavtalet med världens största laminatgolvsgrupperingen har Pergos utsikter för 2002 stärkts. Pergos rörelseresultat förväntas uppgå till minst 50 Mkr, vilket är något positivare än tidigare prognos. Kassaflödet från den löpande verksamheten har utvecklats bättre än förväntat och beräknas bli positivt redan under 2002. I den tidigare prognosen beräknades detta kassaflöde under 2002 vara svagt negativt och först bli positivt under 2003. Trelleborg den 28 oktober 2002 Styrelsen Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper jämfört med senast avlämnade årsredovisning med tillägg av de av Redovisningsrådet utgivna rekommendationer som trätt i kraft den 1 januari 2002, vilka inte haft någon effekt på redovisningen. Vid övergången till RR 1:00 har ingen retroaktiv omräkning gjorts av tidigare förvärv. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga ekonomiska uppgifter avseende år 2000 är proforma. Kommande rapporttillfälle (preliminärt datum): Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 10 februari 2003. Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar