Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2003 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) · Nettoomsättningen uppgick till 1 344 Mkr (1 740 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 11% jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till -159 Mkr (13 Mkr). Totalt sett påverkade Witex-relaterade poster under denna period resultatet med -168 Mkr (7 Mkr). · Resultat efter skatt uppgick till -153 Mkr (3 Mkr). · Resultat per aktie var -2,86 kr (0,08 kr). · Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var svagt positivt, 12 Mkr, och uppgick för delårsperioden till -113 Mkr (228 Mkr). Likvida medel minskat med utnyttjad kredit uppgick till 8 Mkr (nettolåneskuld 77 Mkr) . · Pergos finansiella ställning är fortsatt stark trots nedskrivning av värdet på Witex-aktierna till noll. Soliditeten efter andra kvartalets utgång uppgick till 66%, en minskning med 3 procentenheter jämfört med första kvartalet i år. · Witex har på egen begäran försatts i preliminärt konkursförfarande i slutet av maj. Förvärvet av Witex har därför inte kunnat genomföras. Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 Pergo AB (publ), BOX 1010, 231 25 Trelleborg, Sverige, Org.nr: 556563- 2600, Tel: 0410 36 3100, Fax: 0410 155 60, Webadress: www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar