Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) ·Nettoomsättningen uppgick till 2 067 Mkr (2 464). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalets omsättning ökade med 10% rensat från valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år. ·Rörelseresultatet i tredje kvartalet uppgick till 18 Mkr (15) och för de första nio månaderna till -141 Mkr (28). Exklusive Witex- relaterade poster om -168 Mkr (11) uppgick det ackumulerade resultatet till 27 Mkr (17). ·Resultat efter skatt uppgick till -136 Mkr (17). ·Resultat per aktie var -2,53 kr (0,38). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var 51 Mkr och uppgick för delårsperioden till -62 Mkr (299). Likvida medel minskat med utnyttjad kredit uppgick till 49 Mkr (nettolåneskuld 21) . ·Pergos finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten efter tredje kvartalets utgång uppgick till 69%, en ökning med 3 procentenheter jämfört med andra kvartalet i år. ·Pergo har beslutat att investera ca 16 MUSD i en DL-linje och utbyggnad av fabriken i USA. ·Court of Appeal i USA fastställde International Trade Commissions beslut om att den fog Pergo tillverkar på licens ej gör intrång på en annan konkurrents fog. Pergo kan därmed fritt importera och sälja produkter med denna specifika fog i USA. Motparten har begärt omprövning av överklagandet. · För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00860/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00860/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar