Ordinarie bolagsstämma i Pergo AB

Ordinarie bolagsstämma i Pergo AB Styrelsen i Pergo har inför ordinarie bolagsstämma - se kallelse nedan- föreslagit bl.a. följande: - att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om apportemission till HW Industries i samband med samgåendet med Witex AG (se punkt 10 i kallelsen) - att bolagsstämman beslutar om optionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning, godkännande av överlåtelse av optionsrätter samt utfärdande av personaloptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pergo-koncernen (se punkt 15 i kallelsen). Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Pergo AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 22 april 2003 kl. 15.00 på huvudkontoret, Strandridaregatan 8, Trelleborg. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 12 april 2003 (införande måste dock på grund av mellankommande veckoslut ske senast fredagen den 11 april 2003), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 april 2003, kl 12.00 på något av följande sätt: post: Pergo AB (publ), Att: Victoria González, "Ordinarie bolagsstämma", Box 1010, 231 25 Trelleborg, e-post: victoria.gonzalez@pergo.com, telefax: 0410-36 34 32, eller telefon 0410-36 33 76 Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid) och person- eller organisationsnummer samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid stämman (högst två biträden). Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före fredagen den 11 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. Som bekräftelse på att vi fått Er anmälan kommer vi att skicka ett inträdeskort som skall tas med till stämman. Ärende på stämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Redogörelse av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag; och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier riktad till HW Industries GmbH & Co KG (apportemission). 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 13. Val av styrelse. 14. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 15. Beslut om styrelsens förslag till incitamentsprogram 16. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att stämman skall a) utse en nomineringskommitté; b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; och c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 17. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Utdelning och avstämningsdag (punkten 9 b på dagordningen). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att det inte sker någon vinstutdelning för verksamhetsåret 2002. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkten 10 på dagordningen). Pergo AB äger idag 25,1 % av aktierna i Witex AG. I syfte att möjliggöra Pergo AB:s förvärv av resterande aktier i Witex AG föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att genom beslut intill den 31 maj 2003 öka bolagets aktiekapital från nuvarande 535 696 850 kronor med 133 924 210 kronor genom nyemission av högst 13 392 421 aktier, envar om nominellt 10 kronor. Rätt att teckna samtliga nya aktier skall endast tillkomma HW Industries GmbH & Co. KG. Betalning för de nya aktierna skall erläggas av HW Industries GmbH & Co. KG genom apport av 94 667 aktier, vilket motsvarar 74.9 % av samtliga aktier i Witex AG. Utöver de ovan angivna aktierna skall HW Industries GmbH & Co KG som ersättning för aktierna i Witex AG erhålla en kontantersättning om högst EUR 6 miljoner. Anledningen till bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet avseende genomförandet av förvärvet. Val av styrelse samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11, 12 och 13 på dagordningen). Bolagets större aktieägare har underrättat bolaget att de avser att i god tid före ordinarie bolagsstämman avge ett förslag avseende val av styrelseledamöter samt arvode till dessa och revisorerna, varefter bolaget kommer att offentliggöra sådant förslag. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkten 14 på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningens paragraf 3 såtillvida att bolagets styrelse skall ha sitt säte i Trelleborgs kommun, Skåne län, samt paragraf 10, andra stycket, såtillvida att kallelse till bolagsstämma skall ske genom utannonsering i en utkommande daglig tidning i Trelleborg, Post- och inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Styrelsens förslag till incitamentsprogram (punkten 15 på dagordningen). Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om optionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning, godkännande av överlåtelse av options rätter till anställda samt utfärdande av personaloptioner till anställda på följande huvudsakliga villkor. Bolagsstämmans beslut skall vara villkorat av att det planerade förvärvet av Witex AG slutförs. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om emission av ett skuldebrev om nominellt högst 11.700 kronor, till nominell kurs. Skuldebrevet skall vara förenat med högst 1.170.000 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av högst 1.170.000 aktier under perioden från och med den 15 december 2005 till och med den 15 juni 2006. Teckningskursen skall fastställas till ett belopp motsvarande ca 140 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 4 juni till och med den 11 juni 2003 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens kurslista för aktie i bolaget. Skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av ett eller flera helägda dotterbolag till Pergo AB. Skuldebrevet skall löpa utan ränta och skall förfalla till betalning den 30 juni 2003. Dotterbolaget skall äga rätt att vidareöverlåta optionsrätterna till ca 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Pergo-koncernen i Sverige och utomlands. Verkställande direktören skall äga rätt att förvärva högst 100.000 optionsrätter. Övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner skall äga rätt att förvärva högst 60.000 eller ett lägre antal optionsrätter beroende på befattningskategori. Förvärvsberättigade personer anställda i Sverige (ca 20 personer) skall anmäla sig för förvärv av optionsrätter under perioden från och med den 4 juni 2003 till och med den 16 juni 2003. För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie, fastställd av Handelsbanken Capital Markets baserad på genomsnittlig betalkurs för Pergo-aktien på Stockholmsbörsen under perioden 4 juni - 11 juni 2003. Förvärvsberättigade personer anställda utomlands (ca 20 personer) skall vederlagsfritt tilldelas sk personaloptioner, dvs optioner som inte utgör värdepapper och som inte är överlåtbara. Personaloptionerna skall berättiga innehavare att förvärva aktie i Pergo till en lösenkurs motsvarande teckningskursen för optionsrätt jämte den premie som anställda i Sverige har att erlägga enligt ovan. Personaloptionerna skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 15 december 2005 till och med den 15 juni 2006 under förutsättning att innehavaren är fortsatt anställd i Pergo-koncernen. Dotterbolag skall äga förfoga över optionsrätter i syfte att infria åtaganden enligt utfärdade personaloptioner. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 11.700.000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget (beräknat inklusive de aktier som tillkommer vid emission till ägare av Witex AG). Styrelsens motiv till ovanstående förslag är följande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda nyckelpersoner bedöms av styrelsen som väsentligt då det kan förväntas främja resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Arbetet med att fusionera Pergo och Witex kommer att kräva extraordinära insatser av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Det är därför viktigt att skapa ett kraftfullt incitament för denna grupp att lägga tid och kraft på att genomföra fusionsarbetet på ett effektivt och snabbt sätt. Incitamentsprogram underlättar för bolaget att behålla och rekrytera kompetent nyckelpersonal. Optionsprogrammet bedöms därför vara fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst 90 procent av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar m.m. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till (i) bemyndigande för apportemission, (ii) ändring av bolagsordningen och (iii) incitamentsprogram kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på dess hemsida www.pergo.com från och med tisdagen den 8 april 2003 och tillställas aktieägare som så begär samt aktieägare som har anmält sig till stämman. Trelleborg 2003-03-20 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00 CFO - Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar