Ordinarie bolagsstämma i Pergo AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i Pergo AB (publ) Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Pergo beslöts att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Stämman beslöt att omvälja Kurth Augustson, Stefan Johansson, Hans Larsson, Björn Rosengren, Bertil Villard och Katarina Wendt Englund som styrelseledamöter. Mikael Nachemson och Karl Stenström hade avböjt omval. Stämman beslöt att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 975.000 kronor, med förutsättning att styrelsens ordförande erhåller 350.000 kronor. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Bertil Villard som styrelsens ordförande samt utsågs en ersättningskommitté bestående av Hans Larsson, Björn Rosengren och Bertil Villard. Stämman beslöt att någon utdelning inte skall lämnas. Vidare beslöt stämman att ändra bolagets säte från Perstorp till Trelleborg och i följd därav tidning för annonsering av kallelse till bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt även att uppdra åt styrelsens ordförande att under fjärde kvartalet sammankalla en nomineringskommitté med styrelsens ordförande som sammankallande och medlem i kommittén. Den skall bestå av ledamöter representerande de fem största ägarna i bolaget och om någon eller några av dessa inte vill deltaga i nomineringsarbetet skall närmast därefter största aktieägare erbjudas representation i kommittén. Kommittén har till uppgift att bereda och lägga fram förslag till val av styrelse och revisorer samt om styrelsearvode och revisorsarvode. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras i samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Vidare beslöt stämman att avslå ett förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att stämman skulle ge bolagets styrelse i uppdrag att utse en revisionskommitté, medan dess förslag om att stämman skulle ge bolagets styrelse i uppdrag att utse en ersättningskommitté återkallades. Trelleborg 2003-04-22 Pergo AB (publ) Corporate Communications ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar