Pergo bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2002 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) · Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (-889 Mkr), dvs i linje med den tidigare kommunicerade prognosen om minst 50 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 56 Mkr (-937 Mkr). · Nettoomsättningen uppgick till 3 194 Mkr (3 729 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för helåret med 11%. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var under helåret 2002 467 Mkr (-104 Mkr). Likvida medel minskat med utnyttjad kredit uppgick till 141 Mkr, att jämföras med en nettolåneskuld om 647 Mkr vid föregående årsskifte. · Åtgärdsprogrammet har fortsatt att gå bättre än planerat. För 2002 uppgick besparingarna till drygt 500 Mkr. · Som tidigare kommunicerats tecknade under fjärde kvartalet världens största laminatgolvsgruppering - Kaindl, Kronospan och Kronotex - licensavtal med Pergo som ger dem rätt att tillverka klickfogar med stöd av Pergos teknologi. · Under fjärde kvartalet togs beslut om att Pergo skall lansera produkter i världens näst största byggkedja, Lowe's. Leveranser till Lowe's påbörjades i slutet av januari 2003. · Efter periodens utgång har Pergo och HW Industries tecknat ett avtal varvid Pergo kommer att förvärva resterande aktier i Witex AG. Som betalning kommer Pergo att genomföra riktad nyemission samt kontant erlägga 6 Meur. Totalt kommer 13 392 421 aktier att emitteras till HW Industries, som efter samgåendet kommer att äga 20% av aktierna i Pergo. Förvärvet är bla villkorat av godkännandet av apportemissionen på en extra bolagstämma för Pergo. Kommande rapporttillfällen (preliminära datum): - Delårsrapport för januari - mars lämnas den 22 april 2003 - Delårsrapport för januari - juni lämnas den 21 juli 2003 - Delårsrapport för januari - september lämnas den 27 oktober 2003 Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00380/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00380/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar