Fortsatt mycket stark tillväxt i Persea, + 43 procent

Fortsatt mycket stark tillväxt i Persea, + 43 procent Under det förkortade räkenskapsåret maj 2000 - december 2000 ökade koncernens nettoomsättning med 42,7 procent till 82,3 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år (57,7 MSEK). I moderföretaget har nettoomsättningen ökat med 10,6 MSEK till 69,0 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 18,2 procent. Det franska dotterföretaget, vilket förvärvades under början av 2000, bidrar till nettoomsättningsökningen med 15,2 MSEK. Resultatet efter finansnettot i koncernen uppgår för perioden till 3,1 MSEK jämfört med 9,0 MSEK för motsvarande period föregående år. Årets resultatet i koncernen beror främst på att marknadsföringssatsningen och den kraftiga expansionen i Persea SARL (Frankrike) har belastat resultatet med -2,4 MSEK samt att Persea NetShops har belastat resultatet med -3,7 MSEK. Resultatet efter finansnettot i moderföretaget uppgår till 9,5 jämfört med 9,6 MSEK för motsvarande period föregående år. Persea NetShops resultat har belastats med poster av engångskaraktär uppgående till -1,8 MSEK varav -1,5 MSEK är jämförelsestörande poster i koncernen. Dessa poster härrör sig från nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader och kostnader för en kraftfull neddragning av verksamheten. Under det förkortade räkenskapsåret maj - december har en omorganisation av det franska bolaget ägt rum under sommaren 2000. Denna har givit synliga positiva resultat varför resultatet efter finansnettot för perioden maj - december har förbättrats med 3,2 MSEK vid jämförelse med motsvarande period föregående år. Därmed har syftet med omorganisationen uppnåtts, att få en bättre och mer kostnadseffektiv struktur, vilket möjliggör den uttalade expansionen i Frankrike enligt 3-årsstrategin. - Den fortsatt mycket positiva utvecklingen i Sverige har inneburit att vi har erövrat ytterligare marknadsandelar i Sverige samt möjliggjort för en kraftfull expansion i Frankrike där vi redan kan se effekterna av den fastställda 3-årsstrategin, säger Bo T:son Nyström, VD Årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 2000-05-01- 2000-12-31 publiceras i början av mars 2001. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05, bo.n@persea.se Peter Ideström, CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea säljer och marknadsför varumärkeskoncept riktade till kvinnor på den europeiska marknaden. I produktportföljen återfinns Goldwell, ett av de största globala varumärkena inom professionell hårvård där Persea är verksam i Sverige och Frankrike. Nettoomsättningen 99/00 uppgick till 100,8 MSEK och vinsten efter finansnetto till 14,7 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar