Beslut om företrädesemission

Igår, den 5 oktober 2016, beslutade styrelsen i PExA AB (”PExA”) om en företrädesemission av högst 2 460 212 aktier till en emissionskurs om 6,35 SEK per aktie, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Fulltecknad nyemission tillför PExA cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 41 procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 36 procent av emissionslikviden – totalt cirka 77 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats. Kallelse till extra bolagsstämma, med anledning av ovanstående beslut, kommer att publiceras inom kort.

PExA verkar, med hjälp av sitt forskningsinstrument PExA 2.0, inom ett område med allvarliga sjukdomar, många drabbade, besvärliga diagnostikmetoder och höga kostnader. Vid lungsjukdomar inleds sjukdomstillståndet ofta med förändringar i de små luftvägarna varmed det finns ett stort intresse i att studera just dessa. Den kliniska forskningen som idag bedrivs inom astma och KOL befinner sig i en förändringsfas. För skarpare diagnostik, bättre monitorering av behandlingseffekter och ökade möjligheter att styra behandlingar, krävs förbättrade metoder för att karakterisera den underliggande sjukdomen och sjukdomsmekanismer med valida biomarkörer. Att via utandad luft kunna mäta och samtidigt få detaljerad information om lungans sjukdomstillstånd gör enligt styrelsen PExA-metoden attraktiv.

För att utöka och bredda användandet av metoden avser PExA att intensifiera arbetet med att förankra metoden hos ledande forskare som i sin tur genererar forskning och kliniska publikationer och därigenom bidrar till både utveckling och marknadsföring av PExAs metod. Det framtida arbetet ligger i att få fler forskargrupper att använda PExA-metoden samt upptäcka och utveckla metodens potential i olika sjukdomar och applikationer. Således ligger arbetet i att bevisa att PExA-metoden medför vinning för såväl sjukvårdsteamet som för patienten genom möjligheten att tidigare kunna fastställa diagnos samt ta fram bättre och mer skräddarsydda undersökningar och behandlingar.

PExA har en spännande tid framför sig med fortsatt försäljningsutveckling och deltaganden vid viktiga internationella möten i branschen med fokus främst riktat på att etablera PExA 2.0 på forskarmarknaden. I ett något längre perspektiv, när bolaget uppnått ett tillstånd av stadig tillväxt under lönsamma betingelser, är ett naturligt nästa steg att utifrån studier genomförda i samarbete med bolagets kunder, utveckla ett diagnostiskt instrument för sjukvården – något som är en av bolagets långsiktiga visioner. Ett första steg inom området är som tidigare nämnts att bolagets nuvarande produkt kan bidra till att forskarna och läkemedelsindustrin kan hitta biomarkörer, vilka är väsentliga i utveckling av ett diagnostiskt instrument.

Det kapital PExA tillförs genom nyemissionen är i första hand avsedd att finansiera ökad takt respektive leveranssäkerhet avseende försäljning av produkten i Europa genom att bland annat ingå avtal med partners/konsulter och/eller eventuellt distributörer. PExA kommer även att fortsätta arbetet med produktutveckling, dels i syfte att sänka tillverkningskostnader och öka kostnadseffektiviteten och dels för att kontinuerligt lyssna av sina kunder utifrån deras användning av instrumentet och deras fortsatta behov för vidareutveckling av instrumentet.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel i PExAs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 november 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 november 2016. Avstämningsdag är den
4 november 2016.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningstid: 10 – 24 november 2016

Teckningskurs: 6,35 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 2 460 212 aktier, motsvarande 15 622 346,20 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.

Antal aktier innan företrädesemission: 6 765 588 aktier.

Värdering: Cirka 43 MSEK (pre-money).

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
10 – 22 november 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
10 november 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden och garantiteckning om cirka 5,7 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionslikviden. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 77 procent av emissionslikviden.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på bolagets (www.pexa.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PExA i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se 

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare,

Prenumerera

Dokument & länkar