Kallelse till extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), org. nr. 556956-9246 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 januari 2016, kl. 10.00 i GU Ventures lokaler, Erik Dahlbergsgatan 11 A, i Göteborg.Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 januari 2016, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 januari 2016 skriftligen till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 13 januari 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.emotra.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 765 588 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om inval av ny styrelseledamot.
 8. Beslut om arvode till styrelsen.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Föreslagen ny styrelseledamot (p. 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att som ny styrelseledamot invälja Anders Ullman:

Dr. Anders Ullman 59, är läkare, medicine doktor och sektionschef vid KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dr Ullman är även en erfaren ledare från läkemedelsindustrins forskning och utveckling och han har arbetat på företagsledningnivå i ett flertal internationellt verksamma företag. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "life cycle management". Dr Ullman har bidragit till ett flertal framgångsrika produktregistreringar såväl med FDA som EMEA. 

Från 2013 -  2014 arbetade Dr. Ullman som Forsknings & Utvecklingschef för Baxter Bioscience. Från 2007-2013 var han Executive Vice President, Research & Development, hos Nycomed Pharma AB. Efter försäljningen av Nycomed till Takeda 2011, ledde han Research & Development transition team för Takeda International GmbH. Före tiden hos Nycomed, var Dr. Ullman Forskning & Utvecklingschef för Biovitrum AB och EVP, Global Product Development at Bayer Healthcare. Tidigare i sin karriär, har han haft ett antal ledande befattning inom Astra och AstraZeneca AB, där han när han lämnade var Vice President Global Clinical Development.

Beslut om arvoden till styrelsen (p. 7)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 50 000 SEK för helt år, att fördelas enligt styrelsen beslut.

Göteborg i december 2015

PExA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post:
erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Prenumerera

Dokument & länkar