PExA AB (publ) Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2017

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för årets första nio månader 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 183 088 SEK (1 047 995).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 889 466 SEK (-1 491 904).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,16) före utspädning och -0,41 SEK (-0,16) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 95,0 % (89,8).

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 335 000 SEK (1 047 995).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -980 180 SEK (111 047).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,01) före utspädning och -0,10 SEK (0,01) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

 •  PExA erhåller i augusti 2017 en andra beställning från Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund avseende PExA 2.0-systemet.
 •  PExA meddelar att fem abstracts baserade på Bolagets metod har godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano.
 •  PExA meddelar att Bolagets metod nådde vetenskapliga framgångar under världens största lung­­kongress med 25 000 deltagare, ERS i Milano, 9–13 september 2017. Forskarna bakom PExA tolkade det som rapporterades som ett genombrott för metoden bland forskare inom området.
 •  PExA erhåller i slutet av september 2017 en order från ett ledande barnsjukhus i Finland. Affären innebär att kunden hyr ett komplett PExA 2.0-system under minst sex månader med start i oktober.

Övriga händelser under det tredje kvartalet 2017

 •  PExA medverkar i juli på mötet ”New collaboration opportunities to develop low cost diagnostic tools in asthma” som arrangerades i London. Mötet syftade bland annat till att få prioritet inom NHS, National Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för förbättrad diagnostik. NHS är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  PExA meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget erhållit en order om tre PExA 2.0-system från Göteborgs universitet. Leverans sker omgående.
 •  PExA meddelar att bolaget rekryterat Jörgen Östling (PhD), senior forskare inom Life Science. Jörgen tillträder sin tjänst som ’Manager, Biochemical Analysis and Research’  med början i januari 2018 
 •  Bolaget rapporterar första ordern från Storbritannien. Ett komplett system, PExA 2.0, beställs från ett ledande universitets­sjukhus i England. Affären innebär att kunden hyr ett komplett PExA 2.0-system under minst sex månader med start i januari 2018.  

VD Erik Ekbo kommenterar

Det tredje kvartalet har varit framgångsrikt för PExA och jag tar härmed tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser och lämna en uppdatering kring PExAs utveckling.

En av kvartalets viktigaste händelser var att vår icke-invasiva forskningsmetod nådde vetenskapliga framgångar under världens största lungkongress, ERS i Milano som har mer än 25 000 deltagare. På kongressen presenterades fem betydelsefulla studier baserade på PExA, som alla belyser metodens potential ur olika aspekter. Den verkligt stora nyheten på kongressen var att prover från PExA, från en och samma individ, med en känslig analysmetod lyckats detektera och kvantifiera minst 145 olika proteiner och dessutom kunde man identifiera en proteinbaserad profil med kapacitet att skilja ut personer med astma från friska kontrollpersoner. Genom att jämföra proteinprofiler i PEx-prover från olika personer möjliggör PExA nu på ett unikt sätt detaljerade studier av de små luftvägarna som annars är en mycket svåråtkomlig del av lungan. En annan viktig studie som presenterades var en jämförelse mellan PEx-prover och den invasiva och i många fall smärtsamma metoden, så kallad bronkoalveolärt lavage (BAL), dvs. bronksköljning, som visade på en stark korrelation mellan de båda metoderna. Dessa resultat visar att PEx-prover bär på biologiskt relevant information och kan bana väg för upptäckter som kan leda till nya och förbättrade mediciner och diagnostik inom bland annat astma och KOL. Vi har en mycket spännande framtid framför oss inom detta område samtidigt som man måste komma ihåg att vi alltjämt befinner oss i en tidig utvecklingsfas. 

Kvartalet har även försäljningsmässigt varit lyckat. I början av augusti erhöll vi en uppföljningsorder från Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund som beställde ett andra PExA 2.0-system. Thoraxkliniken bedriver ett pilotprojekt inom biomarkörsforskning kring lungtransplantation och genom ordern utökas deras kapacitet att studera biomarkörer i studien. Att tidigt få en uppföljningsorder från ett ledande center är mycket glädjande och ett kvitto på att vår produkt uppskattas. Vi erhöll även i slutet av september en order från ett ledande barnsjukhus i Finland, vilka avser använda produkten i forskning kring lungsjukdomar bland barn och unga. Affären innebär att kunden hyr ett komplett PExA 2.0-system under sex månader och systemet kommer därmed att utvärderas för användning på barn och unga som drabbats av lungsjukdomar. Mycket glädjande kunde vi i oktober rapportera om vår första beställning från Storbritannien där vår kund är bland Englands ledande universitetssjukhus. Affären innebär att kunden hyr ett komplett system, PExA 2.0, under sex månader.

Efter periodens utgång erhöll vi en större order från Göteborgs universitet om tre PExA 2.0-system. Instrumenten ska primärt användas som en del i det världsunika forskningsprojektet SCAPIS, Swedish Cardio Pulmonary bioImage Study, med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. Studien pågår vid ett antal universitetssjukhus i Sverige och har som övergripande målsättning att hitta metoder för en förbättrad riskbedömning för hjärt- och lungsjukdomar. Totalt inom SCAPIS kommer cirka 30 000 svenska individer genomgå omfattande undersökningar och materialet kommer utgöra en av världens största kunskapsbanker och skapa goda möjligheter för nya forskningsgenombrott. PExAs metod kommer att användas för att karakterisera sjukdomsprocesser i små luftvägar och mer specifikt identifiera skillnader vid astma och KOL. Vi hoppas att resultaten på sikt kan bidra till förbättrad individualiserad behandling utifrån biomarkörer i utandningsluften.

Slutligen kan jag meddela att PExA har förstärkt organisationen med spetskompetens. I januari 2018 börjar Jörgen Östling (PhD) tjänsten som ”Manager, Biochemical Analysis and Research”. Östling är en av de forskare som presenterade de nya forskningsresultaten med PExA vid ERS i Milano och kommer närmast från AstraZeneca där han varit involverad i bland annat utveckling av metoder för biokemisk analys av PEx-prover. Jörgen är alltså redan insatt i vår metod och kommer således att ha en kort startsträcka från det att han påbörjar tjänsten. Jag är oerhört glad över att få ombord Jörgen som kommer tillföra bolaget helt nya möjligheter. Utöver sina specialistkunskaper har Jörgen ett stort upparbetat internationellt nätverk bland ledande lungforskare inom akademin och läkemedelsindustrin, vilket kommer att vara mycket värdefullt för PExA i samband med fortsatta kunddialoger och etablering av forskningssamarbeten.

Med vind i ryggen genom vetenskapliga framgångar på världens största lungkongress, ERS i Milano, har jag stor tilltro till PExAs framtid. Jag vill också passa på att tacka aktieägare och övriga investerare för det intresse som visas.

Göteborg, 2017-10-27           

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar