PExA deltar på nyskapande astmamöte i England

Report this content

PExA AB (”PEXA”) meddelar att bolaget accepterats för medverkan på mötet ”New collaboration opportunities to develop low cost diagnostic tools in asthma” som för första gången arrangeras i London den 17 juli. Mötet syftar bland annat till att få prioritet inom NHS, National Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för förbättrad diagnostik. NHS är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien.

’The Knowledge Transfer Network’ i samarbete med ’Innovate UK’ och ’Asthma UK’ arrangerarar för första gången ett event som kommer att samla ledande akademiker, små- och medelstora företag, läkemedelsbolag och finansieringsorganisationer i syfte att anta utmaningen att utveckla nya diagnostiska instrument som passar för framtidens hälso- och sjukvård.

Det finns ca 5,4 miljoner människor med astma i Storbritannien. Nuvarande diagnos av astma baseras primärt på klinisk historia och att man har försökt med olika behandlingsalternativ. Det är emellertid mycket svårt att exakt skilja mellan olika typer av astma. Cirka 40 procent av patienterna med astma svarar inte på den initiala behandlingen.

Det internationella projektet EARIP, European Asthma Research and Innovation Partnership, rankade behovet av bättre verktyg för förbättrad astmadiagnostik bland de med högst prioritet i ’The asthma research roadmap’. Mötet den 17 juli kommer att börja hantera detta brådskande behov, genom att samla intressenter för att definiera vilken typ av forskning som behövs, vem som kan utveckla nya diagnostiska verktyg och hur sådant arbete kan finansieras och levereras.

Mötet är ett sällsynt tillfälle att få insikter från ledare inom innovation, hälsa och akademi, inklusive chefsforskare för NHS England och professor Sven-Erik Dahlén, en internationellt erkänd expert på astmafenotyper. Under mötet kommer det även arrangeras fyra workshops som syftar till att bygga nya partnerskap inom astma­diagnostiska verktyg.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar