PExA rapporterar första beställningen från Storbritannien

PExA AB (”PExA”) meddelar att man erhållit order av ett komplett system, PExA 2.0, från ett ledande universitets­sjukhus i England.

PExA, som utvecklar och kommersialiserar ett forskningsinstrument för smärtfri insamling av biomaterial från de små och perifera luftvägarna, har ingått avtal med ett av Englands ledande universitetssjukhus vars forskningscenter inom astma och allergi är bland de främsta. Affären innebär att kunden hyr ett komplett system, PExA 2.0, under sex månader. Ordervärdet uppgår till cirka 120 000 kr och leverans samt installation är planerad att ske i början av januari 2018.

VD Erik Ekbo kommenterar:
”Det är mycket glädjande med den första kunden i England som är en strategiskt viktig marknad för oss. Lungsjukdomar representerar ett stort hälsoproblem i Storbritannien, inte minst med tanke på att ca 5,4 miljoner av landets invånare har astma.”

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar