Pfizers nya antibiotikum effektivt vid MRSA-infektioner

Pfizers nya antibiotikum effektivt vid MRSA-infektioner Pfizers nya antibiotikum Zyvoxid är mer effektivt än vankomycin, av många uppfattad som den sista utvägen vid behandling av multiresistenta MRSA-infektioner i hud- och mjukdelsvävnad. Fler patienter tillfrisknar med Zyvoxid, de behöver antibiotika intravenöst under kortare tid och de kan skrivas ut från sjukhuset snabbare. Det visar en ny jämförande studie som nyligen presenterades vid årsmötet för Infectious Disease Society of America (IDSA). Den snabba ökningen av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier är ett växande folkhälsoproblem globalt. Under senare tid har även experter i Sverige varnat för att läget är allvarligt, trots att läkarna i Sverige och övriga Norden är betydligt mer återhållsamma med att skriva ut antibiotika än i de flesta andra länder i Europa. Flera rapporter har talat om risken för att infektionssjukdomar som fortfarande är relativt lätta att bota inom en snar framtid blir svårbotade. Infektioner med resistenta mikroorganismer, exempelvis MRSA (meticillin-resistenta Staphylococcus aureus), ger upphov till stora kostnader och betydande lidande. Patienter som blir infekterade med dessa resistenta bakterier måste ofta ligga inlagda länge på sjukhus och behandlingsprognosen kan vara dålig. Därför är varje ny forskningsinsats som leder fram till mer effektiva antibiotika väsentlig. "Våra data visar att Zyvoxid är ett klart framsteg jämfört med traditionell behandling med vankomycin, eftersom behandlingsresultatet är bättre för patienter med allvarliga MRSA-infektioner", konstaterar professor John Weigelt, bitr klinikchef vid kirurgikliniken, Medical College of Wisconsin, USA, som är huvudprövare för studien. "Dessutom har Zyvoxid de påtagliga fördelarna att behovet av intravenös behandling minskar och att patienterna snabbare kan lämna sjukhuset och avsluta behandlingen hemma." Mer effektivt, kortare intravenös behandlingstid och snabbare utskrivning Studien omfattade 1 200 personer, varav 268 hade en säkerställd MRSA- infektion. Behandling med Zyvoxid (linezolid) som intravenös tillförsel och tabletter jämfördes med intravenös tillförsel av vankomycin i en randomiserad, öppen studie. Den kliniska utläkningen var signifikant bättre med Pfizers antibiotikum Zyvoxid vid behandling av komplicerade infektioner i hud- och mjukdelsvävnad orsakade av kända meticillinresistenta stammar av Staphylococcus aureus (MRSA). Dessutom var den genomsnittliga tiden för intravenös behandling upp till 10 dagar kortare med Zyvoxid och patienterna kunde skrivas ut från sjukhuset mer än två dagar tidigare. Detaljer om studien Denna fas IV-studie var en öppen, randomiseradjämförelse mellan behandling med Zyvoxid och vankomycin. Patienterna randomiserades till behandling med antingen Zyvoxid 600 mg två gånger dagligen i form av intravenös infusion eller tabletter, eller vankomycin 1 g två gånger dagligen som intravenös tillförsel, under 7 till 21 dagar.. Den genomfördes vid flera kliniker och omfattade 1200 patienter, varav 268 hade säkerställd MRSA. Den klinska utläkningen (t ex utläkt, förbättrad, oförändrad, icke bedömbar), bedömdes genom en jämförelse av infektionssymptom före samt 7 dagare efter behandling. Graden av klinisk utläkning definierades som antalet tillfrisknade patienter dividerat med tillfrisknade plus icke tillfrisknade patienter . I studien jämfördes också inläggningtiden på sjukhus, definierat som summan av antalet sjukhusdagar vid första inläggningen och eventuella återinläggningar under studieperioden. Vidare registrerades hur länge varje patient behandlades med intravenös tillförsel av antibiotika. Författarna till de till de abstracts som presenterades vid IDSA (Abstract 314 och Abstract 315), konstaterade att: · Hos de kliniskt utvärderbara patienterna hade Zyvoxid en signifikant högre utläkningsgrad på 94,4 % (n=436/462), jämfört med 90,4% (n=394/436) för vankomycin (p=0.0234). Hos de patienter med MRSA- infektioner som erhöll Zyvoxid, nådde 94,0 procent (n=126/134) klinisk utläkning, jämfört med 83,6 procent (n=112/134) av de vankomycinbehandlade (p=0,0108). · Behandlingstiden med intravenös tillförsel av antibiotika var signifikant kortare i Zyvoxid-gruppen av de kliniskt utvärderbara patienterna (i genomsnitt 2,0 dagar för Zyvoxid, jämfört med 9,1 dagar för vankomycin; p<0.0001). Hos patienterna med fastställd MRSA-infektion gavs Zyvoxid intravenöst i genomsnitt under 1,8 dagar,och vankomycin under 12,6 dagar (p<0,0001) · Zyvoxid förkortade inläggningstiden på sjukhus för såväl patienterna i den kliniskt utvärderbara populationen (i medeltal 6,9 dagar; n=491, jämfört med 9,3 dagar i vankomycingruppen; n=472) som för MRSA- patienterna (i genomsnitt. . 8,1 dagar för Zyvoxid (n=143) jämfört med 10,7 dagar för vankomycin(n=146); p=0,0026). · Förekomsten av läkemedelsrelaterade biverkningar var likartad i de båda behandlingsgrupperna. I båda grupperna klassificerades de flesta av biverkningarna som milda till måttliga. Om Zyvoxid Zyvoxid godkändes i Sverige 2001. Zyvoxid tillhör en ny grupp antibiotika, oxazolidinoner. Zyvoxid används för att behandla infektioner orsakade av grampositiva bakterier, även multiresistenta. Efter introduktionen har Zyvoxid visat sig vara ett viktigt behandlingsalternativ för speciella infektioner som man vet eller misstänker är orsakade av MRSA. Zyvoxid finns i form av infusionslösning och tabletter. Hittills har uppskattningsvis 500 000 patienter runt om i världen behandlats med Zyvoxid. För ytterligare information kontakta Petra Eurenius, Informationsansvarig Pfizer, 08-695 45 97, 070 268 13 92. www.pfizer.se Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01350/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar