3 057 personer i europeisk marknadsundersökning: Överaktiv blåsa ett störningsmoment i nära och intima relationer

3 057 personer i europeisk marknadsundersökning: Överaktiv blåsa ett störningsmoment i nära och intima relationer Trettionio procent av alla som själva har symtom på överaktiv blåsa eller känner någon som har det, har till följd av detta fått mindre närhet i sina relationer. Dessutom rapporterade en av fyra personer som själva har symtom eller känner någon med symtom på överaktiv blåsa att symtomen varit besvärande vid en intim stund. Det visar en ny konsumentundersökning som genomförts i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien. Syftet med undersökningen var att ta reda på allmänhetens uppfattning om det medicinska tillstånd som kallas överaktiv blåsa, och om hur de symtom som tillståndet ger påverkar den dagliga livsföringen, särskilt i fråga om intimitet och sömn. Undersökningen presenterades vid International Continence Society´s kongress i Heidelberg, som pågår just nu. - Överaktiv blåsa är fortfarande ett problem som både diskuteras alltför litet och diagnostiseras alltför sällan, men när man tar del av dessa resultat ser man att symtomen kan ha allvarliga effekter på intimitet och relationer, säger Beverly Whipple, professor emeritus vid Rutgers University, New Jersey, USA, som är vice ordförande för World Association of Sexology. - Det finns fortfarande mycket ogjort när det gäller att avstigmatisera detta tillstånd och få de drabbade att upphöra med att inskränka sin livsföring och sina sociala aktiviteter. Enligt undersökningen är det en person av fem som själv har eller känner någon som har överaktiv blåsa, vilket bekräftar tidigare publicerade beräkningar på att det finns 22 miljoner vuxna i de aktuella länderna plus Frankrike som lider av detta tillstånd. Överaktiv blåsa är ett tillstånd som kännetecknas av plötsliga urinträngningar, med eller utan ofrivilligt urinläckage, ofta med korta intervall, och behov av att stiga upp om natten för att kissa. Av deltagarna i undersökningen var det en på tre som uppgav att de själva eller någon de känner får stiga upp två eller fler gånger per natt för att gå på toaletten. De vanligaste svarsalternativen i fråga om hur den avbrutna sömnen påverkade livsföringen var sömnighet dagen därpå, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet i sitt arbete. - Vi vet från åratals forskning att överaktiv blåsa kan medföra allvarliga störningar på många aspekter av de drabbade personernas liv, säger Stefan Schumacher, läkare vid Klinik und Poliklinik für Urologie i Bonn, Tyskland. - Alltför många människor känner inte igen symtomen på överaktiv blåsa, eller vet inte om att det finns särskilda läkemedel mot detta tillstånd. Undersökningen omfattade 3057 vuxna personer från 35 års ålder och uppåt och genomfördes under 3 veckor i juni och juli 2002 av marknadsundersökningföretaget Ipsos UK. Undersökningen genomfördes enligt CAPI-metoden (Computer-Aided Personal Interviewing) med personliga intervjuer, på alla marknader utom Sverige, där intervjun skedde per telefon. - Det har genomförts åtskilliga undersökningar på sjukvårdsområdet under årens lopp. Den här nya undersökningen bekräftar effekterna av blåsproblem, exempelvis överaktiv blåsa, på den drabbade personens livsföring, och visar att dessa effekter inte är kulturbundna, kommenterade Ian Catchpole, chef för Ipsos Health UK. - Vi hoppas att den information som vi fått fram fungerar som stimulans för patienterna att tala med sin läkare om sina symtom och om de behandlingsalternativ som finns. Undersökningsresultat Påverkan på intimitet Sammanlagt 39% av de tillfrågade personerna rapporterade att de själva eller någon de känner upplever försämrad intimitet eller närhet i en relation till följd av symtom på överaktiv blåsa. Dessa siffror låg högst i Tyskland (52%), Italien (54%) och Spanien (45%). Dessutom rapporterade en av fyra personer som själva har symtom eller känner någon med symtom på överaktiv blåsa att dessa symtom varit besvärande vid en romantisk eller intim stund (ofta - 5%; ibland - 11%; vid något enstaka tillfälle - 9%). Resultaten var ungefär lika för män och kvinnor. Ett av flera symtom på överaktiv blåsa kan vara att man måste stiga upp om natten för att tömma blåsan. Sådana episoder kan också påtagligt försämra personens nattsömn, enligt undersökningen. Trettiofem procent uppger att de själva eller någon de känner stiger upp två eller fler gånger per natt för att gå på toaletten. Problemet att vara tvungen att gå upp om natten för att tömma blåsan var vanligare bland kvinnor än bland män samt bland äldre personer (över 55 år gamla) jämfört med yngre. Livsföring under dagtid När sömnen störs av att man behöver gå på toaletten påverkas också enligt undersökningen nästa dags aktiviteter, åtminstone hos vissa personer. Exempelvis svarade 40% av de personer i Sverige som själva steg upp 2 eller 3 gånger per natt, eller kände någon som gör det, att detta ledde till trötthet eller sömnighet på dagtid. 23% av samma kategori i Italien uppgav att resultatet var koncentrationssvårigheter under dagen. I alla länder rapporterade de personer som går upp två eller tre gånger för att kissa eller känner någon som gör det att produktiviteten på arbetet försämras (11%) och att tröttheten gör att de inte deltar i sociala aktiviteter dagen därpå (9%). Sammanlagt var det över hälften (54%) som rapporterade en eller flera av dessa effekter. Myter om överaktiv blåsa Allmänheten har ofta tilltro till vanliga myter om detta tillstånd, och sådana missuppfattningar kan påverka attityder och uppträdande i relation till medicinsk behandling. Nästan hälften (44%) av alla intervjuade svarade felaktigt att överaktiv blåsa är en naturlig del av åldrandet. Vidare svarade en fjärdedel (25%) av de intervjuade felaktigt att det bara är äldre personer som lider av detta besvär. Omkring 16% av de intervjuade svarade också felaktigt att det inte finns några läkemedel som kan sättas in mot överaktiv blåsa. Behandlingsalternativ När de blev tillfrågade om de själva eller någon de kände med överaktiv blåsa skulle kontakta läkare om sitt tillstånd om de fick veta att det fanns ett läkemedel mot symtomen på överaktiv blåsa, så svarade en stor majoritet (84%) ja. Största andelen ja-svar på denna fråga erhölls i Tyskland, där 93% av de intervjuade uppgav att de skulle kontakta sin läkare om behandling med läkemedel, följt av 90% i Sverige. Undersökningen sponsrades av Pharmacia Corporation, som marknadsför Detrusitol SR (tolterodintartrat depotkapslar) för behandling av överaktiv blåsa. Detrusitol SR är kontraindicerade för patienter med urinretention, obehandlat trångvinkelglaukom eller känd överkänslighet mot tolterodin eller någon annan komponent i läkemedlet. International Continence Society (ICS) är en kongress av tvärvetenskaplig karaktär som behandlar urininkontinens ur olika aspekter. Kongressen pågår mellan 27 och 30 augusti i Heidelberg, Tyskland. Informationsansvarig: Carolin Moro Tel arb: 08-695 70 65 Tel mobil: 070-360 41 94 Läs mer på www.pharmacia.se, www.icsoffice.org och www.ÖveraktivBlåsa.nu. [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00650/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00650/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20020902BIT00650/wkr0003.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.