Banyu och Pharmacia träffar avtal om nytt cancerpreparat

Report this content

Banyu och Pharmacia träffar avtal om nytt cancerpreparat Banyu Pharmaceutical Co., Ltd. och Pharmacia Corporation har träffat ett avtal om utveckling och kommersialisering av den substans med beteckningen J-107088 för behandling av cancer som Banyu tagit fram. Avtalet gäller hela världen utom Japan. J-107088 är en ny substans som hämmar DNA-topoisomeras-1 men är inte ett camptothecin. J-107088 tillhör en grupp ämnen som kallas indolokarbazoler. För närvarande undersöks J-107088 i kliniska studier i fas II i USA, och kliniska studier i fas I har nyligen avslutats i Japan. Enligt villkoren i avtalet får Pharmacia global ensamrätt till utveckling och marknadsföring av J-107088, med undantag för Japan. Pharmacia kommer nu att göra en kontantbetalning till Banyu och därefter göra ytterligare utbetalningar efterhand som vissa milstolpar i utvecklingsarbetet och registreringsförfarandet passeras. Avtalet ger också Banyu rätt till royalty på försäljningen av J-107088. Banyu kommer att vara kommersiell leverantör av den aktiva substansen J-107088. De närmare ekonomiska villkoren meddelades inte. "Vi är glada åt att få samarbeta med Pharmacia, som är ett bolag med stora kunskaper och erfarenheter på området cancerläkemedel. Vi hoppas att denna nya substans mot cancer som har tagits fram vid vårt forskningsinstitut i Tsukuba kommer att komma ut på marknaden och göras tillgänglig så snart som möjligt för patienter ute i världen", säger Satoshi Yamamoto, chef för forskning och utveckling vid Banyu. "Vi är mycket nöjda med att Banyu har valt Pharmacia som sin partner vid utvecklingen och marknadsföringen av J-107088", sade Gabriel Leung, Vice President och chef för Global Oncology, Pharmacia. "Vi tycker detta nya medel mot cancer har en spännande utvecklingspotential och tror att det kan komma att förstärka vår ledande position när det gäller behandling av cancer i tjock- och ändtarm och andra cancerformer." Vid de hittills genomförda kliniska studierna har J-107088 visat sig aktivt som ensamt medel mot cancer i tjock- och ändtarm, cancer i matstrupen och andra cancertyper med solida tumörer. Pharmacia räknar med att påbörja kliniska studier under 2003 med behandling av olika tumörtyper, bland annat vid cancer i tjock- och ändtarm. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser om bolagets verksamhet och ekonomiska resultat, vilka baseras på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som bolaget för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, av vilka några anges i de handlingar bolaget inlämnat till US Securities and Exchange Commission, så kan de faktiska resultaten komma att skilja sig avsevärt från de resultat som uttalas eller underförstås i förutsägelserna. Bolaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information blir känd eller att förändrade förhållanden uppkommit. Kontaktperson för media Paul Fitzhenry, Pharmacia USA, tel: +1 908 901 8770 Masaru Watanabe, Banyu Japan, tel: +81 3 5203 8105 Kontaktperson för finansanalytiker Alex Kelly, Pharmacia USA, tel: +1 908 901 7028 Tetsurou Kobayashi, Banyu Japan, tel: +81 3 5203 8163 Pharmacia Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag vars innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 43.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 tillkännagav Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE: PFE) att de ingått ett definitivt avtal som innebär att Pfizer förvärvar Pharmacia genom en aktiebytestransaktion, som förväntas vara avslutad vid slutet av 2002. Banyu Som ett bolag i den grupp som leds av Merck & Co., Inc., ett av världens största läkemedelsbolag, arbetar Banyu med att upptäcka, utveckla och marknadsföra läkemedel som har stora patientfördelar. Banyus affärsidé bygger på arbete "för patienternas bästa". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar