Pharmacia presenterar tillväxtstrategi med fokus på läkemedel

Pharmacia presenterar tillväxtstrategi med fokus på läkemedel Efter tillkännagivandet av planerna på att knoppa av det lantbruksanknutna dotterbolaget Monsanto under andra halvan av 2002, presenterade Pharmacia Corporation (NYSE: PHA) idag sina planer och prioriteringar för tillväxt som ett renodlat läkemedelsföretag. Inför ett investerarmöte i New York presenterade ledningsgruppen Pharmacia företagets senaste resultat, plus prognoserna för läkemedelsverksamheten. Centrala forsknings- och utvecklingsprojekt beskrevs och detaljer i de ekonomiska utsikterna för 2002 diskuterades. Vid mötet berättade företaget att Pharmacia efter avknoppningen av lantbruksverksamheten nästa år kommer att få omkring 85% av sina intäkter från kärnverksamheten med receptförskrivna läkemedel, med resterande 15% från den övriga läkemedelsverksamheten. Till den övriga läkemedelsverksamheten hör produkter för egenvård, veterinärmedicinska produkter, läkemedelsråvaror och diagnostika. "Pharmacia är nu ett starkt fokuserat läkemedelsföretag med en stark uppsättning nya, fräscha och växande produkter", sade Fred Hassan, ordförande och koncernchef. "Trots att förutsättningarna för vår verksamhet i dessa dagar ändras så snabbt är vi övertygade om att vi kommer att uppnå stabil långsiktig tillväxt som ett av de ledande bland de stora amerikanska läkemedelsföretagen." Nyckelprodukter bakom tillväxt Företaget informerade investerarmötet om att nyckelprodukterna fortsätter att driva tillväxten i företaget. Fem långsiktiga tillväxtmotorer - Celebrex/Celebra, Detrol/Detrusitol SR, Camptosar, Xalatan och Zyvox/Zyvoxid - svarade för 44% av Pharmacias försäljning av receptförskrivna produkter under de första nio månaderna 2001, jämfört med 39% för hela året 2000. Företaget konstaterade att dessa tillväxtmotorer fortfarande befinner sig i inledningen av sina tillväxtfaser och har starkt produktskydd. De viktiga patenten har långt kvar innan de löper ut. Fred Hassan sa också: "Vi följer stenhårt en strategi som ska ge oss en ledande position inom alla de områden där vi konkurrerar, framför allt inom artros/reumatism och smärta, glaukom, kolorektal cancer, överaktiv blåsa och Parkinsons sjukdom. Vi är mycket nöjda med våra framgångar med att skapa varumärken som är bäst i sin klass." Bland de produkter som sammanfattades återfanns följande: Celebrex/Celebra (celecoxib kapslar) - försäljningssiffrorna för världens mest sålda receptförskrivna läkemedel mot artros och ledgångsreumatism ser ut att överträffa tre miljarder USD för 2001. Celebra godkändes i oktober av US Food and Drug Administration (FDA) för behandling av akuta smärttillstånd och primär dysmenorré (menssmärta) hos vuxna. Denna nya indikation gör att Celebra har den bredaste indikationsprofilen av alla specifika COX 2-hämmare på marknaden idag. Celebra har sällskap av två färska godkännanden gällande specifika COX 2- hämmare - Bextra och Dynastat - vilket ger Pharmacia den bredaste coxibportföljen i branschen och ger ökade möjligheter för expansion på marknaden. Konkret framhölls att: Bextra (valdecoxib tabletter), en andra generationens COX 2-hämmare, godkändes av FDA tidigare i november för behandling av ledförslitning/artros, ledgångsreumatism och smärta i samband med menstruella kramptillstånd. Bextra, som kommer att marknadsföras gemensamt med Pfizer, är godkänt på indikationen artros och reumatiska ledsmärtor med doseringen 10 mg en gång dagligen och ger 24 timmars smärtlindring. I globala kliniska försök med över 5000 patienter visade Bextra jämförbar effekt men bättre gastrointestinal säkerhet och tolererbarhet än de konventionella NSAID-preparat som ingick i försöken, närmare bestämt naproxen, ibuprofen och diklofenak. I kontrollerade studier på artros och reumatism har användning av Bextra i den rekommenderade dosen inte givit någon förhöjning av frekvensen kardiovaskulära eller renala biverkningar i förhållande till de NSAID-preparat som ingått i studierna. Dynastat (parecoxibnatrium injektionsvätska), den första injicerbara specifika COX 2-hämmaren, rekommenderades för godkännande av EU:s kommitté för farmaceutiska specialiteter (CPMP), för kortvarig behandling av postoperativ smärta. Denna rekommendation innebär att ett gemensamt godkännande för marknadsföring kommer att beviljas för alla EU:s femton medlemsländer, plus Norge och Island. Företaget konstaterade att rekommendationen från CPMP har förbehållet att Dynastat bör användas med försiktighet vid bypassoperation av hjärtats kranskärl, särskilt till patienter som tidigare haft någon form av stroke. Detta förbehåll gäller inte andra typer av operation. I en sekvensstudie av patienter som efter bypassoperation fått doser högre än de rekommenderade, av först Dynastat och sedan Bextra, kunde man konstatera att de kardiovaskulära biverkningarna låg inom de förväntade intervallen. I den aktuella studien var dock förekomsten av dessa biverkningar lägre i placebogruppen än vad som observerats i tidigare studier. Detta innebar att gruppen som fått Dynastat/Bextra hade ett antal större kardiovaskulära biverkningar än kontroll-gruppen, dock utan att skillnaden var statistiskt säkerställd. I kliniska prövningar har Dynastat gett snabbeffekt och långtidsverkande lindring av postoperativ smärta, med färre av de effekter på mage/tarm och trombocytvärden som normalt förknippas med NSAID-preparat. Detta har betydelse eftersom läkarna tidigare haft begränsade möjligheter att dosera smärtstillande läkemedel omedelbart efter operation, på grund av risk för blödningar och sänkt andningsfrekvens. Cancerportföljen Försäljningen av Pharmacias onkologiprodukter förväntas överstiga 1 miljard USD för 2001, med Camptosar som den ledande produkten. Camptosar (irinotekanhydroklorid injektionsvätska) är idag standardbehandling vid metastaserad cancer i tjock- och ändtarm. Försäljningen av Camptosar nådde 462 miljoner USD under de första nio månaderna 2001. Pharmacias onkologiportfölj växer förutom med Camptosar också med bröstcancerläkemedlet Aromasin (exemestan tabletter) och Ellence (epirubicinhydroklorid injektionsvätska). Företaget konstaterade att försäljningen av Ellence i USA och globalt förväntas överskrida 200 miljoner USD för 2001. "Vårt mål är att bli ett av de tre största företagen inom onkologisektorn, genom att förstärka vår nuvarande starka portfölj med en aggressiv satsning på forskning", sade Fred Hassan. Företaget berättade att studier pågår av Camptosar vid cancer i bukspottkörteln, småcellig lungcancer och som adjuvant terapi vid tidig kolorektal cancer. Starka forskningsprogram är också igång för hämning av angiogenesen, vilket är ett nytt viktigt område inom onkologin. Viktig forskning och utveckling Vid genomgången av prioriterade områden för forskning och utveckling beskrev företaget sitt fokus på specifika teknologiska plattformar i tidigt forskningsskede, och presenterade några viktiga projekt som befinner sig i slutskeden. Företaget påpekade att man har valt att fokusera på specifika molekylära mål, där det finns möjlighet att förbättra behandlingen av ett brett spektrum av sjukdomar. Förutom kinas- plattformen betonades potentialen hos COX 2-plattformen för andra områden än ledsmärta och inflammation, exempelvis behandling av cancer och kärlsjukdomar. Bland de program som befinner sig i ett sent utvecklingsskede finns: Epleron - Pharmacias selektiva aldosteronblockerare (SAB) är det första läkemedlet i en ny klass med annorlunda verkningsmekanism. Företaget avslutade nyligen studier i fas III gällande högt blodtryck och räknar med att kunna lämna in ansökan om registrering av nytt läkemedel (NDA) för denna indikation under första kvartalet 2002. Man håller också på att slutföra studier i fas III hjärtsvikt och räknar med att kunna lämna in en NDA under första kvartalet 2003. Kliniska prövningar indikerar att epleron har utmärkt säkerhet och tolererbarhet och kan innebära ett gynnsamt alternativ vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Studierna indikerar att epleron kan kombineras med andra vanliga läkemedel vid behandling av dessa tillstånd som för de flesta patienterna kräver insats av flera läkemedel. CDP 870 - Företaget meddelade också goda framgångar med den kliniska utvecklingen av CDP 870, ett nytt preparat under utveckling för behandling av ledgångsreumatism. CDP 870 tillhör en ny klass av läkemedel som hämmar tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a) som är en viktig mediator i vissa autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. CDP 870 har givit positiva resultat i fas II-programmet och kliniska prövningar i fas III gällande ledgångsreumatism planeras nästa år. Deramciklan - Pharmacia bedriver gemensam utveckling och kommersialisering av deramciklan, en 5HT2a-antagonist. Deramciklan tillhör en ny klass av ångestdämpande läkemedel. Medlet prövas för närvarande kliniskt i fas III-studier i Europa gällande behandling av generaliserat ångestsyndrom. Pharmacia kommer att initiera fas III- studier i USA under första halvan av nästa år och har att marknadsföra deramciklan i USA när registrering skett. Pharmacia har också rätt att utveckla produkten i Japan och i andra länder. Ekonomiska framtidsutsikter Som en följd av beslutet att knoppa av Monsanto konstaterade företaget att resultat- och balansräkningarna för lantbruksverksamheten kommer att redovisas som avyttrad verksamhet, med början fjärde kvartalet 2001. För hela året räknar Pharmacia med att kunna rapportera en vinst per aktie (EPS) i läkemedelsverksamheten på omkring 1,43 USD. För 2002 räknar företaget enligt tidigare prognoser med att uppnå en vinst per aktie på 1,91 - 1,96 USD, inräknat den avvecklade Monsanto- verksamheten. Utan Monsanto blir Pharmacias EPS för hela 2002 omkring 1,52 - 1,57 USD. I denna uppskattning ingår ett kvartals vinst från Ambien, som enligt ett tidigare avtal kommer att överföras under 2002 till Sanofi-Synthélabo, men där ingår inte de betalningar som skall göras av Sanofi-Synthélabo i samband med denna överföring. Företaget konstaterade att ökningen av försäljningen 2002 kommer att påverkas avsevärt av överföringen av Ambien. Utan Ambien räknar företaget med en försäljningsökning för Rx-produkterna på 7-10 % för 2002. Vidare redovisade företaget att man, med fortsatt fokusering på tillväxt för nyckelprodukterna, aktivt tagit tillvara synergierna och kostnadsbesparingarna som följde på samgåendet med Monsanto i april 2000. Den årliga kostnadsbesparingen kommer att uppgå till omkring 950 miljoner USD för 2002. Företaget sade också att rörelsemarginalerna kommer att förbättras ytterligare under 2002. Bruttomarginalen förväntas öka till 78-79 % av försäljningen under 2002, bland annat till följd av avknoppningen av Monsanto. EBIT-marginalen kommer att ligga på 19-20 %, medan nettoresultatet blir cirka 14 % av försäljningen under 2002. Vidare påpekades att företagets nettoskuldsättning kommer att minska avsevärt till slutet av 2002. Från en nettoskuld på 6,2 miljarder USD i början av 2000 förväntas skulden minska till mindre än 1 miljard i slutet av 2002, sedan lantbruksverksamheten avknoppats och ett återköp av egna aktier genomförts. Mediakontakt: Paul Fitzhenry, Pharmacia, tel: +1 908 305-6283 Marianne Hjertstrand, 08 - 695 46 42 Analytikerkontakt: Craig Tooman, Pharmacia, tel: +1 908 901-8853 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01500/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar