Pharmacia rapporterar 33 procents vinstökning per aktie för fjärde kvartalet 2000

PHARMACIA RAPPORTERAR 33 PROCENTS VINSTöKNING PER AKTIE FöR FJäRDE KVARTALET 2000 · Försäljningen av receptförskrivna läkemedel ökade med 11 procent under fjärde kvartalet, 16 procent i lokala valutor - Försäljningen av Celebrex/Celebra ökade till 772 miljoner dollar (+55%) - Xalatan ökade sin försäljning till 196 miljoner dollar (+23%) - Camptosar ökade till 116 miljoner dollar (+40%) - Detrol/Detrusitol sålde för 113 miljoner dollar (+21%) · Vinsten per aktie för hela året ökade med 31 procent, vilket är det bästa resultatet bland de stora företagen i läkemedelsbranschen · Kostnadsbesparingarna under 2000 till följd av fusionen blev 290 miljoner dollar, vilket är bättre än plan · Omstruktureringen av Monsanto Ag ledde till besparingar under 2000 på 87 miljoner dollar Andra händelser · Pharmacias tätposition inom området överaktiv blåsa förstärktes av godkännandet i USA av nya Detrol LA med dosering en gång per dag · Zyvox, företagets nya antibiotikum, fick i Storbritannien sitt första godkännande för Europa · Ansökan om nytt läkemedel inlämnades i USA till Food and Drug Administration (FDA) gällande en ny COX-2-specifik hämmande substans, parecoxib, för smärtlindring · Den partiella börsintroduktionen (IPO) av Monsantos lantbruksverksamhet genomfördes framgångsrikt Ekonomisk Oktober-december Januari-december sammanfattning 2000 1999 Förändr 2000 1999 Förändr MUSD MUSD . MUSD MUSD . procent procent Läkemedelsprodukter 3.337 3.094 8 12.645 11.102 14 (pågående verksamhet) Lantbruksprodukter 1.208 1.128 7 5.501 5.215 5 (pågående verksamhet)* Försäljning, totalt 4.545 4.222 8 18.146 16.317 11 (pågående verksamhet)* Resultat av pågående verksamhet 417 316 32 1.902 1.432 33 (justerat, se resultaträkningen) Vinst per aktie USD USD USD USD efter full 0,11 0,22 - 50 0,54 1,07 - 50 utspädningseffekt (före justeringar) Vinst per aktie efter full 0,32 0,24 33 1,45 1,11 31 utspädningseffekt (justerat, se resultaträkningen) Uppgifterna om förändringen mellan åren påverkas av vissa poster som påverkar jämförbarheten. Se avsnittet Rörelseresultat på sidan 3. * Pågående verksamhet innefattar inte Stoneville Pedigreed Seed och nutritionsverksamheten som avyttrades under 1999 och avspeglar inte heller inverkan av nya redovisningsregler. Obs: Enligt nya redovisningsrekommendationer i SAB 101 beträffande intäktsredovisning skall företaget retroaktivt ändra sin redovisning av försäljning och resultat för hela året 2000. Dessa riktlinjer tillämpas fr o m den 1 januari 2000 och företaget redovisade då en justering före skatt på 198 miljoner dollar för att återföra tidigare bokförda intäkter påverkade av SAB 101. Utöver denna justering påverkade SAB 101 inte nämnvärt Pharmacias vinst per aktie för 2000 på 1,45 dollar. I Monsantos lantbruksanknutna verksamhet uppkom emellertid förskjutningar i kvartalsresultaten för 2000. För att underlätta analysen i detta pressmeddelande redovisas här värdena enligt de principer som gällde före SAB 101. Peapack, New Jersey, den 12 februari 2001 Pharmacia Corporation (NYSE: PHA) rapporterar försäljning och resultat för det fjärde kvartalet 2000. Det ekonomiska resultatet fram till den 31 december 2000 var följande: Försäljning Pharmacia hade under fjärde kvartalet en nettoförsäljning i pågående verksamhet på 4,5 miljarder dollar, vilket är en ökning med 8 procent i förhållande till fjärde kvartalet 1999. Om man bortser från valutakurseffekter ökade nettoförsäljningen med 13 procent under fjärde kvartalet. Nettoförsäljningen inom läkemedelsverksamheten var 3,3 miljarder dollar, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999. Försäljningen av lantbruksprodukter var 1,2 miljarder dollar, en ökning med 7 procent. För helåret var ökningen av läkemedelsförsäljningen 14 procent, till 12,6 miljarder dollar, medan lantbruksprodukterna ökade med 5 procent, till 5,5 miljarder dollar. Försäljningen av receptförskrivna läkemedel ökade med 11 procent under fjärde kvartalet, eller 16 procent räknat i lokala valutor. För hela året ökade försäljningen av receptförskrivna läkemedel med 17 procent, eller 20 procent räknat i lokala valutor. Resultat Pharmacia redovisade efter justeringar ett resultat för fjärde kvartalet på 417 miljoner dollar, vilket är 32 procent högre än resultatet för fjärde kvartalet 1999. För hela året var resultatet 1,9 miljarder dollar (+33%). Den justerade vinsten per aktie var 0,32 dollar för fjärde kvartalet (+33%). För hela året var vinsten per aktie 1,45 dollar, vilket är 31 procent högre än föregående år. I resultaten före justeringar för fjärde kvartalet har inräknats 327 miljoner dollar (198 miljoner dollar efter skatt, motsvarande 0,15 dollar per aktie) i sammanlagda kostnader för omstruktureringar och samgående (se koncernens resultaträkning på sidan 7 för ytterligare detaljer). I sin kommentar till rapporten säger Pharmacias verkställande direktör Fred Hassan: "Vi är mycket nöjda med våra resultat för fjärde kvartalet, särskilt ökningen av vinsten per aktie med 33 procent, som är bättre än våra konkurrenters siffror. Våra starka resultat för kvartalet och för hela året visar att våra ursprungliga motiv för fusionen var välgrundade. Förändringarna under det gångna året lägger en stark grund för framtida tillväxt." Försäljningsutvecklingen inom läkemedelsverksamheten Oktober-december 2000 Januari-december 2000 MSEK a) MUSD Förändrin MSEK a) MUSD Förändrin g procent g procent Försäljning 31.811 3.337 8 120.541 12.645 14 (pågående verksamhet) Viktiga receptförskrivn a produkter Celebrex/ 7.359 772 55 24.918 2.614 78 Celebra Ambien 1.973 207 13 6.721 705 35 Xalatan 1.868 196 23 6.606 693 37 Genotropin 1.163 122 - 9 4.452 467 1 Camptosar 1.106 116 40 4.204 441 50 Detrol/ 1.077 113 21 4.118 432 31 Detrusitol a) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1 = SEK 9,5327 per 2000-12-29 har använts. Bakom ökningen av läkemedelsförsäljningen under fjärde kvartalet ligger främst en ökning med 20 procent för försäljningen av receptförskrivna läkemedel i USA. För hela året ökade försäljningen av receptförskrivna läkemedel i USA med 26 procent och globalt med 17 procent. En stark försäljningsökning i Europa motverkades delvis av negativa valutakurseffekter. Räknat i lokala valutor ökade läkemedelsförsäljningen i Europa med 12 procent under fjärde kvartalet och med 11 procent under hela året. Celebrex/Celebra, världens mest sålda receptförskrivna läkemedel för behandling av artros och reumatoid artrit, sålde för 772 miljoner dollar under fjärde kvartalet och för 2,6 miljarder dollar under hela året. I USA var försäljningen under fjärde kvartalet 597 miljoner dollar. Grossistledet har gjort en viss upphandling till lager inför en prishöjning i december, vilket har ökat kvartalets försäljning något. Under fjärde kvartalet lanserade Pharmacia Celebrex i Frankrike, vilket fullbordar lanseringarna under 2000 på de stora europeiska marknaderna. Xalatan, världens mest sålda läkemedel mot glaukom, fortsatte sin tillväxt på alla viktiga marknader. Försäljningen nådde 196 miljoner dollar under fjärde kvartalet, en ökning med 23 procent jämfört med förra året. För hela året ökade försäljningen av Xalatan med 37 procent till 693 miljoner dollar. Xalatan är redan marknadsledande i USA och Europa och intar tätplatsen bland de receptförskrivna glaukommedlen i Japan, efter bara 21 månader på marknaden. För närvarande svarar marknader utanför USA för över hälften av den globala försäljningen av Xalatan. Försäljningen av Camptosar nådde 116 miljoner dollar under fjärde kvartalet, vilket är 40 procent mer än under fjärde kvartalet 1999. För hela året ökade försäljningen av Camptosar med 50 procent till 441 miljoner dollar, vilket avspeglar att Camptosar sätts in tidigare i behandlingen av metastaserande tjock- och ändtarmscancer efter godkännandet från FDA i april som en av komponenterna i förstahandsbehandlingen. Tack vare bättre överlevnadsdata är nu behandling med Camptosar standard för patienter med metastaserande tjock- och ändtarmstarmscancer. Detrol/Detrusitol, det ledande behandlingsalternativet mot överaktiv blåsa, sålde för 113 miljoner dollar under fjärde kvartalet (+21%) och för 432 miljoner dollar under hela året (+31%). Under 2000 passerade försäljningen av Detrusitol utanför USA för första gången 100 miljoner dollar, som en följd av en växande marknad för behandlng av överaktiv blåsa. Genotropin, världens mest sålda tillväxthormon, nådde en försäljning på 122 miljoner dollar (-9%) under fjärde kvartalet. Minskningen orsakades främst av en negativ valutakurseffekt i Europa, som svarar för omkring hälften av den globala försäljningen av Genotropin. För hela året ökade den globala försäljningen endast obetydligt, till 467 miljoner dollar, trots 27 procents ökning i USA, där Genotropin fortsätter att få en ökande andel av påbörjade behandlingar. Zyvox, som lanserades i USA i april 2000 för behandling av svåra infektioner med grampositiva bakterier, har sålt för 18 miljoner dollar under fjärde kvartalet och 48 miljoner dollar under hela året. Zyvox är det första antibiotikum i en helt ny klass av antibiotika som har presenterats på över 35 år. Det godkändes nyligen i Storbritannien och lanseras där nu i februari. Försäljningen av Ambien, det ledande läkemedlet i USA mot sömnsvårigheter, nådde 207 miljoner dollar (+13%) under fjärde kvartalet. För hela året ökade försäljningen av Ambien med 35 procent och nådde 705 miljoner dollar. I USA har Ambien nu över 55 procent av marknaden för läkemedel mot sömnsvårigheter. Försäljningsutvecklingen inom den lantbruksanknutna verksamheten Försäljningen i Monsanto Company, som är det lantbruksanknutna dotterbolaget till Pharmacia, ökade med 7 procent under fjärde kvartalet och med 5 procent för hela året, efter justering för att exkludera effekterna av SAB 101och försäljning av avyttrad verksamhet. Den globala försäljningen av växtskyddsmedlet Roundup ökade med 9 procent under fjärde kvartalet. Tillväxten var särskilt stark i USA och Argentina. Rörelseresultat Pharmacias bruttomarginal efter justeringar var 69 procent för fjärde kvartalet, vilket är 1 procentenhet bättre än föregående år, främst tack vare produktmixen på läkemedelssidan. Kostnaderna för försäljning, administration m m efter justering minskade med 1 procentenhet till 39 procent av försäljningen under fjärde kvartalet. Kostnaderna för forskning och utveckling efter justering uppgick för kvartalet till 675 miljoner dollar, vilket är något lägre än föregående år. Här ingår en minskning med 21 miljoner dollar i kostnaderna för FoU inom lantbruksverksamheten, vilket avspeglar företagets nya fokusering på de viktigaste grödorna. Företagets totala årliga effektiva skattesats för 2000 är 30 procent, oräknat kostnader för samgående och omstrukturering och vissa andra poster. Utsikter Som ovan nämnts föreskrivs i SAB 101 förändringar i redovisningen av intäkter för dotterbolaget Monsanto Ag. Dessa förändringar kommer att påverka fördelningen av Pharmacias kvartalsresultat under 2000, men inte vinsten per aktie för hela året på 1,45 dollar. Senare under februari kommer företaget att i ett pressmeddelande presentera kvartalsresultaten för 2000 omräknade enligt riktlinjerna samt ytterligare information. För 2001 förväntar sig Pharmacia fortsatt tvåsiffrig försäljningsökning för läkemedlen och försäljningsökning på samma nivå som under 2000 för lantbruksprodukterna. Företaget bedömer att koncernens nettoresultat från pågående verksamhet under 2001 kommer att öka med mer än 20 procent. Vinsten per aktie förväntas öka med omkring 20 procent, inräknat utspädningseffekten av den partiella börsintroduktionen av Monsantos lantbruksverksamhet som skedde under fjärde kvartalet 2000. I dessa tillväxtprognoser har inte inräknats effekterna av kostnader för samgående och omstrukturering, liksom även vissa andra poster. Andra händelser I slutet av december godkände FDA Detrol LA, ett läkemedel för behandling av överaktiv blåsa med dosering en gång dagligen. Denna nya depotberedning har också godkänts i Schweiz, där den kommer att marknadsföras under namnet Detrusitol SR. För närvarande marknadsför Pharmacia Detrol/Detrusitol för docering två gånger dagligen i över 30 länder. Före årsskiftet fick också företaget i Sverige det första godkännandet gällande Xalcom, ett nytt behandlingsalternativ för glaukom med öppen kammarvinkel. Xalcom är en fast kombination av Pharmacias Xalatan och timolol, en vanligt förekommande betablockerare, avsett för patienter som kräver mer aggressiv behandling för att sänka det intraokulära trycket. Med godkännandet av Xalcom i Sverige inleds EU:s procedur för ömsesidigt godkännande. Under fjärde kvartalet hade Pharmacia också fortsatta framgånger med viktiga ansökningar om registrering. I oktober inlämnade företaget till FDA en ansökan om nytt läkemedel gällande parecoxibnatrium, det första injicerbara smärtstillande medel som baseras på en COX-2-specifik hämmande substans. Pharmacia fullbordade också den planerade partiella börsintroduktionen (IPO) av Monsantos lantbruksverksamhet. Aktierna i Monsanto (NYSE: MON) började noteras på börsen i New York den 18 oktober. Efter denna partiella börsintroduktion innehar Pharmacia omkring 85 procent av aktierna i Monsanto. Pharmacia Corporation (NYSE:PHA) är ett ledande globalt läkemedelsföretag som bildats genom en fusion mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company med dess läkemedelsdel G.D. Searle. Pharmacia har en bred produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig budget för forskning och utveckling av läkemedel på mer än 2 miljarder dollar. Pharmacia har också i sitt dotterbolag Monsanto en integrerad lantbruksanknuten verksamhet som tillhör de ledande i världen. Vissa uppgifter som lämnas i detta pressmeddelande, t. ex. uppgifter om företagets förväntade ekonomiska resultat, nya och existerande produkters resultat, läkemedelsgodkännanden, valutakurseffekter och andra icke-historiska fakta, är förutsägelser om framtiden (så som denna term definieras i Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Eftersom sådana förutsägelser grundas på faktorer som kännetecknas av risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i förutsägelserna. Företaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser. Till de nämnda faktorerna hör, bland andra: ledningens förmåga att genomföra strategiska initiativ; företagets förmåga att framgångsrikt marknadsföra nya och existerande produkter på nya och existerande inhemska och utländska marknader; framgångar i företagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter och den snabbhet med vilken myndigheternas tillståndsgivning och produktlanseringarna kan ske; fluktuationer i valutakurserna; effekterna av företagets redovisningspolicy och allmänna förändringar i allmänt accepterad redovisningspraxis; företagets utsatthet för produktansvarsprocesser och oförutsedda händelser relaterade till verklig eller påstådd miljöförorening; den inhemska och utländska sociala, juridiska och politiska utvecklingen, framför allt i samband med sjukvårdsreform, produktansvar och andra rättsliga förfaranden; ökad generisk och varumärkesbaserad konkurrens för företagets växtskyddsmedel Roundup sedan patentskyddet i USA löpt ut i september 2000; jordbruksverksamhetens säsongsbetonade karaktär, de allmänna ekonomiska förhållandena och företagandets villkor; företagets förmåga att attrahera och behålla nuvarande ledning och andra medarbetare; samt andra risker och faktorer som presenteras i dokument som inlämnats till Securities and Exchange Commission, inklusive Form 10-K för det år som löpte ut den 31 december 1999. Mediakontakter Analytikerkontakter Koncernen och Koncernen och läkemedels- läkemedels- verksamheten: verksamheten: Paul Fitzhenry Craig Tooman +1-908-901-8770 +1-908-901-8853 Marianne Hjertstrand 08-695 46 42 0706-97 46 42 Lantbruksanknut Lantbruksanknuten en verksamhet: verksamhet: Lori J. Fisher Andy Kuchan +1-314-694-8535 +1-314-694-7867 Geografisk fördelning av försäljningen av läkemedel under fjärde kvartalet och januari-december 2000 (pågående verksamhet) (Ej reviderad) Nettoförsäljn Okt-dec Förändr Förändrin Jan-dec Förändr Förändrin ing 2000 ing g exkl 2000 ing g exkl (pågående MUSD procent valutaeff MUSD procent valutaeff verksamhet) ekter ekter procent procent USA 1.834 16 16 6.939 23 23 Japan 255 - 4 - 1 942 13 7 Italien 129 - 8 9 527 - 2 13 Storbritannie 124 - 3 8 445 - 2 4 n Tyskland 111 - 10 7 440 - 6 8 Frankrike 98 - 2 16 359 - 9 5 Övriga 786 3 14 2.993 9 17 världen Totalt 3.337 8 13 12.645 14 17 Försäljningens fördelning på verksamhetsområden under fjärde kvartalet och januari-december 2000 och 1999 Nettoförsäljnin Okt-dec Okt-dec Förändrin Jan-dec Jan-dec Förändri g 2000 1999 g 2000 1999 ng MUSD MUSD procent MUSD MUSD procent USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tot lt lt lt lt lt alt Läkemedelsprodu 1.8 3.33 1.5 3.09 16 8 6.93 12.6 5.66 11.1 23 14 kter 34 7 77 4 9 45 3 02 (pågående verksamhet) Avvecklad - - - 5 -* -* - 6 - 75 -* -* verksamhet Läkemedelsprodu 1.8 3.33 1.5 3.09 16 8 6.93 12.6 5.66 11.1 23 13 kter inklusive 34 7 77 9 9 51 3 77 avvecklad verksamhet Lantbruksproduk 541 1.20 476 1.12 14 7 3.00 5.50 2.80 5.21 7 5 ter 8 8 8 1 6 5 (pågående verksamhet före SAB101) Avvecklad - - 1 1 -* -* - - 32 33 -* -* verksamhet Avgår justering 49 49 - - * * 8 8 - - * * enl SAB101 Lantbruksproduk 492 1.15 477 1.12 3 3 3.00 5.49 2.83 5.24 6 5 ter 9 9 0 3 8 8 inklusive avvecklad verksamhet och SAB101 * Ej meningsfull jämförelse. KONCERNRESULTATRÄKNING FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI-DECEMBER 2000 OCH 1999 (Ej reviderad) Oktober- Okt- Förä Januari- Jan- Förän december dec ndr december dec dr 2000 1999 2000 1999 MSEK MUSD MUSD % MSEK a) MUSD MUSD % a) Nettoförsäljning 42.859 4.496 4.228 6 172.961 18.14 16.42 10 4 5 Kostnader för sålda 13.765 1.444 1.341 8 53.917 5.656 5.319 6 varor 1) Forskning och 6.482 680 694 - 2 26.244 2.753 2.815 - 2 utveckling 2) Försäljning, 16.978 1.781 1.678 6 64.241 6.739 5.874 15 administration m m 3) Avskrivning och justering för 648 68 65 5 3.117 327 248 32 goodwill 4) Övrigt, netto 5) - 105 - 11 24 -* - 229 - 24 - 82 -* Kostnader för samgående och 2.669 280 13 -* 10.276 1.078 55 -* omstrukturering 6) Resultat före finansiella poster 2.421 254 413 - 38 15.395 1.615 2.196 - 26 och skatt Finansiella 257 27 59 - 53 2.307 242 298 - 19 kostnader, netto Resultat före skatt 2.164 227 354 - 36 13.088 1.373 1.898 - 28 Avsättning för skatt 324 34 93 - 64 3.765 395 592 - 33 Minoritetsintressen i - 57 - 6 * - 57 - 6 * dotterbolag, netto efter skatt 7) Resultat (pågående 1.897 199 261 - 24 9.380 984 1.306 - 25 verksamhet) 8) Resultat från -* 57 -* avvecklad verksamhet, netto efter skatt Vinst/förlust vid - 95 - 10 23 -* - 353 - 37 35 -* försäljning av avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat före extraordinär post och 1.802 189 284 - 33 9.027 947 1.398 - 32 ackumulerad effekt av ändrad redovisningsprincip Extraordinär post, - 305 - 32 - -* - 305 - 32 - -* netto efter skatt 9) Ackumulerad effekt av ändrad - - - -* - 1.887 - 198 - 20 -* redovisningsprincip, netto efter skatt Nettoresultat 1.497 157 284 - 45 6.835 717 1.378 - 48 Vinst per stamaktie SEK USD USD SEK USD USD - efter full 1:43 0,15 0,20 - 25 7:15 0,75 1,01 - 26 utspädning, pågående verksamhet Nettovinst per 1:05 0,11 0,22 - 50 5:15 0,54 1,07 -50 stamaktie 10) (efter full utspädning) Antal aktier, 1.327 1.285 1.307 1.284 miljoner - efter full utspädning * Ej meningsfull jämförelse. a) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1 = SEK 9,5327 per 2000-12-29 har använts. Not 1) - 10) se följande sida. 1. Helåret 1999 innefattar MUSD 20 (MUSD 13 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) som hänför sig till en snabbare integration av verksamhet inom lantbrukskemikalier och utsäde. I värdena för fjärde kvartalet 2000 ingår MUSD 28 (MUSD 17 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) och för helåret 2000 ingår MUSD 60 (MUSD 37 efter skatt eller USD 0,03 per aktie) främst till följd av nedskrivning av varulager vid omstrukturering av lantbruksverksamheten. 2. Helåret 1999 innefattar MUSD 29 (MUSD 26 efter skatt eller USD 0,02 per aktie) som hänför sig till nedskrivningar i samband med avslutande av pågående projekt till följd av samgåendet med SUGEN och förvärvet av Sensus. I värdena för fjärde kvartalet och helåret 2000 ingår MUSD 5 (MUSD 3 efter skatt, ingen påverkan räknat per aktie) i samband med avslutande av pågående projekt till följd av bildandet av Pharmacia. 3. Första kvartalet och helåret 2000 innefattar MUSD 100 (MUSD 62 efter skatt eller USD 0,05 per aktie) för bidrag till välgörande ändamål. 4. Tredje kvartalet och helåret 1999 innefattar MUSD 8 (MUSD 5 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) i samband med lantbruksverksamhetens påskyndade integration av verksamhet med agrokemi och utsäde. I värdena för fjärde kvartalet 2000 ingår MUSD 4 (MUSD 4 efter skatt, ingen påverkan per aktie) och för helåret 2000 MUSD 88 (MUSD 87 efter skatt eller USD 0,07 per aktie) i samband med nedskrivning av goodwill vid omstrukturering av lantbruksverksamheten. 5. Fjärde kvartalet och helåret 1999 innefattar MUSD 51 (MUSD 46 efter skatt eller USD 0,04 per aktie) för vinst i samband med avyttringen av Stoneville Pedigreed Seed Company, avräknat mot kostnader för avgångsvederlag och annat efter den ej genomförda sammanslagningen av tidigare Monsanto och Delta and Pineland Company. Fjärde kvartalet och helåret 2000 innefattar MUSD 10 (MUSD 6 efter skatt, ingen påverkan per aktie) i samband med lantbruksdelens bokförda förluster vid ett misslyckat samriskprojekt. 6. Kostnaderna för fjärde kvartalet 2000 uppgår till MUSD 280 (MUSD 168 efter skatt eller USD 0,14 per aktie) och för helåret 2000 till MUSD 1.078 (MUSD 727 efter skatt eller USD 0,56 per aktie). Kostnader för samgående och omstrukturering för fjärde kvartalet 1999 är MUSD 13 (MUSD 9 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) och för helåret 1999 MUSD 55 (MUSD 36 efter skatt eller USD 0,03 per aktie). 7. Fjärde kvartalet och helåret 2000 innefattar MUSD 9 efter skatt (ingen påverkan per aktie) som hänför sig till de omnämnda särskilda kostnader som burits av lantbruksdelen under kvartalet. 8. Effekten av riktlinjerna i SAB 101 på resultatet av pågående verksamhet inom lantbruksdelen under fjärde kvartalet 2000 innebar en minskning med MUSD 46 (MUSD 49 i försäljning reducerat med MUSD 3 för försäljningskostnader) (MUSD 29 efter skatt eller USD 0,02 per aktie). För helåret 2000 uppgick effekten till MUSD 8 (MUSD 5 efter skatt, ingen påverkan per aktie). 9. Avser skuldreglering av stimulans- och konsultkostnader. 10. Rapporterad vinst per aktie efter full utspädningseffekt inkluderar följande belopp som är exkluderade från justerad vinst per aktie efter full utspädningseffekt. Rapporterad vinst per aktie efter full utspädning för helåret 2000 och justerad balans kommer inte att överensstämma efter hänsynstagande till nedanstående poster, på grund av utspädningseffekten av första kvartalets vinst per aktie vilken är exkluderad från kvartalet men inkluderad i helårsresultatet på grund av förlust för kvartalet. Vinst per aktie, USD Oktober- Januari-december december 2000 1999 2000 1999 Ackumulerade kostnader för 0,15 0,01 0,66 0,07 samgående och omstrukturering Bidrag till 0,05 välgörande ändamål Kostnader för 0,03 0,03 avyttring och ej genomfört samgående inom lantbruksverksamheten Inverkan av SAB 101 0,02 0,00 Avvecklade 0,01 0,02 0,03 0,08 verksamheter Extraordinära poster 0,03 0,03 Ändrade 0,15 0,02 redovisningsprinciper PHARMACIA CORPORATION förutom den lantbruksanknutna verksamheten. Resultaträkning för fjärde kvartalet och helåret 2000 och 1999 (Ej reviderad) Okt- Okt-dec Förän Jan-dec Jan-dec Föränd dec 1999 dr 2000 1999 r 2000 MUSD MUSD MUSD MUSD proce procen nt t Nettoförsäljning av 3.337 3.099 8 12.651 11.177 13 läkemedelsprodukter Kostnader för sålda varor 712 725 - 2 2.886 2.763 4 Forskning och utveckling 523 516 1 2.165 2.120 2 1) Försäljning, 1.516 1.367 11 5.486 4.637 18 administration m m 2) Avskrivning och justering 34 28 26 115 120 - 3 för goodwill Övrigt, netto - 25 - 46 -* - 73 - 186 -* Kostnader för samgående och 244 30 -* 975 33 -* omstrukturering Resultat före finansiella 333 479 - 31 1.097 1.690 - 35 poster och skatt Finansiella kostnader, 30 5 527 58 55 5 netto Resultat före skatt 303 474 - 36 1.039 1.635 - 37 Avsättning för skatt 58 121 - 53 236 479 - 51 Minoritetsintressen i - 6 - -* - 6 - -* dotterbolag, netto efter skatt Resultat (pågående 251 353 - 29 809 1.156 - 30 verksamhet) Avskrivningar uppgick till MUSD 151 för fjärde kvartalet och MUSD 630 för helåret 2000. * Ej meningsfull jämförelse. 1. Helåret 1999 innefattar MUSD 29 (MUSD 26 efter skatt eller USD 0,02 per aktie) för nedskrivningar på grund av avveckling av projekt i samband med samgåendet med SUGEN och förvärvet av Sensus. Fjärde kvartalet och helåret 2000 omfattar MUSD 5 (MUSD 3 efter skatt, ingen påverkan per aktie) på grund av att vissa pågående projekt avvecklades i samband med samgåendet med Pharmacia. 2. Första kvartalet 2000 innefattar MUSD 100 (MUSD 62 efter skatt eller USD 0,05 per aktie) för bidrag till välgörande ändamål. PHARMACIA CORPORATION. Resultaträkning för lantbruksverksamheten för fjärde kvartalet och helåret 2000 och 1999 (Ej reviderad) Okt- Okt-dec Föränd Jan-dec Jan-dec Föränd dec 1999 r 2000 1999 r 2000 MUSD MUSD MUSD MUSD procen procen t t Nettoförsäljning av 1.159 1.129 3 5.493 5.248 5 lantbruksprodukter Kostnader för sålda varor 732 616 19 2.770 2.556 8 1) Forskning och utveckling 157 178 - 12 588 695 - 15 Försäljning, 265 311 - 15 1.253 1.237 1 administration m m Avskrivning och justering 34 37 - 11 212 128 65 för goodwill 2) Övrigt, netto 3) 14 70 49 104 Kostnader för samgående och 36 - 17 103 22 omstrukturering Resultat före finansiella - 79 - 66 - 18 518 506 3 poster och skatt Finansiella kostnader, - 3 54 184 243 - 24 netto Resultat före skatt - 76 - 120 37 334 263 27 Avsättning för skatt - 24 - 28 - 14 159 113 41 Resultat (pågående - 52 - 92 44 175 150 16 verksamhet) 4) Avskrivningar uppgår till MUSD 136 för fjärde kvartalet och MUSD 546 för helåret 2000, exkluderat MUSD 4 för fjärde kvartalet och MUSD 88 för helåret avseende nedskrivning av goodwill. 1. Helåret 1999 innefattar MUSD 20 (MUSD 13 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) som hänför sig till en snabbare integration av verksamheten inom lantbrukskemikalier och utsäde. Fjärde kvartalet 2000 innefattar MUSD 28 (MUSD 17 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) och helåret 2000 innefattar MUSD 60 (MUSD 37 efter skatt eller USD 0,03 per aktie) som i huvudsak hänför sig till nedskrivning av varulager i samband med omstrukturering av lantbruksverksamheten. 2. Tredje kvartalet 1999 innefattar MUSD 8 (MUSD 5 efter skatt eller USD 0,01 per aktie) som hänför sig till en snabbare integration av verksamheten inom lantbrukskemikalier och utsäde. Fjärde kvartalet 2000 innefattar MUSD 4 (MUSD 4 efter skatt, ingen inverkan per aktie) och helåret 2000 innefattar MUSD 88 (MUSD 87 efter skatt, eller USD 0,07 per aktie) som hänför sig till nedskrivning av goodwill i samband med omstruktureringen av lantbruksverksamheten. 3. Fjärde kvartalet och helåret 1999 innefattar MUSD 51 (MUSD 46 efter skatt eller USD 0,03 per aktie) i samband med avyttringen av Stoneville Pedigreed Seed Company, avräknat mot kostnader för avgångsvederlag och annat efter den ej genomförda sammanslagningen av tidigare Monsanto och Delta and Pineland Company. Fjärde kvartalet och helåret 2000 innefattar MUSD 10 (MUSD 6 efter skatt, ingen påverkan per aktie) i samband med lantbruksdelens bokförda förluster vid ett misslyckat samverkansprojekt. 4. Effekten av riktlinjerna i SAB 101 på resultatet av pågående verksamhet inom lantbruksdelen under fjärde kvartalet 2000 innebar en minskning med MUSD 46 (MUSD 49 reducerat med MUSD 3 för försäljningskostnader) (MUSD 29 efter skatt eller USD 0,02 per aktie). För helåret 2000 uppgick effekten till MUSD 8 (MUSD 5 efter skatt, ingen påverkan per aktie). SUPPLEMENT Nettoförsäljning av de viktigaste läkemedelsprodukterna under fjärde kvartalet och helåret 2000 och 1999. MUSD Okt-dec Okt-dec Förändrin Jan-dec Jan-dec Förändrin 2000 1999 g 2000 1999 g procent procent USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota lt lt lt lt lt lt Celebrex/ 597 772 442 497 35% 55% 2.20 2.61 1.35 1.47 63% 78% Celebra 2 4 1 1 Ambien 206 207 183 184 13% 13% 700 705 519 523 35% 35% Xalatan 98 196 82 159 19% 23% 343 693 279 507 23% 37% Genotropin 20 122 17 135 11% - 9% 69 467 54 461 27% 1% Camptosar 105 116 77 83 37% 40% 404 441 272 293 49% 50% Detrol/ 84 113 70 93 20% 21% 324 432 256 329 27% 31% Detrusitol Cleocin/ 41 86 38 90 7% - 4% 155 340 145 343 7% - 1% Dalacin Xanax 26 80 16 72 63% 11% 109 327 101 320 8% 2% Medrol 26 76 21 77 25% - 2% 88 284 89 297 - 1% - 5% Depo-Provera 67 84 47 64 43% 30% 206 272 188 252 10% 8% Arthrotec 19 44 33 75 - - 131 251 189 340 - - 42% 40% 30% 26% Nicorette line 25 59 24 61 3% - 88 218 103 234 - - 7% 4% 15% Fragmin 12 53 8 60 51% - 37 211 24 213 54% - 1% 11% Pharmorubicin/ 4 47 7 60 - - 9 199 7 206 15% - 3% Ellence 50% 22% Aldactone/ 2 42 9 62 - - 25 187 45 224 - - Spiro Line 80% 32% 45% 17% Covera/Calan/Ve 14 18 30 35 - - 136 153 143 161 - 5% - 5% rapamil 55% 47% Daypro 28 29 39 40 - - 143 145 218 222 - - 29% 27% 34% 34% Rogaine/ 27 34 28 38 - 7% - 103 134 107 139 - 4% - 4% Regaine 11% Healon 8 34 9 38 - 4% - 30 127 33 136 - 9% - 7% 11% Cabaser/ 14 39 8 24 84% 65% 40 124 31 83 29% 49% Dostinex Mirapex 28 36 23 26 25% 33% 88 113 72 81 23% 39% Försäljning av läkemedelsprodukter fördelat på verksamhetsområden under fjärde kvartalet och helåret 2000 och 1999. MUSD Okt-dec Okt-dec Förändrin Jan-dec Jan-dec Förändrin 2000 1999 g 2000 1999 g procent Net Sales procent USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota USA Tota lt lt lt lt lt lt Receptförskrivna 2.88 1.3 20% 11% 6.0 26% 17% läkemedel 1.6 4 47 2.59 51 10.8 4.79 9.25 18 8 24 1 5 Receptfria 82 160 84 176 - 1% - 9% 327 644 350 685 - 6% - 6% läkemedel Veterinärmedicin 62 118 64 128 - 4% - 9% 233 442 210 421 11% 5% Övrigt 72 175 82 192 - - 9% 328 735 312 741 5% - 1% 12% Övriga läkemedel, 216 453 230 496 - 6% - 9% 888 872 2% - 1% totalt 1.82 1.84 1 7 Läkemedel, totalt 1.8 1.5 16% 8% 6.9 23% 14% 34 3.33 77 3.09 39 12.6 5.66 11.1 7 4 45 3 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar