Xalatan säker för långtidsbehandling av glaukom

Fem års data bekräftar effektiv ögontryckssänkning: Xalatan säker för långtidsbehandling av glaukom Data visar att behandling under fem år med Xalatan (latanoprost ögondroppar) är säker och ger effektiv sänkning av det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom (POAG) eller okulär hypertension (OH). Xalatan är den enda prostaglandinanalog för vilken studiedata för effekt och säkerhet vid 5 års behandling av POAG och OH nu kan presenteras och som stödjer långtidsanvändning. Albert Alm, professor i oftalmologi, kommer att tala om dessa resultat vid ett ögonläkarsymposium i Stockholm i helgen. 600 ögonläkare från hela världen samlas helgen den 29-30 juni för att delta på ett symposium på Cirkus. 1) Data visar att den IOP-sänkande effekten av kompletteringsbehandling med Xalatan en gång dagligen kvarstod under femårsperioden. IOP sänktes med i genomsnitt 6,3 mm Hg efter 36 månader, 5,9 mm Hg efter 48 månader och 6,0 mm Hg efter 60 månader. Under den 5-åriga behandlingsperioden hölls IOP hos 72 procent av patienterna under god kontroll utan ändring av behandlingen eller behov av operation. - Den här studien visar att Xalatan är effektivt och tolereras väl, både lokalt i ögat och generellt i kroppen, vid kompletteringsbehandling under lång tid av förhöjt intraokulärt tryck vid öppenvinkelglaukom, säger professor Albert Alm, Ögonkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien genomfördes som en tvåårig förlängning av en treårig öppen studie med 519 patienter med OAG som trots tidigare behandling inte fått sitt IOP under kontroll. I den tvååriga förlängningen medverkade 380 patienter. IOP mättes regelbundet var fjärde månad fram till månad 48 och därefter var sjätte månad. Fakta om glaukom: Glaukom är en komplex grupp av sjukdomar som leder till skador på synnerven. Vid glaukom har man ofta förhöjt ögontryck med risk för utveckling av synförlust av olika grad. Glaukom kommer vanligen smygande utan några varningstecken. I västvärlden idag leder glaukom sällan till blindhet men dessvärre är det vanligt med en allvarlig synförlust. Sannolikt är cirka 200 000 svenskar drabbade av glaukom, men bara hälften av dem är diagnostiserade. Prostaglandinanalogen latanoprost (Xalatan) är en modifikation av ett ämne som förekommer naturligt i olika former i kroppen. Xalatan utövar sin trycksänkande effekt genom att öka utflödet av kammarvätska ur ögat. Xalatan finns att tillgå i över 50 länder. Över 350 artiklar om användning av Xalatan har publicerats i den medicinska fackpressen. Xalatan har som enda prostaglandin-analog, nyligen erhållit godkännande att användas som första terapi vid behandling av glaukom och okulär hypertension. Detta tack vare 4 års dokumenterad uppföljning av säkerhet och effekt. För mer information, kontakta gärna: Carolin Moro, informationsansvarig Pharmacia Sverige AB, tel: 08-695 70 65, 070-360 41 94, e-post: carolin.moro@pharmacia.com Lill-Inger Larsson, medicinsk rådgivare, Pharmacia Sverige AB, tel: 08- 695 47 85 alt 070-2503047, e-post: lill-inger.larsson@pharmacia.com. Albert Alm, professor vid Ögonkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tel: 070-662 76 02. Pharmacias medicinske rådgivare, Lill-Inger Larsson kommer, förutom Albert Alm, tala vid detta internationella ögonläkarmöte. Lill-Inger Larssons punkt handlar om Pharmacias ögonläkemedel Xalcom, som sätts in när behandling av glaukom med endast ett preparat inte är tillräckligt. Xalcom är ett kombinationsläkemedel som består av den verksamma substansen i Xalatan och betablockeraren timolol. Om du vill intervjua Albert Alm eller Lill-Inger Larsson, eller vill veta mer om ögonläkarkongressen, vänligen ring informationsansvarig, Carolin Moro. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59 000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Dessa data presenterades för första gången vid 29th International Congress of Ophthalmology, 21-25 april 2002, i Sydney, Australien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar