Beslutar om företrädesemission av aktier

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 16 mars 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017, att genomföra en företrädesemission av om högst ca 2.9 miljoner aktier. Emissionskursen är 3.50 kr/aktie och Teckningstiden är 4-20 april. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.1 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis har framgångsrikt utvecklat Iodocarb novum, som frisläpper 70 % mindre jod än gammalt jodkol. Kliniska studier förbereds. EcoFilter-projektet närmar sig kliniska tester i sjukvården. Även Bolagets övriga projekt (CE-certifierad medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit ”Bronkitstopp” samt ny behandling mot influensaorsakad lungsvikt) avancerar. Samtliga Bolagets projekt behöver finansiering.

För att finansiera dessa projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst):                       Vid full teckning av samtliga aktier tillförs 10 140 172 kronor.

Antal emitterade aktier (högst):              2 897 192 st.  

Företrädesrätt:                                         Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. Sju (7) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) aktie.

Avstämningsdag:                                     28 mars 2018. 

Teckningskurs:                                         3.50 kronor per aktie.

Courtage:                                                  Inget courtage utgår.

Teckningsperiod för aktier:                     4 april – 20 april 2018. 

Handel med TR (teckningsrätter):          4 april – 18 april 2018. 

Handel med BTA (betald tecknad aktie): 4 april 2018 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.  

Teckning utan företräde:                      Teckning utan stöd av Teckningsrätt sker under perioden 4 april – 20 april 2018, och sker i poster om 500 aktier för 1 750 kr. Anmälan skall göras på  anmälningssedel benämnd ”Teckning utan stöd av Teckningsrätter”.

Antal aktier i Bolaget:                           20 280 344 idag, 23 177 536 vid full teckning.

Utspädningseffekt vid full teckning:   12.5 %. 

Aktiekapital (före och efter):                1 014 017,20 kronor idag, 1 158 876,80 kronor vid full teckning.

Utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i PharmaLundensis beslutade idag den 16 mars 2018, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämman den 14 juni 2017, om en emission av högst 2 897 192 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 28 mars 2018. Varje befintlig aktie i PharmaLundensis berättigar till erhållande av en (1) teckningsträtt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 3.50 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis 10 140 172 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 500 000 kronor.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som sådana som inte tecknat aktier med stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 500 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat).

Tidsplan 

26 mars 2018:                                           Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla teckningsrätter.

27 mars 2018:                                           Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter.

28 mars 2018:                                           Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter.

3 april 2018:                                              Offentliggörande av memorandum.

4 april 2018:                                              Teckningsperioden startar.

                                                                  Handel med teckningsrätter startar.

18 april 2018:                                            Handel med teckningsrätter avslutas.

20 april 2018:                                            Teckningsperioden avslutas.

Omkring 24 april 2018:                             Offentliggörande av utfall.

Från 4 april 2018:                                     Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) kommer att ske till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket.

För ytterligare information: 

Dr Staffan Skogvall

VD 

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 

Prenumerera