Marknadsmeddelande 236/18 - Informationom företrädesemission i PharmaLundensis AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHAL) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 12 oktober. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 15 oktober 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 10,00 SEK. En unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. (4:20 à 2,50 SEK)

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 19 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 19 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 oktober 2018 till och med den 2 november 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: PHAL UR
ISIN-kod: SE0011787993
Orderbok-ID: 4MC2
CFI: RSIXXR
FISN: PHARMALUND/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 oktober 2018
Sista handelsdag: 31 oktober 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 
 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PHAL BTU
ISIN-kod: SE0011788009
Orderbok-ID: 4MC1
CFI: MCMUXR
FISN: PHARMALUND/UT 4 AK + 1 TO
Handelsperiod: 19 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 12 oktober 2018.

Stockholm den 10 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.