Idag inleds teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s nyemission

Idag, den 3 mars 2016, inleds teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s (“PHI”) nyemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Teckningstiden löper till och med den 17 mars 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs PHI cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad nyemission om cirka 15 MSEK, till samma emissionskurs. Det totala emissionsbeloppet (företrädesemission och riktad emission) uppgår därmed till cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader. Via teckningsförbindelser har totalt cirka 20,3 MSEK av ovanstående cirka 40,1 MSEK på förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på PHI:s, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.phiab.se/invest, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

VD Peter Egelberg kommenterar

– PHI:s instrument är idag i drift vid ett 50-tal cellaboratorier, vilket har resulterat i ett 40-tal vetenskapliga publikationer. Vår huvudprodukt, HoloMonitor M4, serietillverkas nu genom avrop. Komponenter tillverkas och lagerhålls efter prognos för att ge ett jämnt flöde av produkter från produktion till kund. Serietillverkningen medför även en väsentligt lägre tillverkningskostnad, vilket den stigande bruttomarginalen avspeglar.

Sammantaget har vi nu fått den marknadskvittens som visar att våra produkter är mogna för en offensiv marknadssatsning. Vi genomför därför kapitalanskaffningen för att bygga ut marknadsorganisationen, men även för att överföra allt fler av PHI:s produkter till serieproduktion för att bygga det effektiva produktflöde som leder till lönsamhet. Senast under första kvartalet 2018 avser vi

 • att ha etablerat ytterligare sex Centers of Excellence i samarbete med världsledande universitet i life science-hotspots som Boston, San Francisco och Basel och
 • att 300 instrument är i drift hos kunder och opinionsledare.

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag

 • Teckning av aktier ska ske under perioden 3 – 17 mars 2016.
 • Sista dag för handel i PHI:s aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 februari 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 februari 2016. Avstämningsdag var den 26 februari 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 23,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandet omfattar högst 1 089 945 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 25 068 735 SEK.
 • Antal aktier innan nyemissionen är 9 809 510 stycken.
 • Värderingen pre-money är cirka 225 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 – 15 mars 2016.
 • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 mars 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat prospekt.

Riktad nyemission

I samband med företrädesemissionen genomförs en riktad nyemission om cirka 15 MSEK till samma emissionskurs som i företrädesemissionen. Detta upplägg syftar till att skapa en solid grund för den totala kapitaliseringen och därmed minska risken för osäkerhet kring det totala kapitalbehovet. Genom att dela upp den totala kapitaliseringen i två delar ges styrelsen möjlighet att på förhand trygga en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktas till en begränsad krets investerare. Den riktade nyemissionen är i sin helhet på förhand skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser.

Teckningsförbindelser

Via teckningsförbindelser har totalt cirka 20,3 MSEK, motsvarande cirka 51 procent, av det samlade emissionsbeloppet om cirka 40,1 MSEK på förhand skriftligen avtalats.

Informationsträffar

I samband med företrädesemissionen kommer PHI att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431 - 47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.

 • 3 mars 2016 kl. 18.30 – 21.00. Kunskapsskolan, Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping.
  Anmälan sker via www.aktiespararna.se
 • 8 mars 2016 kl. 11.45 – 13.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 9 mars 2016 kl. 11.45 – 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 9 mars 2016 kl. 18.30 – 21.00, Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö.
  Anmälan sker via www.aktiespararna.se
 • 10 mars 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
  Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
 • 16 mars 2016 kl. 12.40 – 13.10, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.
  Anmälan sker via www.sedermeradagen.se/lund-16-mars-2016

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 0431 - 47 17 00 | E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om PHI, vänligen kontakta:

Peter Egelberg, VD

Tel: 0703 - 19 42 74 | E-post: peter.egelberg@phiab.se | Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar