PiezoMotor bokslutskommuniké 2017

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende helåret 2017.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde kvartalet till 4,3 MSEK (4,3).
 • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde kvartalet till -4,3 MSEK (-9,5).
 • Resultatet efter finansnetto för helåret uppgick till -15,4 MSEK (-27,5) och för fjärde kvartalet till -4,4 MSEK (-9,7).
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,27 SEK (-2,65) och för fjärde kvartalet till -0,36 SEK (-0,80).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 9,7 MSEK (25,1) eller 0,80 SEK per aktie (2,07).
 • Soliditeten uppgick på balansdagen till 39 procent (63).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för helåret till -6,8 MSEK (-24,6) och för fjärde kvartalet till -4,1 MSEK (-8,7).
 • Per den 31 december 2017 uppgick bolagets likvida medel till 7,0 MSEK (15,8). En riktad nyemission till två institutionella investerare under januari 2018 har tillfört bolaget ca 53 MSEK.
 • I november 2017 offentliggjordes ett samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor.
 • I januari 2018 offentliggjordes ett samarbete med ett globalt telekombolag.
 • I februari 2018 offentliggjordes ett samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras separat.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                                             Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                                 +46 (0)70-10 10 824

johan.westermark@piezomotor.se                                           olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor 

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:35 CEST.

Taggar:

Prenumerera