Den statliga sektorn yrkar på likvärdig löneutveckling som den konkurrensutsatta privata sektorn

Den statliga sektorn yrkar på likvärdig löneutveckling som den konkurrensutsatta privata sektorn I dag överlämnar OFR/S,P,O 1 , som organiserar cirka 120 000 statstjänstemän, sitt yrkande inför avtalsrörelsen 2001 till Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O yrkar på en löneutveckling likvärdig med den konkurrensutsatta privata sektorn samt åtgärder för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön inom staten. Staten står inför stora utmaningar de närmaste åren. Ett stort antal pensionsavgångar i kombination med minskade resurser och ökad konkurrens om arbetskraft kommer att leda till stora personalförsörjningsproblem. När staten samtidigt blir en alltmer kvalificerad tjänstesektor ställs högre krav på förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerad personal. Staten måste vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för det är att det vidtas åtgärder för att komma till rätta med de stora arbetsmiljöproblem som finns inom den statliga sektorn. Stress, dold övertid och ökade arbetsrelaterade sjukskrivningar påverkar kvalitén och effektiviteten i verksamheten negativt. Det riskerar att få särskilt allvarliga konsekvenser eftersom staten ska garantera medborgarna såväl trygghet och rättssäkerhet som service. Viktiga frågor i yrkandet är bl.a.: - en löneutveckling likvärdig den konkurrensutsatta privata sektorn - att osakliga löneskillnader tas bort - individens rätt till en god arbetsmiljö och ett stort inflytande över den egna arbetsmiljön - att skyldigheten att arbeta övertid ska minska till 100 timmar per år - att alla medlemmar ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner - att utveckla ett gott ledarskap på alla nivåer Genom partsgemensamma arbeten ska olika åtgärder inom områdena lön, arbetsmiljö, arbetstid och kompetensutveckling genomföras. De lokala parterna ska före avtalsperiodens slut redovisa erfarenheterna av det partsgemensamma arbetet. Utgångspunkten för avtalskraven är en ettårig avtalsperiod. För mer information kontakta: Annette Carnhede, förbundsordförande ST, 070-641 12 15 Johan Tengblad, förhandlingschef ST, 070-579 52 17 Jan Karlsen, förbundsordförande Polisförbundet, 0705-14 15 14 Christer Spjut, förhandlingschef Polisförbundet, 070-578 17 04 Per Wahlberg, förbundsordförande Officersförbundet, 070-552 92 19 Arne Söderberg, förhandlingschef Officersförbundet, 070-580 51 03 Avtalskraven i sin helhet finns på följande webbadresser: www.ofr.a.se www.stmf.se www.polisforbundet.se www.officersforbundet.se 1 OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, är ett samarbetsorgan för fackliga organisationer inom den offentliga sektorn. OFR/S,P,O består av tre förbundsområden, "Statstjänstemän" (ST, FCTF, Ledarna, Lärarförbundet, Vårdförbundet och SFHL), "Poliser" (Polisförbundet och Tull-Kust) samt "Officerare" (Officersförbundet och Ledarna). Offentliganställdas Förhandlingsråd ADRESS Linnégatan 10, BOX 5260, 10246 Stockholm TELEFON 08-782 93 50, TELEFAX 08-782 97 62 E-POST ofr@ofr.a.se, HEMSIDA www.ofr.a.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar