Polisförbundet: Bristerna inom svensk polis måste tas på allvar

Polisförbundet: Bristerna inom svensk polis måste tas på allvar Den utvärdering om EU-kommenderingen i Göteborg som Rikspolisstyrelsen, RPS, idag redogör för bekräftar i stora delar vad som framkom i Polisförbundets rapport "Kaos - om EU-kommenderingen i Göteborg" som presenterades den 26 september. - Min förhoppning är att vi nu på allvar kan rätta till de brister som tydligt framkommit både genom Polisförbundets rapport och i RPS egen utredning allt ifrån ledarskap, radiosystem, arbetsmiljö, utbildning och utrustning, säger Jan Karlsen, ordförande i Polisförbundet. I samband med att rapporten "Kaos - om kommenderingen i Göteborg" presenterades ställde Polisförbundet nio krav till Regeringen, Rikspolisstyrelsen och de enskilda myndigheterna. Flertalet av bristerna inom poliskåren som ledde fram till Polisförbundets kravlista återspeglas i Rikspolisstyrelsens utredning. Av utredningen framkommer att radiosambandet planerades utifrån en kommendering på 1000 personer. "Det användes dessutom olika radiosystem. Till detta tillkommer att poliser utanför storstäderna har begränsad erfarenhet av stora sambandsplaner och av radiosystemet S80". - EU-kommenderingen är ett tydligt exempel på de oacceptabla bristerna i radiokommunikationen. Det är därför oerhört viktigt att regeringen skjuter till medel till en enhetlig och fungerande kommunikationsutrustning till polisen i hela landet, avslutar Karlsen. RPS utvärderingsgrupp rapporterar vidare att utbildningsnivån när det gäller ordningspolistjänst under senare år sjunkit för riket i stort. I den mån vidareutbildning har genomförts har den genomförts lokalt. RPS utredning visar också att det saknades planering och samordning för att de poliser som reste till Västra Götaland skulle ha tillgång till en bra personlig skyddsutrustning. - En inventering av skyddsutrustning för särskilda händelser måste genomföras vid alla polismyndigheter. Utrustningen bör inom ett halvår kompletteras på ett sådant sätt att varje enskild polis garanteras den utrustning som krävs, avslutar Jan Karlsen. Polisförbundets rapport "Kaos - om kommenderingen i Göteborg" finns att ladda ner på Polisförbundets hemsida www.polisforbundet.se. För ytterligare information kontakta: Anna Erhardt, pressansvarig, Polisförbundet Tel: 08-676 97 32 Mobil: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se Jan Karlsen, ordförande, Polisförbundet Mobil: 0705-14 15 14 Polisförbundets 9 krav och ett löfte 1. Ledarskap Det krävs utbildning på ledningsnivå. Polisförbundet kräver att ett program för ledarskapsutveckling startas snarast. Vi efterlyser ett modernt ledarskap som kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Detta förutsätter en ny kultur i organisationen som möjliggör detta. 2. Utbildning Enhetlig utbildning för "särskilda händelser" måste ges samtliga poliser. Varje enskild polis ska inför en kommendering ges information om kommenderingens omfattning, art och syfte. Polisman som inte genomgått sådan återkommande utbildning skall inte tas ut till kommendering som rör särskilda händelser/insatser. Polismyndigheterna måste erbjuda mer och bättre kompetensutveckling och utbildningar (tex genom att köpa utbildningar av polishögskolorna) för landets poliser i ämnen som bemötande, ingripande i folkmassor, konflikthantering, mentala förberedelser och kunskap om enskilda organisationer och deras särart. Vid samtliga myndigheter skall etikutbildning vara en naturlig del av en kontinuerlig kompetensutveckling. Polisutbildningen vid Polishögskolan bör ses över så att blivande poliser ges mer och bättre utbildning och träning för denna typ av kommenderingar. 3. Utrustning En inventering av skyddsutrustning och annan utrustning för särskilda händelser måste genomföras vid alla polismyndigheter. Utrustningen ska inom ett år kompletteras på ett sådant sätt att varje enskild polis garanteras den utrustning som krävs. 4. Kommunikation De oacceptabla bristerna i radiokommunikationen måste lösas snarast. Regeringen måste skjuta till medel så att polisen i hela landet kan förses med en enhetlig och fungerande kommunikationsutrustning. Varje polis måste ha egen direkt radiokontakt med en operativ ledningsnivå. Polisen ska inte tvingas låna avgörande utrustning. Polisverksamheten skall tilldelas egen utrustning som polisen är väl förtrogen med. 5. Ingripanden Av enkätsvaren framgår att många poliser tvingats avstå från att ingripa. Vanliga orsaker till dessa order var brist på transporter för gripna, eller helt enkelt att man skulle hamna i underläge och därigenom riskera att inte klara situationen. Vid framtida kommenderingar måste planeringen vara sådan att man kan ingripa. 6. Logistiken Inkallelser och transporter av personal och material har inte fungerat tillfredsställande. Det krävs nya och fungerande rutiner så att alla poliser som inkommenderas ges den utrustning, det skydd, de transporter och den förläggning som på bästa sätt möjliggör en meningsfull och säker insats. 7. Ekonomiskt stöd till drabbad polis Det krävs ett nytt och väl fungerande system för att täcka alla kostnader som drabbar den enskilde polisen vid skada. Det är oacceptabelt att poliser som skadats i tjänsten ska drabbas ekonomiskt. 8. Stöd till drabbade och utsatta Myndigheterna måste satsa mer resurser för omhändertagande av psykiskt och fysiskt utsatta poliser. Det mentala stödet till utsatta poliser måste stärkas och vara tillgängligt för samtliga drabbade poliser, och deras familjer. 9. Plats i utredningen Polisförbundet kräver en plats i den av regeringen tillsatta utredningen (Göteborgskommittén) under Ingvar Carlsson som ska utvärdera händelserna i Göteborg. Vi erbjuder dessutom utredningen att ta del av resultatet av Polisförbundets enkät. 10. Vårt löfte Vi ska analysera vårt eget, d v s Polisförbundets, arbete före, under och efter EU-kommenderingen för att se på vilket sätt vi kan bidra till bättre villkor för medlemmarna och bättre verksamhet för medborgarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00610/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00610/bit0001.pdf

Om oss

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har ungefär 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar och samtal med beslutsfattare på olika nivåer. Ordförande är sedan 2010 Lena Nitz.

Prenumerera

Dokument & länkar